EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Sbírka Muzea dělnického hnutí

Sbírka Muzea dělnického hnutí (dále jen Sbírka) je zřízena pro správu sbírky darované Národnímu muzeu Muzeem dělnického hnutí o. p. s. v roce 2014 s požadavkem zachování její celistvosti. Sbírku vytvořilo v roce 1990 Muzeum dělnického hnutí, které po transformaci Muzea Klementa Gottwalda, Muzea V. I. Lenina a Muzea Julia Fučíka převzalo jejich sbírkové fondy a sbírku i nadále doplňovalo. Národní muzeum Sbírku přebíralo v letech 2014–2017. V současnosti je Sbírka ve stádiu zpracovávání, badatelský servis je zajištěn na základě domluvy.
 
Jedná se o soubor sbírkových předmětů, archiválií a knihovny obsahující tematicky podstatnou část společenských hnutí včetně mezinárodních souvislostí a historickou dokumentaci k dějinám a některým oblastem činnosti politických stran (především KSČ a sociální demokracie). Průřezově se věnuje rozvoji československé společnosti především ve 2. polovině 20. století. Ve sbírce jsou obsaženy prezentace historických revolučních událostí – doby husitské, roku 1848, vzniku a rozvoje dělnického hnutí, dějin čs. sociálně demokratického hnutí a dějin KSČ, protifašistického odboje, Slovenského národního povstání, let 1945 a 1948, budování lidové demokracie a počátků socialismu. Podstatnou součástí Sbírky jsou předměty a písemné dokumenty k prezidentu Klementu Gottwaldovi, Juliu Fučíkovi i dalším významným osobnostem (prezident Antonín Zápotocký, Gusta Fučíková ad.). Časově lze Sbírku zasadit do období od roku 1848 až do 80. let 20. století s tím, že hlavní těžiště sbírky je 20. století. Starší období je zaměřené především na dokumentaci a prezentaci počátků dělnického hnutí.
 
Základem odborného zpracování Sbírky je její zachování jako celku se vzájemným provázáním a maximálně možným udržením souvislostí z evidencí původních muzeí. Jednotlivé části Sbírky jsou zpracovávány dle povahy materiálu (muzejní fond sbírkových předmětů, archivní fond písemných materiálů a knihovní fond), a podléhají tedy třem různým zákonům – muzejnímu, archivnímu a knihovnímu. Proto je v současné době Sbírka zpracovávána následujícím způsobem: muzejní fond sbírkových předmětů (zejména trojrozměrné a umělecké předměty včetně fotografického a audiovizuálního materiálu) je zpracováván v Oddělení novodobých českých dějin Historického muzea; archivní fond písemných materiálů a drobných tisků a materiály archivní povahy z osobních fondů významných osobností jsou zpracovávány v Archivu Národního muzea Historického muzea; knihovní fond z původní knihovny Muzea dělnického hnutí je zpracováván zčásti v Knihovně Národního muzea a zčásti jako knihovna Sbírky a sbírkový fond Knihy v Oddělení novodobých českých dějin. 

Oddělení spravuje následující sbírkové fondy:
(Po kliknutí na název se stránka posune na kotvu s popisem fondu)

 
ARCHIVNÍ část Sbírky zpracovávaná v Archivu Národního muzea zahrnuje rozsáhlý fond písemných materiálů a drobných tisků a materiály archivní povahy z osobních fondů významných osobností: Julia Fučíka, Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého, Gusty Fučíkové ad. Zvláštní význam má originál rukopisu Fučíkovy Reportáže, psané na oprátce a soubor jejích tuzemských i zahraničních vydání. V osobním fondu Klementa Gottwalda je kromě písemností a korespondence zahrnut i soubor jeho čestných občanství. Velice významné jsou archivy třech původních muzeí, kde se nachází dokumentace a korespondence s jinými institucemi u nás i v zahraničí a také například scénáře výstav a stálých expozic.  
 
Vybraná část KNIHOVNÍHO fondu zpracovávaná v Knihovně Národního muzea zahrnuje publikace a tiskoviny z období 19. a 20. století k tematickému zaměření Sbírky – dělnické hnutí, sociální dějiny, politické strany ad. Zvláště vyčleněným souborem jsou tzv. politické brožury, jenž byly kompletovány jako samostatná součást původní knihovny Muzea dělnického hnutí.
 
Sbírka je zachována jako celek včetně koncepce zpracovávání a prezentace, koordinaci zajišťuje hlavní kurátorka.
 
Adresa: Terezín, Ústřední depozitář, Tyršova 207, 411 55 Terezín

Odborná správa sbírky:

 
Mgr. Jolana Tothová 
Hlavní kurátorka Sbírky Muzea dělnického hnutí
Kurátorka fondů Plakáty, Výtvarné umění, Společnost a spolkový život, Prapory a vlajky, Militaria, Modely, Numismatika a faleristika, Filatelie a pohlednice
Tel: 416 782 825 ústředna, lin. 160 (pracoviště Terezín)
 
Kurátorka fondu Fotografie a audiovizuální média
Tel: 224 497 179
 
Správce knihovny a kurátorka fondu Knihy
Tel: 224 497 113
 
Mgr. Michaela Brejcha
Zpracování fondu Výtvarné umění
Email: michaela_brejcha@nm.cz

David Majtenyi
Archiv Národního muzea - Sbírka Muzea dělnického hnutí
Email: david_majtenyi@nm.cz  
Tel: 220 802 530
 

Sbírkové fondy:
 

Sbírkový fond Výtvarné umění
Tento fond obsahuje malby, kresby, grafiky, tisky, plastiky (busty, reliéfy, sochy vč. exteriérových plastik), pamětní desky, umělecké textilie a další výtvarné objekty i amatérskou tvorbu (produkce ze soutěží, dary apod.). Kolekce zahrnují díla s pracovní tematikou, portréty osobností, události socialistického a dělnického hnutí, válečnou tematiku, krajinomalbu ad. 
 
Sbírkový fond Plakáty
Rozsáhlý fond obsahuje především politické a propagační plakáty a dále pak plakáty kulturních akcí, autorské plakáty, pásová hesla, vyhlášky (vč. období 2. sv. války), pozvánky, soubory agitačních materiálů apod. Do fondu jsou zahrnuty i mapy a kalendáře.
 
Sbírkový fond Společnost a spolkový život
Fond obsahuje různorodé soubory dokládající vývoj společnosti a historii veřejného a spolkového života. Konkrétně zahrnuje oděvy a předměty jednotlivých profesních skupin, materiály a výrobky z různých odvětví průmyslu a čs. závodů, předměty z veřejného a spolkového života včetně sportu (razítka, poháry, stuhy, oděvy ad.), dary významným osobnostem (prezidentům Gottwaldovi a Zápotockému, manželům Fučíkovým) a institucím.    
 
Sbírkový fond Prapory a vlajky
Uchovává soubor praporů a vlajek (spolkové, vojenské, tuzemské i zahraniční), včetně doplňků – stuhy, žerdě, špice.
 
Sbírkový fond Militaria
Obsahuje především předměty spojené s válečnými konflikty: chladné zbraně, uniformy a výstroj, vybavení a předměty vztahující se k 1. a 2. světové válce (odboj, koncentrační tábory, květnové povstání 1945, vysílačky, relikty z Lidic apod.) i k poválečnému období.
 
Sbírkový fond Modely
Zahrnuje soubory modelů strojů a zařízení, dopravních prostředků, architektury apod., které byly převážně darovány při různých příležitostech prezidentům republiky nebo institucím, a makety vytvořené pro expoziční účely Muzea Klementa Gottwalda a Muzea V. I. Lenina (modely strojů a zařízení, makety husitských zbraní, relikty expozičních panelů apod.).
 
Sbírkový fond Numismatika a faleristika
Obsahuje státní, vojenské, spolkové, rezortní i zahraniční řády a vyznamenání, včetně kolekcí vyznamenání z osobních fondů Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého, Julia Fučíka, Gusty Fučíkové ad. Dále zahrnuje pamětní a příležitostné medaile včetně autorských návrhů, mince, papírová platidla včetně nouzových, plakety a rozsáhlý soubor odznaků.
 
Sbírkový fond Filatelie a pohlednice
Obsahuje české i zahraniční poštovní známky a pohlednice (místopisné, žánrové a jejich soubory).
 
Sbírkový fond Knihy
Je výběrem publikací se specifickou historickou hodnotou z knihovny náležející ke Sbírce (unikátní je např. první vydání Komunistického manifestu nebo dedikované, případně signované soubory z osobních fondů významných osobností – např. soubor z původní knihovny Julia a Gusty Fučíkových včetně českých a cizojazyčných vydání knih Julia Fučíka atd.).

Sbírkový fond Fotografie a audiovizuální média
Materiálově tento fond obsahuje skleněné a analogové negativy, fotografické pozitivy, fotoalba, diapozitivy, 16mm a 35mm filmy (hrané, dokumentární, vzdělávací a instruktážní), videokazety, DVD, dále fonotéku zahrnující gramofonové desky, magnetofonové pásky, kazety, CD nahrávky. Časově je tento fotografický, filmový a audiovizuální materiál vymezen počátkem 19. století až do 80. let 20. století. Stejně jako celá Sbírka i tento fond mapuje československé politické, sociální i kulturní dějiny včetně mezinárodních souvislostí.

>> Nahoru

 

 

Zpět na Oddělení novodobých českých dějin


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů