EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Archeologická sbírka

Archeologickou sbírku tvoří přibližně půl milionu předmětů. V CES je evidováno 390 752 čísel. Sbírkový fond je všestranně využitelným zdrojem poznání pravěkých a raně středověkých Čech v rámci evropského vývoje ve všech jejich obdobích.

V počátku své existence vlastnilo muzeum jen velmi málo archeologických nálezů různé hodnoty, většinou ojedinělých a náhodných, které nebylo možné roztřídit, chronologicky uspořádat, uvést do historického kontextu a následně vystavit. K zásadnímu obratu došlo za působení univ. prof. dr. Josefa Ladislava Píče (1893-1911), díky jehož rozsáhlé heuristické činnosti bylo vytvořeno jádro skutečně národní prehistorické sbírky s asi 50 000 předměty.
Více o historii sbírky

Členění sbírkových fondů

Vzhledem k početnosti a rozmanitosti sbírky zde uvádíme pouze některé z významných solitérů nebo souborů nálezů. Ty pocházejí převážně ze sídlišť a pohřebišť.
Přehled je podán v chronologickém sledu podle jednotlivých archeologických kultur a období:
Starší a střední doba kamenná
Mladší doba kamenná
Pozdní doba kamenná
Doba bronzová
Starší doba železná
Mladší doba železná
Doba římská a doba stěhování národů
Raný středověk

Hlavním zdrojem vytváření sbírkových fondů je terénní archeologický výzkum, vlastní nebo prováděný jinými institucemi. Poprvé jej muzeum oficiálně uskutečnilo v roce 1843.

Část nálezů byla využita k výstavní prezentaci, jejíž výraznou kapitolou jsou stálé expozice. Bohaté sbírky jsou prezentovány také formou přednášek a odborných publikací. Základ přednáškové činnosti pro veřejnost dříve tvořily dlouhodobé cykly o českém a evropském pravěku a rané době dějinné. Dnes převažují přednášková pásma, která obvykle navazují na výstavní akce doma a v zahraničí.

Zpracovávání pravěkých sbírek s jejich následným zveřejněním ve formě samostatných publikací má v Národním muzeu dlouhou tradici. Reprezentují ji tři samostatné publikační řady: FONTES ARCHAEOLOGICI PRAGENSES (od roku 1958 čtyřicet tři svazky), PRŮVODCE PRAVĚKEM (od roku 1966 tři svazky) a ILUSTROVANÝ PRŮVODCE PRAVĚKEM (jeden svazek od roku 1997).

Sbírku spravuje Oddělení pravěku a antického starověku

Přehled oddělení Historického muzea


Terénní archeologický výzkum

Z novějších poválečných terénních výzkumů, od nichž se zpravidla odvíjela i vlastní vědecká činnost oddělení, je nutno uvést vzhledem k významu lokalit alespoň výzkum neolitického hrazeného sídliště v Hlubokých Mašůvkách, slovanského hradiště v Libici nad Cidlinou, keltského oppida v Třísově, neolitického sídliště ve Mšeně, halštatského hradiště v Kralupech nad Vltavou-Minicích, mezolitického sídliště v Hoříně u Mělníka a slovanských mohyl v Kožlí u Orlíka. Tyto výzkumy přinesly velké množství předmětů, které výrazně obohatily pramennou základnu studia jednotlivých epoch pravěkých dějin Čech a Moravy.

Expozice

Významným pokrokem v jejich koncepci byla realizace expozice J. Neustupného „Pravěk Československa“ (1958) a „Pravěké dějiny československého území“ (1966), která byla později zčásti modifikována a aktualizována („Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska“). Promyšlený způsob prezentace, znázorňující mj. genetické a chronologické vztahy archeologických kultur, jevy hospodářské, společenské a kulturní se dočkal mnohého ocenění a napodobení. Proudová vitrína jako nejnápadnější znak výstavní myšlenky se ukázala být ideální formou pro znázornění kontinuity osídlení, nepřerušeného vývoje společensko-ekonomického, kulturního a etnického.

Zpět na Oddělení pravěku a antického starověku


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů