EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Z činnosti Archivu Národního muzea

Archiv Národního muzea byl jako samostatné oddělení Národního muzea zřízen na návrh Františka Palackého k 1. březnu 1846, kdy se jeho vedení ujal první muzejní archivář Karel Jaromír Erben. Za více než 160 let své dosavadní existence nashromáždil unikátní a rozmanité archivní fondy a sbírky.

Od roku 1920, kdy převzal první část muzejní úřední registratury, plní Archiv Národního muzea také úlohu podnikového archivu Národního muzea – má metodický dohled na fungování spisové služby Národního muzea a provádění pravidelných skartací. Podobně mu přísluší i metodický dohled na evidenci archiválií v ostatních odděleních Národního muzea.

Kromě muzejní registratury je možné fondy a sbírky Archivu Národního muzea rozdělit do tří základních tematických celků: staré historické sbírky, osobní fondy a sbírky dokumentace 19.–20. století.

Původní historické sbírky (pergameny, patenty, rukopisy, sbírky topografické, heraldické, genealogické a sfragistické) vznikaly postupně od samého počátku existence Muzea až do přelomu 19. a 20. století, kdy je do současné podoby setřídil archivář Václav Schulz. Jejich vývoj je v podstatě ukončen, doplňují se jen náhodně získanými jednotlivinami.

Hlavním zaměřením Archivu Národního muzea je získávání osobních fondů pracovníků Národního muzea, vědeckých a odborných pracovníků nejrůznějších oborů i dalších veřejně činných osob a jejich postupná inventarizace. Osobní pozůstalosti přicházely do Archivu Národního muzea také už ve starší době, prvním velkým fondem byl r. 1830 rodinný archiv Šternberk-Manderscheid, o sto let později (1930) získal Karel Stloukal soubor pozůstalostí Palackých, Riegrů a spřízněných rodin. Cílené zaměření archivu na získávání osobních fondů významných osobností politiky, vědy, veřejného i kulturního života se datuje od působení Aleše Chalupy (1959–1989).

Dalším zájmem je získávání a postupná inventarizace dokumentačních sbírek k dějinám 19. a 20. století s důrazem na sbírky fotografické. Zájem o dokumentaci současnosti stále roste a tím i význam dokumentační sbírek, s jejichž systematickým shromažďováním v Archivu NM začal již ve 30. letech 20. století Jaroslav Charvát a pokračoval Aleš Chalupa.

Základním způsobem zpřístupňování archivních fondů a sbírek je a bude studovna, kterou každoročně projde 220–265 badatelů, jimž je předloženo 1400–2500 kartonů a dalších jednotlivin. Podporujeme i prezentaci archivních fondů formou výstav,  tradiční je spolupráce s ostatními odděleními Národního muzea, kterým na výstavy zapůjčujeme archiválie k doplnění a ilustraci jejich materiálu. Omezením je jen krátkodobá možnost vystavování archiválií – primární zůstává jejich zpřístupňování odborné veřejnosti prostřednictvím studovny a nově i internetu (fotografická databáze Hradní fotoarchiv a eSbírky na webu Národního muzea). K prezentaci přispívá i spolupráce s VŠ, především s Katedrou PVH a AS FF UK a Katedrou fotografie FAMU.

K nejvýznamnějším archiváliím patří samozřejmě čtyři dokumenty vybrané 28. 7. 1982 za archivní kulturní památky: První zákon ze dne 28. října 1918, prohlášení naší státní samostatnosti (AKP č. 62); Kniha jednacích protokolů schůzí správního výboru Vlasteneckého muzea v Praze 1822–1852 a Kniha jednacích protokolů valných shromáždění Vlasteneckého muzea v Praze z let 1822–1852 (AKP č. 63); rukopis Karla Havlíčka Borovského „Křest sv. Vladimíra“ (AKP č. 64) a Jednací protokol schůzí Kuratoria Matice české 1831–1846 (AKP č. 65).


 

Literatura:

 • Schulz, Václav: Archiv Muzea Království českého. Časopis českého muzea 87, 1913, s. 365–369.
 • Stloukal, Karel: Na paměť archiváře Václava Schulze. Časopis archivní školy 13-14, 1935–36, (Praha 1938), s. 348-352.
 • Charvát, Jaroslav: Archiv Národního muzea. In: Národní muzeum, 1818-1948. Praha 1949, s. 33–41.
 • Chalupa, Aleš: Archiv Národního muzea v jubilejním roce. Archivní časopis 18, 1968, s. 1–5.
 • Chalupa, Aleš: Vznik a první léta činnosti Archivu Národního muzea v Praze. Časopis Národního muzea. Řada historická. 140, 1971, s. 55–60.
 • Chalupa, Aleš: Zpracování vědeckých a politických pozůstalostí v Národním muzeu. Archivní časopis 23, 1973, s. 214–219.
 • Čechura, Jaroslav: Osobní fondy v Archivu Národního muzea. Archivní časopis 38, 1988, s. 81–89.
 • Čechura, Jaroslav: Za Alešem Chalupou. Archivní časopis 44, 1994, s. 52–53.
 • Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea. (red. Čechura, J.). Praha 1998.
 • Národní muzeum. Průvodce – Historické muzeum. Praha 1999, s. 51–60.
 • Běličová, Milena: 160 let Archivu Národního muzea. Časopis Národního muzea. Řada historická. 175, 2006, č. 1–2, s. 79–87

 

Zpět na Archiv Národního muzea


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů