EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Pozdní doba kamenná

(eneolit 4400-2200 př. Kr.) představuje ve střední Evropě období, v němž došlo k výrazným změnám v ekonomické sféře, k vyvrcholení specializace kamenných a kostěných artefaktů a k zavedení nových výrobních nástrojů. Tehdy se na našem území objevila první skutečná hradiska (výšinná opevněná sídliště) a začala se rozvíjet barevná metalurgie (měď). Užití oradla způsobilo změny zasahující do samé podstaty uspořádání společnosti. Dochází k vyšší míře dělby práce, ke vzniku a stabilizaci patriarchátu a k postupné majetkové a společenské diferenciaci pravěké společnosti. Podle některých teorií bývá zejména druhá polovina eneolitu považována za období rozsáhlých migrací, kdy na naše území přišli i první Indoevropané.

Z období časného a staršího eneolitu má v Čechách značný význam především kultura nálevkovitých pohárů, kterou ve sbírkách reprezentují dva význačné soubory sídlištních nálezů. První pochází z výšinného sídliště v poloze Hrada pod vrchem Mužský u Mnichova Hradiště. Výzkum přinesl mimo jiné doklady o tamní zemědělské osadě, která se patrně podílela i na těžbě jaspisu na Kozákově u Turnova. Druhý velký soubor je ze sídliště obce Makotřasy poblíž Slaného. Jeho součástí byl ojedinělá, příkopem a palisádou ohrazená přes 9 ha velká čtvercová plocha, mající pravděpodobně kultovní a astronomický účel. Na sídlišti se nalezly rovněž nejstarší doklady tavby mědi v Čechách.

Do středního eneolitu jsou u nás řazeny zejména kultura s kanelovanou keramikou neboli badenská, kultura řivnáčská a kultura s kulovitými amforami. V našich sbírkách z prvně jmenovaného období pochází např. stolní picí souprava keramických nádob (džbán, dva menší džbánky a 13 koflíčků - čerpáčků), nalezená v Dřevčicích u Brandýsa n. Labem. Speciální picí nádoby se servisem spolu s určitým kodifikovaným způsobem společného pití měly rituální význam jakožto sociální symbol tehdejší patriarchální společnosti. Důležitý je rovněž inventář unikátního hrobu z Velvar (okr. Kladno). V kameny obložené hrobové jámě spočívaly dvě neúplné kostry a v amforovité nádobě přepálené zlomky lidských kostí. Kromě dalších tří nádob patřily k hrobové výbavě dva měděné spirálovité manžetovité náramky, závěsky z měděného plechu i z mořských lastur a zejména vytepávanou výzdobou opatřený honosný náprsník (pektorál) z měděného plechu. Velmi četné jsou doklady o materiální náplni kultury řivnáčské. Kromě předmětů z eponymního naleziště (kopec Řivnáč severně od Prahy) je ve sbírce velký soubor nálezů z opevněného pahorku Homolka u Stehelčevsi (okr. Kladno). Pro tuto kulturu jsou specifické džbánky a hrnky s uchy protaženými v jejich horním oblouku do dvou výčnělků – tzv. ansa lunata nebo cornuta (patrně symbol rohů nebo měsíce), za luxusní předměty lze považovat vesměs importované misky na nožce z okruhu balkánské vučedolské kultury.

V závěru eneolitu se v Čechách a značné části Evropy střetáváme se dvěma výraznými kulturními okruhy – kulturou se šňůrovou keramikou a kulturou se zvoncovitými poháry (zasahující až do severní Afriky). V souvislosti s prvním můžeme zejména upozornit na unikátní zásobní nádobu nalezenou v úzké skalní puklině na vrchu Bacín u Berouna, na hrobové nálezy z Prahy-Bubenče (obsahovaly i náhrdelník a náramky ze psích zubů a perleťových kroužků), či na předměty z pohřebiště nedaleko Bylan u Českého Brodu (drobné měděné ozdoby, náhrdelník z jantarových korálků). Z kultury zvoncovitých pohárů pojmenované po typických, často bohatě zdobených nádobách stojí za zmínku nálezy z hrobů od Bylan u Českého Brodu (v jednom z hrobů byla zdobená obdélná destička ze zlatého plechu) a pak obsah kostrového hrobu ze Stehelčevsi (okr. Kladno). Ten kromě poháru a kamenné sekerky obsahoval měděnou dýku, kamenný brousek na opracování násad šípů, kamennou „nátepní“ destičku (používanou jako ochrana zápěstí lukostřelců) a vápencový idol. V něm byl rozpoznán symbol plodnosti – falus, mající obdoby v oblasti Středomoří.

Zpět na Archeologická sbírka


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů