EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Etnografická sbírka

Etnografická sbírka vypovídá o tradiční, převážně rustikální kultuře hmotné, duchovní a sociální, tj. o tradičním lidovém bydlení, zařízení domácnosti, hospodářství a řemeslech, o lidovém oděvu, umění, náboženství, rituálech, zvycích, obyčejích a folkloru v širokých historických i geografických srovnávacích souvislostech.

S fondy původního Národopisného muzea se v roce 1922 po jeho sloučení s Muzeem Království českého (dnešní Národní muzeum) spojila jeho národopisná kolekce, která vznikla v roce 1894 na základě Všeobecné zemské jubilejní výstavy v Praze roku 1891. Tato koncepčně pojatá expozice historicko-archeologického a národopisného oddělení s názvem Selská síň byla tehdy prezentována jako jedna z významných expozic současné hlavní budovy Národního muzea.
Více o historii sbírky

V posledních letech se kurátoři zaměřují na stále důkladnější dokumentaci městského prostředí - především zvykoslovných a folklorních aktivit a každodennosti 20. a 21. století, včetně dokumentace etnograficky významných jevů unikátních a typických pro české země. V této oblasti je vhodné zmínit nedávno zahájenou rozsáhlou dokumentaci českého trampingu a dětských her a folkloru současnosti. Nedílnou součást sbírky tvoří písemný, obrazový, fotografický a filmový archiv a rozsáhlá národopisná knihovna.

Vlastní sbírkové fondy jsou v současné době rozděleny do těchto významných celků:

lidový oděv a textil
bydlení a hospodářství
výbava domácnosti
lidové umění
zvykosloví
archiv a knihovna

Prezentace etnografické sbírky veřejnosti

Etnografická sbírka je veřejnosti prezentována od roku 1903 ve stálé národopisné expozici tradiční lidové kultury českých zemí v Musaionu – Národopisném muzeu v Letohrádku Kinských, kde byla v roce 2005 instalována nová, v pořadí již třetí stálá etnografická expozice, a pravidelných výstavních a prezentačních projektech.

Kontakt

Adresa: Praha 5, Kinského zahrada 97
Tel.: 257 32 30 63
E-mail: narodopis@nm.cz

Sbírku spravuje Etnografické oddělení.

Přehled oddělení Historického muzea


Lidový oděv a textil

představují největší fond oddělení. Obsahuje přibližně 80 000 sbírkových předmětů. Zahrnuje krojové komplety, oděvní a interiérové součásti, speciální doklady lidových textilních - výšivek, krajek, tkanin, textilních tisků a koberců. Za výjimečné lze považovat zejména vyšívané textilie z Čech, které představují evropské unikáty. Cenné jsou i textilie určené k církevním a rodinným obřadům. Z hlediska historie to jsou kusy vročené do období od 17. do 20. století. K oděvům náleží i cenný soubor doplňků a lidových šperků.

Nahoru

Bydlení a hospodářství

Sbírky dokumentující bydlení a hospodářství představuje zejména soubor lidového nábytku vykazující 1 400 kusů. Zahrnuje nábytkové typy z českého území, Slovenska a srovnávací materiál z některých dalších evropských zemí. Za výjimečný lze považovat soubor malovaného nábytku - truhel, skříní, ale i kusy intarzované. Významné jsou zároveň kusy datované, mnohdy vročené do 18. století, ale i základní typy sedacího nábytku a kusy jednoduše konstruované sloužící v minulosti venkovskému provozu. Tradiční součástí sbírek je i soubor modelů obydlí, dokládající často již zaniklé typy domácí lidové architektury. Celek doplňuje oddíl lidových řemesel - nářadí, náčiní výrobků tradičních dílen. Samozřejmou součástí sbírek je i cenný soubor zemědělské nářadí.

Nahoru

Výbava domácnosti

S bydlením úzce souvisí další sbírkový celek - zařízení domácnosti. Zde je nejvýznamnější fond ledové keramiky, obnášející 20 000 kusů, ze všech hlavních regionů a center výroby z českých zemí i některých oblastí Evropy. Jsou zde zastoupeny hlavní keramické okruhy - zakuřovaná keramika, hrnčina, bělnina, kamenina, mezomajoliky a velký soubor fajánzí. Menší soubor představuje sbírka lidového skla a porcelánového zboží, vázaná na období kolem roku 1900. Řadíme sem i další okruhy - měděné a mosazné nádobí měšťanského typu, vybavení kuchyní jiných, zejména balkánských zemí. Speciální soubor tvoří lidové hračky, hlavně dřevěné, soustruhované a patře malované hračky z českých výrobních center.

Nahoru

Lidové umění

Mezi cenné soubory patří sbírky lidového umění. Řadí se sem kolekce lidových podmaleb na skle, dále soubor dřevořezeb, reliéfů a obrazů. Výjimečná je sbírka podmaleb na skle s převažující náboženskou tématikou, podobně jako soubor sakrálních plastik, od miniaturních prací poutního a dárkového užití, až po velké exteriérové sochy světců a národních patronů.

Nahoru

Zvykosloví

Národopisné sbírky přirozeně začleňují i rozsáhlý soubor z oblasti zvykosloví. Jsou to reálné doklady z okruhu výročních a rodinných zvyků - masopustu, Velikonoc, letnic, dožínek, adventu a Vánoc, atributy zvyků svatebních, křestních a pohřebních. Mezi nejčetnější patří soubor lidových betlémů o několikatisícových sestavách, které v celku představují jeden z největších sbírek svého druhu v Evropě. Druhý výrazný soubor představují lidové kraslice, sbírka o 4 000 kusech, z hlavních regionů České republiky, Slovenska i jiných slovanských zemí. Dalším oddílem jsou masky, zejména masopustní a některé další cenné objekty doprovázející výroční zvyky.

Nahoru

Archiv a knihovna

Velký fond představuje archiv - fotografie, písemnosti, obrazy a národopisná knihovna, budovaná celé století, obsahující přes 10 000 svazků.

Nahoru

Sbírku spravuje Etnografické oddělení.

Zpět na Etnografické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů