EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Starší a střední doba kamenná

Paleolit a mezolit (osídlení v ČR zhruba přes 1 000 000–5500 př. Kr.) představuje zdaleka nejdelší období od počátků vývoje lidské kultury ve starších čtvrtohorách (pleistocén) až po nástup mladších čtvrtohor (holocén). Hospodářským základem této epochy byl lov a sběr rostlinné potravy.
 
Nepočetnou kolekci nálezů z těchto období ve sbírce NM tvoří převážně kamenné nástroje, jejich polotovary, odpad z výroby a kusy suroviny (tzv. štípaná kamenná industrie). Méně je předmětů z organických materiálů, tj. kosti, parohu, mamutoviny.
Nejstarší nálezy vyráběné štípáním valounové kamenné suroviny zastupují ve sbírce především artefakty z Prahy-Sedlce a Mělníka-Mlazic. Vlastnosti a tvary nástrojů i zbraní se zdokonalovaly, přičemž jeden z vrcholů kultury paleolitických lovců, tehdy již našeho druhu homo sapiens, spadá do mladopaleolitické kultury „lovců mamutů“ zvané gravettien. Ta je doložena např. na jižní Moravě bohatými nalezišti typu Dolních Věstonic a Předmostí. V naší sbírce patří gravettienu bohaté kolekce kamenné industrie ze sídlišť v Praze-Jenerálce, Lubné u Rakovníka či v Řevnicích u Prahy. Z několika nalezišť mladého paleolitu (Holedeč, Keblice, Lubná) pocházejí i vzácné doklady nejstaršího umění v Čechách – rytiny na kameni, kosti a závěsek. Sbírkový fond z lokalit Českého krasu, zejména z jeskyně Nad Kačákem, není sice příliš početný, ale jde o doklady nejstaršího osídlení českých jeskyní. Úplný závěr paleolitu, tzv. pozdní paleolit, dokumentuje především soubor kamenných artefaktů z Kvíce na Slánsku.
 
Kulturu lovců, sběračů a rybářů mezolitu ukazuje nejlépe drobnotvará kamenné industrie z mělnického Polabí. Kolekce ze sídlišť na písečných přesypech u Hořína a Kozel náleží k nejdůležitějším dokladům osídlení ve středních Čechách té doby. Právě úrodné střední Čechy patřily k regionům osídleným u nás nejdříve neolitickými zemědělci, kde bychom mohli očekávat interakce obou světů.

Zpět na Archeologická sbírka


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů