EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Historické muzeum publikace za rok 2014

PAULIŠ P., KOPECKÝ S., POUR O., SEJKORA J., MALÍKOVÁ R., CIVIŠ S.Bi-Te mineralizace z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 22, 2, s. 275-280. ISSN 1211-0329.
VALENTOVÁ J. Nálezy ze stradonického oppida ve sbírce čáslavského muzea. Archeologie ve středních Čechách, 18, 2.
SKLENÁŘ K., Pravěká a raně středověká archeologie v dějinách Národního muzea. Fontes Archaeologici Pragenses, 40, 330 s. ISBN 978-80-7036-432-1.
KOŠTA J., LUTOVSKÝ M. Raně středověký knížecí hrob z Kolína, Fontes Archaeologici Pragenses, 41, 203 s. ISBN 978-80-7036-433-8.
ŠNAJDROVÁ E. Arma ofensiva et defensiva – Zbraně a zbroj ze sbírky Národního muzea, Národní muzeum, Praha 2014, 104 s. ISBN 978-80-7036-427-7.
BURIANOVÁ M. „Zbraní ženy je elegance“. Móda pod vlivem války a stejnokroje 1914–1945, Textil v muzeu, 2014, s. 9–17. ISSN 1804-1752.
TAUBEROVÁ M. Narození dítěte v lidovém prostředí a rituální vliv obřadní textilie – koutní plachty, Praha, Národní muzeum, 174 s. ISBN 978-80-7036-426-0.
TAUBEROVÁ M. Zamyšlení o vlivu vojenských uniforem na mužské oděvní součástky lidového kroje – kabáty a vesty v národopisných regionech Čech, Moravy a Slezska, Textil v muzeu 2014 / Stejnokroje, vlajky a prapory, Technické muzeum v Brně, s. 73–77. ISSN 1804-1752.
BOUBLÍK J. České, moravské a slezské mince 10. – 20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IV. 8. Habsbursko-lotrinská dynastie a její zakladatelé (1740–1918), Praha, Národní muzeum, 272 s. ISBN 978-80-7036-428-4.
HOLEČKOVÁ Z., HOLNA J. Česká a československá nouzová papírová platidla (1914–1945) ze sbírky Národního muzea, Praha, Národní muzeum, 286 s. ISBN 978-80-7036-434-5.
MILITKÝ J. Doplněk k nálezu římských zlatých mincí z Dobronic (okr. Tábor) z roku 1878. Numismatický sborník, 28/1, s. 106–108, ISSN 0546-9414.
BRÁDLE V., MILITKÝ J. „Znovuobjevený“ aureus Alexandra Severa z Černilova (okr. Hradec Králové), Numismatický sborník, 28/1, s.108–110. ISSN 0546-9414.
KRÁSNÝ F., MILITKÝ J. Nález východořímského solidu Lea I. z Loukovce (okr. Mladá Boleslav), Numismatický sborník 28/1, s. 111–113. ISSN 0546-9414.
BLAŽKOVÁ K., NOVÁK V., SMÍŠEK K., ŠÁMAL Z. Zlomek sámánovské mince objevený na hradišti Dřevíč (okr. Rakovník) v kontextu raně středověkých českých a moravsko-slezských nálezů islámského stříbra. Numismatický sborník, 28/1, s. 43–56. ISSN 0546-9414.
ŠALDOVÁ L. Karel Jernek – operní režisér z donucení? Nahlédnutí do osobního fondu, Sborník Národního muzea, řada A – Historie, 68, č. 3–4, s. 37–45. ISSN 0036-5335.
JORDAN H. Skleněné negativy ve fotografickém fondu divadelního oddělení. Karel Váňa a jeho snímky zachycující Národní divadlo v letech 1906–1928. Sborník Národního muzea, řada A – Historie, 68, č. 3–4, s. 23–35. ISSN 0036-5335.
HRONKOVÁ L. Geneze baletu Oskara Nedbala Z pohádky do pohádky v korespondenci uložené v divadelním oddělení Národního muzea. Sborník Národního muzea, řada A – Historie, 68, č. 3–4, s. 47–54. ISSN 0036-5335.
TRÁVNÍČKOVÁ M. Divadelní oddělení Národního muzea (1924–2014). Nástin jeho historie se zvláštním zřetelem na zakladatelskou éru Jana Bartoše. Sborník Národního muzea, řada A – Historie, 68, č. 3–4, s. 5–22. ISSN 0036-5335.
POLÁČEK V., POKORNÝ V. Pohyblivost, dočasnost, recyklace – Nové trendy v české divadelní architektuře po roce 1989. Sborník Národního muzea, řada A – Historie, 68, č. 3–4, s. 55–65. ISSN 0036-5335.
FOŘT M. Problematika restaurování bulharských šperků. Výzdobné techniky kovů, Technické muzeum v Brně, 2014. ISBN 978-80-87896-10-5.
KOZÁKOVÁ R., KNÍŽOVÁ M., KUNEŠOVÁ J., ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ Z. Restaurování vitráže s motivem upálení mistra Jana Husa - ukázka komplexního přístupu . Sklář a keramik, ČSS, 2014, s. 257–262. ISSN 0037-637X.
ŠULCOVÁ V., POLÁČEK V., FAGOVÁ D. Slavnostní závěs z královské lóže Národního divadla a jeho restaurování . Textil v muzeu,Technické muzeum v Brně, 2014, s. 54–60. ISSN 1804-1752.
FAGOVÁ D., ŠULCOVÁ V. Dětské kostýmy napodobující uniformy ze zámeckého divadla na Kačině – průzkum a restaurování . Textil v muzeu, Technické muzeum v Brně, 2014, s. 68–74. ISSN 1804-1752. ISSN 1214-0627.
MEZEROVÁ J. Češi a Němci ve vzduchu. Počátky bezmotorového létání v meziválečném Československu. Časopis Národního muzea. Řada historická, 2014, 3–4. ISSN 1214-0627.
SCHŮTOVÁ J. Ženské světové hry. Časopis Národního muzea. Řada historická, 2014, 3–4. ISSN 1214-0627.
LOMÍČEK J. Poznávací zájezdy československých občanů do sovětského Ruska v meziválečném období z pohledu archivních pramenů Ruské federace. Časopis Národního muzea. Řada historická, 2014, 3–4. ISSN 1214-0627.
SWIERCZEKOVÁ L. Lyžařští šampioni první republiky. Časopis Národního muzea. Řada historická, 2014, 3–4. ISSN 1214-0627.
MILOTOVÁ N. „Dokuď národy – i pěvci pěti budou…“ Dobře zatajená tvorba Ervína Špindlera. HRDINA M. – PIORECKÁ M. (eds.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 21. – 23. února 2013, s. 281–287. ISBN 978-80-200-2344-5.
SRŠEŇ L. Julie Šafaříková a její matka na portrétech Amalie von Peter. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie, 58, 2013, č. 1–2, s. 54–66. ISSN 0036-5351.
PAŘÍZKOVÁ K. Mariánská procesí v průběhu 19. století. Pražský písničkář František Hais o svých poutích na Svatou Horu, do Staré Boleslavi a konečně do Hájku v letech 1832–1888, Etnologický ústav AV ČR, SOA Praha. ISBN 978-80-87112-88-5, ISBN 978-80-86772-80-6.
TAUBEROVÁ M. Zoomorfní motivy na koutních plachtách – jejich symbolika a význam. Zoomorfní tematika v lidové tradici. Studie Slováckého muzea, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 18/2013, s. 290–295. ISBN 978-80-87671-07-8.
ČECHURA M., MILITKÝ J. Nález mincí u kostela sv. Ducha ve Všerubech (okr. Plzeň-sever). Numismatický sborník, 28/1, 2014, s. 142–143. ISSN 0546-9414.
MILITKÝ J., VYŠOHLÍD M. Tři středověké „žetony“ objevené při archeologickém výzkumu v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 – Novém Městě. Numismatický sborník, 28/1, 2014, s. 133–136. ISSN 0546-9414.
JORDAN H. Orbis cirkus. Příběh českého cirkusu, Akademie múzických umění v Praze, Cirkoskop, Národní muzeum, 122 s. ISBN 978-80-7331-280-0.
JUNEK M. Kultura mezi Chartou a Antichartou. Stehlík M. – Spremgnagel G. M. (eds.), Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR, Univerzita Karlova v Praze, Togga 2013, str. 113–124. ISBN 978-80-7308-480-6.
 
 
 
 
 

Zpět na Historické muzeum


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů