EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Povinně zveřejňované informace


Název a identifikační údaje:

Sídlo:
Národní muzeum
Václavské náměstí 1700/68
110 00  Praha 1 – Nové Město

IČ: 00023272
DIČ: CZ00023272
Číslo účtu: 6331011/0710
 

 

Důvod a způsob založení:

Národní muzeum bylo zřízeno zřizovací listinou Ministerstvem kultury České republiky jako příspěvková organizace, která plní funkci muzea ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bylo zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj týkající se sbírek a prostředí, z nějž jsou získávány sbírkové předměty a šířit výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování, muzejních výstav a muzejních programů, metodiky nebo převodu technologií.
 


  
Organizační struktura

viz Organizační struktura 
(odkaz vede na organizační strukturu na webových stránkách Národního muzea)
 


  
Kontaktní spojení:

Poštovní adresa:
Národní muzeum
Václavské náměstí 1700/68
110 00  Praha 1 - Nové Město
 
Tel. (ústředna): +420 224 497 111
Fax: +420 224 226 488
E-mail: nm@nm.cz
Číslo datové schránky: gez6tzc
Úřední hodiny (podatelna): 
Po–Čt:7.45–15.00 (polední přestávka 11.30–12.00)
Pá: 7.45–14.00 
(polední přestávka 11.30–12.00)
Seznam hlavních dokumentů (koncepční, strategické a programové povahy):

 

Postup pro podávání žádostí, stížností a podnětů:

Žádosti, stížnosti a podněty se podávají nejlépe na elektronickou adresu Národního muzea případně písemně, eventuálně osobním doručením do podatelny.
 

 
  
Nejdůležitější používané předpisy:
právní předpisy:
  • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška, a to vyhláška č. 66/1988 Sb., jíž se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

Žádosti se podávají nejlépe na e-mailovou adresu Národního muzea případně písemně poštou, eventuálně osobním doručením do podatelny.
Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytnutím informací
 

 

Místo a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu:

Opravný prostředek je třeba zaslat adresu Národního muzea, který je postoupí zřizovateli, tj. Ministerstvu kultury České republiky.
 Výroční zprávy ve smyslu ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů