EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Pokyny pro autory

Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music

Musicalia. Časopis Českého muzea hudby
(Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music)

Časopis Českého muzea hudby Musicalia vychází buď dvakrát ročně, nebo jednou za rok jako dvojčíslo. Zaměřuje se na muzikologické studie, zároveň však přesahuje úzce odbornou platformu a má mezioborový ráz. Témata příspěvků se týkají všech sbírkových oddělení Českého muzea hudby: oddělení hudebněhistorického, oddělení hudebních nástrojů, Muzea Bedřicha Smetany a Muzea Antonína Dvořáka. Časopis přináší výsledky výzkumu ucelených fondů nebo jednotlivých významných sbírkových předmětů, informuje o evidenčních pomůckách (inventářích a katalozích) i o nových přírůstcích ve sbírkách ČMH. Z tohoto důvodu jsou příspěvky rozděleny do několika rubrik:

Muzeum
Náplní této rubriky jsou studie informativního či historického charakteru, které seznamují čtenáře s minulostí, strukturou a činnostmi muzea podrobněji, než je tomu např. v rubrice Informatorium. Rozsah rubriky by neměl překročit 15 normostran (27 000 znaků).

Studie
Místo pro vědecké, dosud nezveřejněné práce založené na výzkumu muzejních sbírek. Tyto studie splňují přísná kritéria kladená na vědecké studie včetně poznámkového aparátu, abstrakt a klíčových slov. Každé číslo obsahuje 1–2 studie tohoto typu s rozsahem cca 20 normostran (36 000 znaků).

Ze sbírek
Rubrika se zaměřuje na nejzajímavější sbírkové předměty nebo nové akvizice ČMH. Jednotlivé studie o rozsahu 3–4 normostrany (cca 5 400–7 200 znaků) na vysoké odborné úrovni umožňují čtenáři nahlédnout dál než do expozic a získat představu o mnohotvárnosti sbírek ČMH.

Informatorium
Stručné zprávy o výstavách, publikacích, konferencích a jiných akcích konaných v ČMH se orientují především na současnost muzea i na plány do budoucna. Jednotlivé příspěvky by neměly přesáhnout 2 normostrany (3 600 znaků).

Časopis Musicalia publikuje všechny texty česky a anglicky. Autoři odevzdávají své práce v českém jazyku, překlad zajišťuje redakce.

Prosíme autory, aby při odevzdávání rukopisů respektovali následující pokyny:

1) Texty zpracované v editoru WORD zasílejte nejlépe emailovou poštou na adresu redakce jako přílohu ve formátech DOC nebo RTF. Výjimečně je možné odevzdat příspěvek na běžných médiích (CD). Při formátování textu používejte jeden standardní font písma (např. Times New Roman), velikost písma 12, zarovnání doleva, bez mezer mezi odstavci, bez dělení slov a vložených obrázků či tabulek. Grafy, tabulky a obrázky je třeba předat redakci v samostatných souborech a v tiskové kvalitě (nejlépe 600 dpi a výše). Autor příspěvku odpovídá za zajištění autorských a reprodukčních práv svých obrazových příloh.

2) Podčarové poznámky pište v témže fontu jako hlavní text, velikost písma 10, a označujte je v textu horním indexem. Text poznámek zařaďte na konec studie. Kurzívu užívejte pro odlišení názvů skladeb či jiných děl, tučně lze zvýraznit některé pojmy či důležitá fakta. Citáty se vyznačují uvozovkami, pokud jsou kratší, uvádějte je plynule v textu. Jedná-li se o rozsáhlý citát (např. celého dopisu), je text citace odlišen velikostí písma (např. 10) a odsazen od ostatního textu.

3) Prosíme o rozlišování pomlčky (–) a spojovníku (-) a jejich užívání podle platných pravidel českého pravopisu. Stejně tak dodržujte odsazení za interpunkčními znaménky.

4) Způsob citací:

Monografie (1 autor):
BERKOVEC, Jiří: Musicalia v pražském periodickém tisku 18. století, Státní knihovna ČSR, Praha 1989.

Monografie (2 a více autorů):
DOSTÁLOVÁ, Růžena – BŘEZINA, Aleš: Řecké pašije. Osud jedné opery. Korespondence Nikose Kazantzakise s Bohuslavem Martinů, Set Out, Praha 2003.

Edice:
Antonín Dvořák. Korespondence a dokumenty, ed. Milan Kuna, 10 sv., Editio Supraphon, Praha 1987–2004.

Články v časopisech:
MIKULÁŠ, Jiří: Trolda & Motejlek, Hudební věda, roč. 37, č. 3–4, 2000, s. 231–238.

Články ve sbornících:
BUCHNER, Alexander: Zaniklé dřevěné dechové nástroje 16. století, in: Sborník Národního muzea v Praze, ř. A, svazek VII, č. 2, 1952.

Hesla ve slovnících:
ŠTĚDROŇ, Bohumír: Voříšek Jan Václav (Hugo), in: Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 2., Státní hudební vydavatelství, Praha 1965, s. 908.

Internetové zdroje:
METZ, Franz: Romanische Weisen aus dem Banate für Königin Elisabeth. Auf den Spuren des Banater Komponisten Vinzenz Maschek in fünf Ländern [online]. Franz Metz, München c2006 [cit. 2008-06-04]. Dostupný z WWW:
http://www.edition-musik-suedost.de/html/vincens_maschek.html

5) Příspěvky zaslané do rubriky Studie předává redakce dvěma anonymním oponentům. Na základě jejich vyjádření je rukopis přijat k publikování, vrácen autorovi k přepracování či odmítnut. V případě, že se oponenti ve svém posudku zásadně neshodnou, vyhrazuje si redakční rada právo rozhodnutí. Redakce má také právo na jakékoliv nezbytné formální a jazykové úpravy publikovaných příspěvků.

6) Vzhledem k tomu, že se příspěvky zadávají k překladu a že recenzní řízení může trvat delší dobu, je nutné odevzdávat příspěvky s půlročním předstihem před datem vydání.

Další informace poskytne redaktorka časopisu:
PhDr. Dagmar Štefancová, telefon 257 257 723,
e-mail: dagmar_stefancova@nm.cz,
České muzeum hudby, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1.
Na tuto adresu zasílejte své příspěvky.

zpět


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů