EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Historické muzeum publikace za rok 2015

ŠÍDA, P. Gravettské osídlení v Lubné. Fontes Archaeologici Pragenses 42, Národní muzeum, Praha; 232 s. ISBN: 978-80-7036-474-1.
MUSÍLEK, M. – ŽĎÁRSKÁ, A. Z Benátek až na konec světa. Příběh skleněného poháru z pražského domu čp. 379/I v Praze. Staletá Praha, 30, č. 2, s. 2–17; 16 s. ISSN 0231-6056.
BĚLIČOVÁ, M. Pergamenové listiny ve fondech a sbírkách Archivu Národního muzea. Časopis
Národního muzea. Řada historická, 184, č. 1–2, s. 63–78; 16 s. ISSN 1214-0627.
WOITSCHOVÁ, K. – JŮN, L. Národní muzeum jako historiografické téma. Časopis Národního muzea. Řada historická, 184, č. 1–2, s. 79–92; 14 s. ISSN 1214-0627.
BELIS, J. – BELISOVÁ, N. – ČERVINKOVÁ, P. Krajina kovaných křížů, Národní muzeum, Praha; 280 s. ISBN 978-80-7036-472-7.
POHUNEK, J. Stíny mezi stromy. Extravilán v současných pověstech, Národní muzeum, Praha; 180 s. ISBN 978-80-7036-450-5.
POHUNEK, J. Raketové díry: folklor bývalých vojenských újezdů. VMALÝ I. (ed.), Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století, Národní muzeum, Praha, 270 stran, s. 108–119; 12 s. ISBN 978-80-7036-470-3.
POHUNEK, J. Modely lidové architektury z Národopisné výstavy českoslovanské v sbírkách Etnografického oddělení Národního muzea. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, 69, č. 3–4, s. 21–27; 7 s. ISSN 0036-5335.
VOTRUBA, A. Lidové písně z Říčanska ve sbírce Josefa Jareše. Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, 69, č. 3–4, s. 59–64, 6 s. ISSN 0036-5335.
HOLEČKOVÁ, Z. – HOLNA, J. Česká a československá nouzová papírová platidla (1914–1945) ze sbírky Národního muzea, Národní muzeum, Praha; 280 s.
Militký, J. Fund spätrömischer Münzen in der Umgebung der Gemeinde Heidenreichstein /Niederösterreich/. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 2015, s. 183–187; 5 s. ISSN 0231-8237.
MILITKÝ, J. Solidus císaře Honoria z Prahy – Zličína. Svědectví mincí. V: Hroby barbarů v Praze Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů, 254 s., Praha, Muzeum hlavního města Prahy, s. 52–61, 240–241; 12 s. ISBN 978-80-87828-15-1.
TRÁVNÍČKOVÁ, M. Die Theaterzettelsammlung in der Theaterabtheilung des Nationalmuseums in Prag. ‚V: Theater – Zettel – Sammlungen 2. Bestände, Erschliessung, Forschung (Hrsg. von M. J. Pernerstorfer), Wien, Hollitzer Verlag 2015, s. 181–198; 18 s. ISBN 978-3-99012-252-5.
ŠALDOVÁ, L. OST-RA-VAR – jedinečná divadelní přehlídka. Theatralia, 18, č. 1, s. 129–141; 13 s. ISSN 1803-845X.
POLÁČEK, V. – POKORNÝ, V. Recyklované divadlo. Praha, Národní muzeum – Grada Publishing, a. s.; 368 s. ISBN: 978-80-7036-454-3 (Národní muzeum), ISBN 978-80-247-5751-3 (Grada).
POKORNÝ, V. Vliv českého amatérského divadla na profesionální scény před rokem 1989 (ale i po něm). V: MALÝ, I. (ed.), Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století, Praha, Národní muzeum, 270 s., s. 181–192; 12 s. ISBN 978-80-7036-470-3.
POLÁČEK, V. Ing. Dalibor Štys a Projektová a inženýrská organizace Ministerstva kultury ČSR – Funkční standardy v architektuře divadel osmdesátých let. V: MALÝ, I. (ed.), Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století, Praha, Národní muzeum, 270 s, s. 193–203, 11 s. ISBN 978-80-7036-470-3.
MUSILOVÁ KYRIANOVÁ, V. Dokumentace divadelní práce pro muzejní sbírky: reflexe projektu Divadelního oddělení Národního muzea. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 53, č. 2, s. 43–49. ISSN 1803-0386.
HRONKOVÁ, L. Pozůstalost Jana Reimosera v Divadelním oddělení Národního muzea. Sborník Národního muzea, řada C – Literární historie, 60, č. 1–2, s. 33–43; 11 s. ISSN 0036-5351.
KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, M. – KOZÁKOVÁ, R. – FOŘT, M. – KUNEŠOVÁ, J. Restaurování vitráže s motivem apoštola z kostela sv. Jakuba Většího v Žebnici. Forum pro konzervátory – restaurátory, 2015, s. 47–53; Technické muzeum v Brně, Brno; 7 s. ISSN 1805-0050.
FAGOVÁ, D. Možnosti adjustace fragmentárně zachovaných textilií se zaměřením na liturgické textilie.V: ŽÁČKOVÁ, M. – BELAŇOVÁ, P. – OHLÍDALOVÁ, M. (eds.), Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy (elektronický sborník příspěvků z konference zaměřené na představení tradičních i nových způsobů prezentace sbírek muzejní povahy), 2015, Praha, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví; Praha, Nová budova Národního muzea 16. 4. 2015, 76 s., s. 28–33; 6 s. ISBN: 978-80-7036-463-5.
MALÝ, I. Česká baltistika v 19. a první polovině 20. století. Prameny – souvislosti – existující literatura. Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, 69, č. 1–2, s. 33–46; 14 s. ISSN 0036-5335.
SKALA, P. Sbírkový fond Podkarpatské Rusi v Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea. Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, 69, č. 1–2, s. 57–62; 6 s. ISSN 0036-5335.
ŠTAMBERA, F. Prameny a literatura k dějinám Volyňských Čechů. Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, 69, č. 1–2, s. 47–56; 10 s. ISSN 0036-5335.
LOMÍČEK, J. Se Sovětským svazem na věčné časy? Proměny vnímání SSSR v Československu v průběhu „krátkého“ dvacátého století. Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, 69, č. 1–2, s. 5–18; 14 s. ISSN 0036-5335.
– SCHŮTOVÁ, J. Knihovna Sbírky tělesné výchovy a sportu... a co jí předcházelo, Praha, Národní muzeum; 128 s.      ISBN 978-80-7036-451-2.
MALÝ, I. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. Osmdesátá léta dvacátého století jako badatelské téma. V: MALÝ, I. (ed.), Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století, Praha, Národní muzeum, 270 s., s. 5–8; 4 s. ISBN 978-80-7036-470-3.
GELNAROVÁ, J. Ach ty ženy, jak to všechno stihnou… MDŽ v režimní propagandě v Československu osmdesátých let dvacátého století. V: MALÝ, I. (ed.), Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století, Praha, Národní muzeum, 270 s., s. 24–37; 14 s. ISBN: 978-80-7036-470-3.
VOGELOVÁ, P. Československá fotografie před sametem. Dokument, obraz a situace v letech 1979–1989. V: MALÝ, I. (ed.), Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století, Praha, Národní muzeum, 270 s., s. 142–150; 9 s. ISBN: 978-80-7036-470-3.
HANÁKOVÁ, J. Vznik informační agentury Free Press Agency a její podíl na vysílání české redakce Rádia Svobodná Evropa. V: MALÝ, I. (ed.), Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století, Praha, Národní muzeum, 270 s., s. 95–107; 13 s. ISBN: 978-80-7036-470-3.
KUNEŠOVÁ, J. – NESMĚRÁK, K. Farmaceutická historie kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech. Část I. Klášterní lékárna. Česká a slovenská farmacie. Časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti, 64, č. 3, s. 79–94, s. 16 s. ISSN 1210-7816.
KUNEŠOVÁ, J. – NESMĚRÁK, K. Farmaceutická historie kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech. Část II. Kapucínský balzám (Balsamum capucinorum). Česká a slovenská farmacie. Časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti, 64, č. 3, s. 95–99; 5 s. ISSN 1210-7816.
MUSÍLEK, M. – HAVRDA, J. – SEMERÁD, M. K proměně předlokačního osídlení Prahy v raně gotické město na příkladu románského domu v objektu čp. 309 v Bartolomějské ulici. Staletá Praha, 30, č. 2, s. 65–85; 21 s. ISSN 0231-6056.
MUSÍLEK, M. – ŽĎÁRSKÁ, A. Z Benátek až na konec světa. Příběh skleněného poháru z pražského domu čp. 379/I. Staletá Praha, 30, č. 2, s. 2–17; 16 s. ISSN 0231-6056.
SRŠEŇ, L. Studie k obrazu Husitské kázání. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 52–55; 4 s. ISBN: 978-80-7036-446-8.
SRŠEŇ, L. Redukce Husova pomníku v Kostnici. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 78–79; 2 s. ISBN 978-80-7036-446-8.
SRŠEŇ, L. Upálení mistra Jana Husa. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 91–93; 3 s. ISBN 978-80-7036-446-8.
KUNEŠOVÁ, J. Pohled na Karolinum a Stavovské divadlo z Ovocného trhu. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 48–49; 2 s. ISBN 978-80-7036-446-8.
KUNEŠOVÁ, J. Pohled na zříceninu hradu Krakovec od jihovýchodu. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 80; 1 s. ISBN 978-80-7036-446-8.
KUNEŠOVÁ, J. Pohled na město Kostnici od východu. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 84–85; 2 s. ISBN 978-80-7036-446-8.
KUNEŠOVÁ, J. Upálení mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského na koncilu v Kostnici. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 86–87; 2s. ISBN 978-80-7036-446-8.
KUNEŠOVÁ, J. Pohled na město Kostnici a St. Gallen. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 88–89, 2 s. ISBN 978-80-7036-446-8.
KUNEŠOVÁ, J. Vitráž s upálením mistra Jana Husa a osmi šlechtickými erby. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 120–121; 2 s. ISBN 978-80-7036-446-8.
MUSÍLEK, M. Život a dílo mistra Jana z Husince: Mistr Jan Hus: portrét osobnosti. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 12–16; 5 s. ISBN 978-80-7036-446-8.
MUSÍLEK, M. Husova kritika církve a společnosti: Husův reformní program. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 36–40, 5 s. ISBN 978-80-7036-446-8.
MUSÍLEK, M. „Na pravdě, kterou jsem poznal, učil a kázal, vesele chci umřít.“ Husova smrt. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 72–77; 6 s. ISBN 978-80-7036-446-8.
MUSÍLEK, M. Druhý život aneb Husův odkaz: Doba vymknutá z kloubů. České země po upálení mistra Jana Husa. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 96–98; 3 s. ISBN 978-80-7036-446-8.
SCHNEIDER, P. Druhý život aneb Husův odkaz: Renesanční medaile s reformační tematikou a tzv. Husovy tolary. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 107–108; 2 s. ISBN 978-80-7036-446-8. 
SRŠEŇ, L. Rizika obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Zprávy památkové péče, 75, č. 3, s. 254–260, 294; 8 s. ISSN 1210-5538.
TAUBEROVÁ, M. Prezentace a instalace lidového textilu a oděvu ze sbírky etnografického oddělení Národního muzea v muzejních výstavách a expozicích. V: ŽÁČKOVÁ, M. – BELAŇOVÁ, P. – OHLÍDALOVÁ, M. (eds.), Muzejní prezentace sbírek: přístupy, strategie, trendy (elektronický sborník příspěvků z konference zaměřené na představení tradičních i nových způsobů prezentace sbírek muzejní povahy), 2015, Praha, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví; Praha, Nová budova Národního muzea 16. 4. 2015, 76 s., s. 53–62; 10 s. ISBN 978-80-7036-463-5.
SMÍŠEK, K. Mince. V: Veselí nad Moravou. Středověký hrad v říční nivě, Brno; Archaia Brno o. p. s.; 382 s., s. 321–322; 2 s. ISBN 978-80-905546-3-4.
MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.  MAŘÍK, J. – POLANSKÝ, L. Centraal Europa in de 9de en 10de eeuw. V: De erfenis van Karel de Grote 814–2014, Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen; 414 s., s.163–174; 12 s. ISBN 978-90-7431-182-3.
SCHNEIDER, P. Renesanční medaile s reformační tematikou a tzv. Husovy tolary. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 107–114; 8 s. ISBN 978-80-7036-446-8.
MILITKÝ, J. Miscelanea že života v době Husově: Peníze Husovy doby – mincovnictví Václava IV. V: MUSÍLEK, M. (ed.), Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví, 152 s., Praha, Národní muzeum, s. 64–65; 2 s. ISBN 978-80-7036-446-8.
GELNAROVÁ, J. Dámy a proletářky – Volební právo do českého zemského sněmu v argumentaci českých dělnických a měšťanských aktivistek na počátku 20. století. V: BOMBA, L. – SMREK, M. – SOKOLA, I. (eds.). Fenomén moci a sociálne nerovnosti 2014 – Zborník príspevkov z prvého ročníka konferencie pre doktorandov, doktorandky a mladú vedeckú obec, Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, s. 198–204; 7 s. ISBN 978-80-223-3774-8.
MILOTOVÁ, N. Háje a lesy v krajině Podřipska 2. poloviny „dlouhého“ 19. století. MATOUŠEK, V. – BLAŽKOVÁ, T. (eds.). Les a industrializace, Praha, Togga, 2015, 240 s., s. 181–194; 14 s. ISBN 978-80-7476-091-4.
KOCICHOVÁ, I. Výstava Pravěk Československa (1958) v Národním muzeu: Světlo, zvuk a pohyb v roli průvodce návštěvníka. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 53, č. 2, s. 11–15; 5 s. ISSN 1803- 0386.
BĚLIČOVÁ, M., Muzejní archivář Václav Schulz. Časopis Národního muzea. Řada historická / Series historica, 184, č. 3–4, s. 85–88, 4 s. ISSN 1214-0627.
POHUNEK, J., Problémy muzejní prezentace všedního života na venkově. Východočeské listy historické, 34, 2015, s. 71–77, 7 s. ISSN 1211-8184.
POLANSKÝ, L., Unikátní obol mrtvých. Nález denáru Boleslava II. na pohřebišti v západouherském Ikerváru. Numismatické listy 70, 2015, č. 1–2, s. 12–21, 10 s. ISSN 0029-6074.
POLANSKÝ, L. – KRÁSNÝ, F. – KOUT, A., Kolínský denár Karla I. Velikého nalezený u Kostelního Hlavna. Numismatické listy, 70, 2015, č. 3–4, s. 105–107; 3 s. ISSN 0029-6074.
SRŠEŇ, L., Ein Porträt des Hans Reinhard Steinbach von Steinbach. Studia Rudolphina. Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II. Praha, č. 15, s. 108–125, 18 s. ISSN 1213-5372.
SRŠEŇ, L., Portrét Josefa Jungmanna od Antonína Machka. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, 61, č. 3–4, s. 67–74, 8 s. ISSN 0036-5351.
STEHLÍKOVÁ, D., Josef Opitz v Národním muzeu (1941–1945). Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590. Sborník příspěvků z vědeckého sympozia konaného v Okresním muzeu v Chomutově 1913 ( eds. Renáta Gubíková a Markéta Prontekerová), Oblastní muzeum v Chomutově 2015, s. 55–83, 29 s.
SVOBODOVÁ, H., Antické sklo ze sbírky Národního muzea tvarované pomocí formy a foukané do formy. Časopis Národního muzea. Řada historická / Series historica, 184, č. 1–2, s. 3–18, 16 s. ISSN 1214-0627.
SVOBODOVÁ, H., Rozmach sklářské výroby za římského císařství (Foukané sklo ze sbírky Národního muzea). Časopis Národního muzea. Řada historická / Series historica, 184, č. 3–4, s. 15–30, 16 s. ISSN 1214-0627.
 
 

 

 

Zpět na Historické muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů