EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Katalogy sbírek a výstav

Katalogy sbírek a výstav

Malované miniaturní portrétySRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty. Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea.

Praha: Národní muzeum, 2005. 320 s., 377 bar. reprod., 129 reprod. aut. signatur.,
377 kat. hesel, angl. resumé.
Katalog obsahuje vědecké zpracování sbírky malovaných miniaturních portrétů, jež je v Národním muzeu uložena v oddělení starších českých dějin. Kompletní kolekce obsahuje celkem 377 podobizen. Jde o první důkladné zpracování a zveřejnění tohoto cenného souboru, který byl v Národním muzeu budován už od samotných počátků této instituce, tedy přes 180 let. Miniaturní podobizny zde tvoří malou část rozsáhlé ikonografické sbírky, zaměřené zejména na národní portrét.
V úvodní kapitole katalogu je stručně připomenuta historie miniaturního portrétu v Evropě a v Čechách. Následují kapitoly věnované malířské technologii miniaturní malby a problematice restaurování miniatur. Tyto dvě kapitoly jsou prvním originálním českým zpracováním tématiky, jíž se u nás dosud nikdo nevěnoval. Zejména důležité je pojednání o falzech, produkovaných masově na přelomu 19. a 20. století. Této ožehavé problematice se naše i světová literatura zatím spíše vyhýbala nebo ji jen stručně připomínala. Další přínosnou kapitolou je shrnutí historie budování sbírky malovaných miniaturních portrétů v Národním muzeu a hodnocení její dnešní podoby. Vlastní katalog má standardní podobu vědeckých prací tohoto typu. K nadstandardním složkám jeho výbavy patří reprodukce všech zpracovaných miniatur v barvě (mnohdy i s detailními záběry) a zejména reprodukování všech autorských signatur. To usnadňuje komparace při určování jiných miniatur. Závěrečné kapitoly obsahují zejména encyklopedický přehled všech určených miniaturistů, rejstřík portrétovaných osob, rozsáhlý soupis pramenů a literatury a konkordanci inventárních čísel a čísel katalogu. Vzhledem k tomu, že kromě miniatur z Čech obsahuje sbírka i četné miniatury z dalších významných center miniaturní malby v Evropě (Anglie, Francie, Rakousko, Německo, Itálie, Rusko atd.), jsou nejdůležitější kapitoly přeloženy do angličtiny. Angličtinu ovládající čtenář má také možnost alespoň zhruba se orientovat v katalogových heslech, a to díky slovníčku zkratek a nejběžnějších termínů zde užívaných.
Ohlasy:

PhDr. Karel Holešovský (Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 113 (2005), čís. 2, s. 121-123): Kniha je „pozoruhodným průvodcem nejen zaujatému laikovi-sběrateli, ale neméně i odborníkovi, jemuž nabízí přemíru důležitých a potřebných historických, uměleckohistorických a restaurátorských poznatků a informací“. /…/ „Budí oprávněný respekt nejen skvělými reprodukcemi, ale i celkovou koncepcí a odborným zpracováním daného tématu“. Lubomír Sršeň se úkolu „zhostil s pečlivostí hraničící se sympatickou pedanterií, většinou neponechávaje stranou nedořešenou problematiku.“/…/ „Bezvýhradný obdiv vzbuzuje opulentní vybavení barevnými reprodukcemi všech exponátů, které kvalitou tisku dosahuje hranic možností soudobé polygrafie. Reprodukce jsou natolik kvalitně vytištěny (zdůrazněme i četné makrofotografie), že je lze orientačně použít i jako efektivního srovnání při studiu a atribuci anonymních miniatur. /…/ tento katalog portrétních miniatur s řadou důležitých i zajímavých informací zůstane na dlouhou dobu nepřekonaným. /…/ Autor neopomenul nic důležitého, co obvykle tvoří seriózní vědecký katalog, a to na žádoucí výzkumné úrovni.“ /…/ Kniha „je i prvním seriózním a zasvěceným zpracováním falz, vzniklých v pokročilém 19. století /…/ může tedy poskytnout cenné informace a poučení při posuzování zkoumané miniaturní podobizny nejen laikům, ale i mnohým odborníkům postrádajícím potřebné zkušenosti.“ „/…/ přináší nedocenitelnou novinku v tomto oboru, restaurátorsko-technologické zpracování miniaturních podobizen, problematiku jejich restaurování a uchovávání. To, co bylo dosud jen v náznacích či poznámkách rozptýleno v odborné literatuře a nebo je jen jako nelehko nabytá zkušenost ústně tradováno, shrnula do ucelených kapitol restaurátorka a spoluautorka této knihy Olga Trmalová. Poprvé, a to nejen v našich zemích, byla na základě dlouhodobých zkušeností technologie miniaturní malby podrobně zpracována literární formou, doplněnou řadou instruktivních fotografií exponátů.“ /…/ „Kniha tedy přináší v technologické a restaurátorské oblasti nevšední příspěvek, který může docenit jen restaurátor či náročný, specializovaný odborník v muzeu či galerii. I pro technologický a restaurátorský exkurz se stane tato knížka nepostradatelnou pomůckou pro širší veřejnost, ať profesní či amatérskou.“ /…/ „Kniha je tak obsáhlým kompendiem poznatků a informací, že zřejmě sehraje úlohu základní odborné pomůcky při studiu miniaturních portrétů.“

Doc. PhDr. Vít Vlnas, CSc. (Dějiny a současnost, roč. 27 /2005/, čís. 11, s. 46-47):

„/…/ Nalezneme zde díla galerijní úrovně (třeba nově připsané miniatury Fügerovy a Isabeyovy), díla z majetku toskánských Habsburků, malby J. Z. Quasta i některé dosud anonymní kusy. V sousedství těchto prvotřídních prací nicméně nezaniká specifický půvab četných falz, obrázků výtvarně průměrných a dílek, o kterých se eufemisticky říkává, že jejich historická hodnota převyšuje hodnotu uměleckou. Lubomír Sršeň se přes tyto rozdíly věnoval všem 377 číslům katalogu s péčí přímo otcovskou. Za zvláštní pochvalu stojí pečlivá identifikace všech znaků, jež mohou napomoci určení dosud anonymních modelů (kostýmní doplňky, řády, uniformy). Poznámky k jednotlivým obrázkům mnohde přerůstají v drobné kulturněhistorické studie. Připočtěme k tomu biogramy malířů, vyčerpávající bibliografii, instruktivní stati o uměleckohistorické problematice, technologii miniatury a dějinách sbírky, kvalitní obrazovou dokumentaci – a máme před sebou přímo vzorový Bestandskatalog, který nasadil dalším počinům na tomto poli laťku velice vysoko./…/“

Kachle doby gotické, renesanční a raně barokníBRYCH, Vladimír: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze.

Praha: Národní muzeum, 2004. (vyšlo 2005)
228 s., 366 fotogr. (Jan Rendek), 310 perokreseb (Andrea Waldhauserová, Adéla Skoupá),52 reprodukcí.
Kniha je celobarevným výběrovým katalogem naší největší muzejní sbírky kachlů s nadstandardní přílohou více než 700 vyobrazení. Každý z 584 ks publikovaných exponátů (včetně 10ks zápůjček bývalé historické expozice) je prezentován barevnou fotografií nebo čb stínovanou perokresbou. Katalog doplňují rekonstrukce kachlů, reprodukce srovnávacích ikonografických a numismatických pramenů. Z typologického hlediska je práce zaměřena na komorové reliéfní kachle 14. – 17. století, s těžištěm v gotice a renesanci. Tyto epochy tvoří oba základní oddíly katalogu, kadlubům je věnována závěrečná část. Hlavním kritériem vnitřního uspořádání katalogu je ikonografie. Analytickou část publikace tvoří pět úvodních kapitol: Sbírka kachlů NM, Kachle a kamna, Technologie a výroba kachlů, Sociální kontext nálezů kachlů, Ikonografie kachlů. Studie věnovaná ikonografii představuje společně s publikovaným materiálovým souborem hlavní přínos knihy, vybavené bibliografickým přehledem, rejstříky, mapou lokalit, soupisem srovnávací ikonografie a anglickým résumé.

Lapidárium (interaktivní CD ROM oddělení starších českých dějin Národního muzea)STEHLÍKOVÁ, Dana: Lapidárium - interaktivní CD ROM.

Praha: Národní muzeum, 2005.
Lapidárium Národního muzea má v České republice nejstarší a největší sbírku českého kamenosochařství a architektonické plastiky z období od raného středověku po historismus, zhruba od 11. do počátku 20. stoletít. Unikátní soubor čítá více než 400 soch, 2000 převážně kamenných fragmentů architektury a kolekci jeho sádrových odlitků.. V osmi sálech na ploše 1500 metrů čtverečních je stálá expozice 435 chronologicky uspořádaných exponátů, tvoří přehlednou učebnici uměleckých slohů a výzdobných prvků.
V prosinci 2005, u příležitosti stého jubilea otevření prvé expozice Lapidária na Výstavišti v Praze 7- Holešovicích, byl vydán CD ROM s aktuální a kompletní fotodokumentací všech vystavených exponátů, u významných artefaktů včetně detailních záběrů, jejich autory jsou ak. soch. Andrej Šumbera a ing. Zdeněk Proks. Od Josefa Sudka byly zařazeny dvě desítky historických černobílých snímků ze 40. let 20. století. Obrazovou část doprovází texty ve třech jazykových mutacích (česky, německy a anglicky). Autorkou úvodního textu o historii Lapidária a katalogových hesel k exponátům je kurátorka Lapidária PhDr. Dana Stehlíková, CSc.
Interaktivní program CD ROMu umožňuje jak plynulou prohlídku, tak libovolné vyhledávání předmětů podle půdorysných plánků osmi sálů s přehledným číslováním všech exponátů. Kliknutím se celkový snímek snadno dá přiblížit do detailu a naopak. Obsah je koncipován jak pro milovníky umění, tak pro školu i rodinu jako populárně naučný; hlavní exponáty Lapidária figurují v připojené hře pexeso.

Bohemia SanctaSTEHLÍKOVÁ, Dana (editorka): Bohemia Sancta. Poklady křesťanského umění z českých zemí.

Caltanissetta - Syrakusy - Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 204 s. 237 barev. a 20 čb reprodukcí (Aut. fotogr.: Jan Rendek, Jan Gloc et al.). ISBN 80-7106-710-5. Vyšlo 600 výtisků česky a 1000 italsky.
Katalog stejnojmenné výstavy Národního muzea, konané u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie v době od srpna do září 2004 na Sicílii. Uskutečnila se v Regionální galerii v Pallazzo Bellomo v Syrakusách a v Diecézním biskupském muzeu v Caltanissettě ve spolupráci s Památkovým ústavem v Caltanissettě a za podpory Evropské unie. Přehledem českých církevních a náboženských památek od raného středověku do pozdního baroka byl zahájen česko-italský projekt výměny dvou výstav umění, který pokračoval výstavou sicilského zlatnictví v Praze. V knižní podobě jej reprezentuje obrazově bohatě vybavený vědecký katalog, v němž osm českých autorů (Milena Bartlová, Vladimír Brych, Tomáš Kleisner, Martin Mádl, Jan Royt, Dana Stehlíková, Evženie Šnajdrová and Libor Šturc) zpracovalo 168 vystavených děl sakrálního umění i archeologických nálezů. Přes sto artefaktů ze sbírek oddělení starších českých dějin Národního muzea doplnilo 65 děl od dvou desítek světských i církevních zapůjčitelů, především z pražských chrámů, z klášterů na Strahově a v Břevnově, z klenotnic metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, kapitul na Vyšehradě a ve Staré Boleslavi, ze severočeské diecéze a z klášterů voršilek v Kutné Hoře a v Brně. Většina sakrálních památek -preciosa a paramenta- je publikována poprvé také díky restaurování. Syntetickou část knihy tvoří tématické stati, věnované historii česko-sicilských náboženských a kulturních styků (Dana Stehlíková), česko-italským vztahům v malbě a plastice období gotiky a renesance (Milena Bartlová), sakrálnímu uměleckému řemeslu středověku a renesance (Dana Stehlíková), barokní kultuře a umění (Jan Royt) a některým dílčím aspektům, jako např. ikonografii reliéfních kachlů (Vladimír Brych). Publikace je vybavena jmenným rejstříkem a soupisem literatury.

BRYCH, Vladimír - PŘENOSILOVÁ, Věra: České hrady a tvrze ve starých vyobrazeních.

Výběrový katalog sbírky grafiky a drobné kresby Národního muzea v Praze.
Praha: Národní muzeum, 2002. 160 s., 190 fotogr. (aut. fotogr.: Jan Rendek). ISBN 80-7036-135-2.
Celobarevný katalog obsahuje výběr 190 výtvarných děl ze sklonku 16. až počátku 20. století (s těžištěm v 19. století), dokumentujících celkem 111 různých hradů a tvrzí. Představuje nejen reprezentativní vzorek topografické sbírky NM (grafika, drobná kresba a malba), ale do značné míry i české hradní architektury. Soubor vyobrazení středověkých sídel dává nahlédnout do širokého spektra slavných i bezejmenných umělců a laiků, jejichž díla mají dnes hodnotu ikonografických pramenů, v některých případech dosud neznámých. Úvod knihy letmo seznamuje s grafickou sbírkou NM, historií zájmu o topografická témata a zobrazování hradů. Každou vedutu abecedně řazeného katalogu navíc doplňuje stručný popis vyobrazené terénní situace a informativní zkratka dějin a stavebního vývoje objektu. Nechybí rejstřík autorů obohacený biografickými daty, soupis hradních lokalit a výběr z literatury.

ŠNAJDROVÁ, Evženie: Palné zbraně ze sbírky Národního muzea.

Praha: Národní muzeum, 1998. 104 s. včetně rejstříku puškařů
a míst, resumé (německé, anglické a francouzské), 210 fotogr. (aut. fotogr.: Jarmila Kutová, Dagmar Landová), 50 perokreseb (aut.: Anna Svobodová). ISBN 80-7036-037-2.
Katalog (156 hesel), představující výběr ze sbírky oddělení starších českých dějin, zachycuje typologickou i kvalitativní vývojovou řadu palných zbraní asi od roku 1400 až do počátku 20. stol . Prezentovaný soubor zbraní, vesměs špičkové uměleckohistorické hodnoty, původem z Čech a Moravy a z dalších oblastí ve střední Evropě, seznamuje s prací známých českých a evropských puškařů. Nechybějí ani vzácné ukázky nejstarších palných zbraní období středověku.

BRYCH, Vladimír - MÁDL, Martin et. al.: A Thousand Years of Czech Culture: Riches from the National Museum in Prague
(Tisíc let české kultury: Bohatství Národního muzea v Praze.)

Winston-Salem: Old Salem Inc., 1996. 166 s., 136 barev. a 93 čb. reprodukcí. ISBN 1-879704-02-1.
Pouzea v anglickém jazyce.
Katalog první výstavy Národního muzea v USA, uspořádané ve spolupráci s Old Salem, Inc. od září 1996 do března 1997 v muzeu Old Salem, Winston-Salem (Severní Karolína) a prodloužené do ledna 1998 v Národním českém a slovenském muzeu v Cedar Rapids (Iowa). První část knihy, již otevírá předmluva prezidenta Havla, tvoří deset esejů, seznamujících s dějinami českých zemí ve středověku (V. Brych), raném novověku (M. Ryantová) a moderní době (S. Slavík), dějinami výtvarného umění v raném (V. Brych) a vrcholném středověku a novověku (M. Mádl), dějinami křesťanství (J. Royt), židovské kultury (L. Korba-Novotná), české hudby (D. Vanišová), divadla (M. Trávníčková) a lidové kultury (J. Langhammerová). Následuje kompletní katalog 212 vystavených exponátů (většina ze sbírek odd. starších českých dějin NM), zpracovaný třemi desítkami autorů z NM a 3 externími odborníky. Publikaci, jež může sloužit jako přehled českých kulturních dějin sledovaného období, uzavírá výběrová bibliografie k jednotlivým tematickým celkům.

Zpět na Oddělení starších českých dějin


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů