EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Referáty Entomologického oddělení

Blanokřídlí (Hymenoptera)

Základní sbírka blanokřídlého hmyzu zahrnuje podle hrubého odhadu okolo 550 000 jednotlivých sbírkových exemplářů. Základ sbírky tvoří odkazy, dary nebo nákupy od různých sběratelů v minulém a předminulém století, z nichž nejvýznamnější jsou Vilém Zavadil a Oldřich Šustera (Aculeata), František Gregor (Ichneumonidae), Miloslav Záleský (Formicidae), Augustin Hoffer (Chalcidoidea). Sbírku nadále cílevědomě obohacovali a rozvíjeli profesionální pracovníci oddělení sběrnou, preparátorskou a determinační činností. K nejvýznamnějším pracovníkům patřil Dr. Zdeněk Bouček, jehož sbírka skupiny Chalcidoidea patří k světově proslulým a nejvýznamnějším sbírkám svého oboru ve světě. Vědeckou hodnotu sbírky referátu Hymenoptera určuje zejména vysoký počet typového materiálu (více než dva tisíce typových položek), z nichž více než polovinu tvoří druhy nadčeledi Chalcidoidea popsané již zmiňovanými světovými oborovými specialisty Z. Boučkem a A. Hofferem. Těžištěm sbírkového fondu je materiál ze střední a jihovýchodní Evropy, zastoupení jednotlivých skupin je však nerovnoměrné a závisí na specializaci profesionálních kurátorů, kteří zde působili nebo současně působí.

Brouci (Coleoptera)

Základní sbírka řádu Coleoptera (brouci) obsahuje více než dva milióny exemplářů a byla budována od poloviny devatenáctého století. Zahrnuje sbírky jednotlivých, většinou světových, specialistů, které obsahují tisíce typových exemplářů nejrůznějších čeledí brouků z celého světa. Mezi nejstarší, historické sbírky patří např. sbírka jednoho z prvních českých entomologů E. Lokaye z šedesátých let devatenáctého století.

Krasec Cyphogastra javanica, Indonésie

Krasec Cyphogastra javanica, Indonésie

Co do počtu kusů a typových exemplářů patří mezi největší a nejcennější sbírky sbírka krasců (Buprestidae) prof. Jana Obenbergera (foto 2), dále sbírky Vladimíra Balthasara (listorozí brouci - Lamellicornia), Leo Heyrovského (tesaříkovití - Cerambycidae), Arnošta Jedličky (střevlíkovití - Carabidae) a mnoho dalších. Sbírka brouků obsahuje i rozsáhlé sběry předních českých cestovatelů jako byli Emil Holub, Jiří Baum, Stano Mráz, Bedřich Machulka, Jan Vilém Helfer a jiní. Entomologické odd. spravuje rovněž největší sbírku larev brouků v celé Evropě.

Dvoukřídlí (Diptera)

Před druhou světovou válkou se zabývalo tímto vysoce důležitým řádem hmyzu v Čechách a na Moravě jen velmi málo specialistů. Jedním z prvních byl Ferdinand Kowarz , jehož část sbírky přešla do Národního muzea v Praze v letech. Jsou v ní doklady k l. seznamu dipter Čech, který byl vydán v roce 1894. Další, pro svou dobu významnou osobností, byl školský inspektor Antonín Vimmer, jehož rozsáhlou sbírku získalo Entomologické oddělení NM v Praze v roce 1925. Vedle typového materiálu jsou v ní doklady ke katalogu českých dipter, který vyšel souborně v roce 1913. Po druhé světové válce byla dipterám věnována daleko větší pozornost. Sbírka dvoukřídlého hmyzu v Národním muzeu představuje cca půl miliónu exemplářů; jedná se o suchý a alkoholový materiál, početné jsou i mikropreparáty. Nejpočetněji jsou zastoupeny čeledi Psychodidae (koutulovití), Tabanidae (ovádovití), a díky sbírkám Jaroslava Kramáře a Jana Lelláka též Culicidae (komárovití), respektive Chironomidae (pakomárovití).

"Malé řády"

Základem sbírkového fondu malých řádů (přibližně 70 000 exemplářů) je historická sbírka chrostíků (Trichoptera), pošvatek (Plecoptera), síťokřídlých (Neuroptera) a jepic (Ephemeroptera) prof. Františka Klapálka (1863-1919). Jedná se o rozsáhlou sbírku na sucho preparovaného hmyzu obsahující řadu typového materiálu z celé Evropy a v případě pošvatek i z Asie a Ameriky. Dále jsou ve fondu zastoupeny vážky (Odonata) ze střední a jihovýchodní Evropy. Významná je též sbírka mikropreparátů všenek (Mallophaga), jde o část sbírky Karla Pflegera, a třásněnek (Thysanoptera) Jindřicha Uzla. Historické sbírky jsou doplňovány novými sběry uchovávanými v epruvetách s lihem.

Motýli (Lepidoptera)

Sbírka motýlů Národního muzea obsahuje kolem půl miliónu motýlů z celého světa, především však z Čech a střední Evropy vůbec. Vznikala postupně prakticky od počátku minulého století z jednotlivých a původně soukromých sbírek našich předních lepidopterologů, kteří po ukončení své aktivní práce často s vlasteneckým zanícením odkázali muzeu svou sbírku jako trvalý doklad své mnohaleté nebo celoživotní činnosti, nebo byla jejich sbírka později od dědiců zakoupena. K takovýmto nejrozsáhlejším sbírkám patří především kolekce Františka a Otakara Nickerlových (otec a syn), zahrnující prakticky všechny skupiny motýlů, a to nejen našich, ale i exotických druhů. Dalšími rozsáhlými sbírkami, tvořícími dnes základ sbírkového fondu motýlů Národního muzea jsou sbírky Napoleona Manuela Kheila, Arnošta Silbernagela, Otto Holika, Františka Pokorného, Hynka Aloise Joukla, Eduarda Troníčka, Jaroslava Tykače a mnoha dalších sběratelů, včetně prvního profesionálního lepidopterologa NM Josefa Mouchy.

Sběr a uchovávání přírodnin je základním zdrojem poznání a studia světové fauny, ale v případě motýlů je oceňována také vysoká estetická hodnota mnoha druhů, které se staly předmětem sběru a inspirace známým umělcům, spisovatelům a skladatelům. Některé z takových sbírek jsou rovněž uloženy v sbírkách entomologického oddělení. Zmiňme například kolekce spisovatele Zikmunda Wintera, hudebního skladatele Zdeňka Fibicha nebo ilustrátorky Ludmily Jiřincové. Přestože jejich vědecká hodnota není vysoká, dokumentují tyto sbírky zájem a propojení přírodních vzorů s uměleckým a estetickým cítěním těchto vynikajících autorů.

Orthopteroidní řády

Referát "orthopteroidních řádů" zahrnuje sbírky některých řádů hmyzu s proměnou nedokonalou. Jedná se zejména o strašilky (Phasmatodea), kudlanky (Mantodea), šváby (Blattodea), škvory (Dermaptera), kobylky (Ensifera) a sarančata (Caelifera). Celkový počet exemplářů lze odhadnout asi na 35 000. Většina sbírky pochází z palearktické oblasti a je založena především na výzkumných aktivitách bývalých pracovníků entomologického oddělení v oblasti Balkánského poloostrova, Turecka, Íránu a částečně i severní Afriky. Kromě několika historických typových exemplářů z počátku 20. století obsahuje sbírka desítky typů z období 40. - 80. let minulého století publikovaných Dr. Josefem Mařanem a později též Dr. Adolfem Čejchanem.

Ploštice (Heteroptera)

Sbírka ploštic obsahuje ca. 220 000 exemplářů z celého světa. Nejpočetněji jsou zastoupeny druhy z Evropy a ostatních částí palearktické oblasti, naprosto unikátní je sbírka iránských ploštic, nasbíraných během tří expedic Entomologického oddělení, která je bezesporu nejrozsáhlejší na světě. Sbírka obsahuje stovky typových exemplářů druhů popsaných jak našimi entomology, tak získaných výměnou se zahraničními institucemi.

Sbírku vybudoval Dr. Ludvík Hoberlandt., který působil v Entomologickém oddělení od 40. do 80. let minulého století, a to především díky vlastním sběrů, jak tuzemským tak zahraničním (Irán, Turecko, Bulharsko). Z významných starších sbírek, které se staly součástí sbírky generální je třeba zmínit sbírky F. a O. Nickerlových, obsahující jak české tak i řadu cenných exotických druhů a sbírku J. Dudy, převážně z Čech a Moravy, obě vzniklé v 19. století.

Stejnokřídlí (Homoptera)

Sbírka tzv. stejnokřídlého hmyzu zahrnuje přibližně 190 000 exemplářů. Její největší součást tvoří sbírka křísů (Auchenorrhyncha), která obsahuje početný materiál především z Evropy, Blízkého Východu a také Mongolska. Jejímu vědeckému zpracování se věnoval Dr. Jiří Dlabola, který popsal množství pro vědu nových druhů. Fond dále zahrnuje sbírku molic, červců a mer (Sternorrhyncha) na jehož zhodnocení se podíleli Dr. Jiří Zahradník a Dr. Pavel Lauterer.

Zpět na Entomologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů