Lektorované vzdělávací programy k výstavě Světlo a život - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy

Pro školy

Lektorované vzdělávací programy k výstavě Světlo a život

pro MŠ, ZŠ a SŠ

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Lektorované vzdělávací programy k výstavě Světlo a život.
 
Programy probíhají pouze do 31. 12. 2018.

POSVIŤME SI NA ŽIVOT

Interaktivní komentovaná prohlídka provede děti různými přírodními prostředími, která představují význam slunečního světla jako základní podmínky pro život. Některá prostředí, například okolí českých rybníků, budou dětem dobře známá a poslouží k zopakování dosavadních znalostí o naší přírodě. V prostředí deštného lesa se seznámí s pro ně často novými exotickými živočichy a v prostředí jeskyní se naučí, že v jejich temnotě se neskrývají příšery, ale zajímavé formy života i umění dávných lidí. Výklad lektora doprovodí ukázky přírodnin a interaktivní pomůcky.
 
Cílenost: MŠ, 1. třída ZŠ
Délka: 45 min
Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: světlo, Slunce, život, prostředí, les, jeskyně, pravěk, zvíře
Výstupy – žák: seznamuje se s příklady blízkýchi vzdálených přírodních prostředí a jejich pestrosti; vytváří si ponětí o významu slunečního světla v životě rostlin a zvířat; uvědomuje si, že prostředí, zvířata i lidé se pod vlivem vnějších podmínek mění během času
Cena: žáci do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, od 6 let 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky na rezervace.nm.cz, tel.: 224 497 443
 

ZA ROZMANITOSTÍ ŽIVOTA NA ZEMI

Žáci se seznámí s významem Slunce a jeho světla jako základní podmínky pro život na planetě Zemi. Důraz bude kladen především na rozmanitost přírodních podmínek v různých prostředích, která souvisí s dostatkem či nedostatkem slunečního světla. Výstava nabídne širokou škálu exponátů neživé i živé přírody. Exponáty z odlišných ekosystémů (jeskyně, půda, step, mokřad, les aj.) názorně předvedou znaky typické pro organismy z těchto prostředí. Lze objednat jako komentovanou prohlídku na 45 minut nebo jako lektorovaný program s pracovními listy na 60 minut.
 
Cílenost: 2.–5. třída ZŠ
Délka: 45 nebo 60 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Přírodopis
Klíčová slova: světlo, Slunce, ekosystém, neživá příroda, živá příroda
Výstupy – žák: chápe klíčovou roli slunečního světla v životě rostlin a zvířat; seznamuje se s příklady různorodých ekosystémů a jejich podmínek; roztřídí organismy podle určujících znaků daných vlivem prostředí
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky na rezervace.nm.cz, tel.: 224 497 443
 

ŽIVOT OD JESKYNÍ DO KORUN STROMŮ

Žáci budou objevovat různá přírodní prostředí, která dokládají význam Slunce a jeho světla jako jedné ze základních podmínek pro život na planetě Zemi. Výstava představí uspořádání živého světa a vzájemné vztahy organismů v přírodě. Na několika typech ekosystémů se představí typické skupiny organismů, s jejich společnými znaky, i s těmi, které se v různých prostředích liší. Široká škála exponátů neopomene houby, vybrané zelené rostliny (např. obiloviny), hmyz ani obratlovce. Kromě recentní živé přírody nebude chybět ani část paleontologická a vybraná část přírody neživé. Lze objednat jako komentovanou prohlídku na 45 minut nebo jako lektorovaný program s pracovními listy na 60 minut.
 
Cílenost: 6.–9. třída ZŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací obor: Přírodopis, Environmentální výchova
Klíčová slova: světlo, Slunce, ekosystém, hmyz, obratlovci, čtvrtohory
Výstupy – žák: chápe klíčovou roli slunečního světla v životě rostlin a zvířat; seznamuje se s příklady ekosystémů a jejich typických obyvatel; roztřídí organismy do systematických skupin
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky na rezervace.nm.cz, tel.: 224 497 443
 

SVĚTLO A ŽIVOT

Hlavním tématem lektorovaného programu je sluneční záření jako stavební kámen života na Zemi a jeho klíčová role v evoluci a rozmanitosti organismů. Studentům představí život v jeho nejrozmanitějších formách přizpůsobených na (ne)dostatek světla v různých biotopech. V jeskyni si prohlédnou život v podzemí, tedy v absolutní tmě, později skrz půdu vystoupí na rozlehlé stepi s velkými býložravci a nádherně zbarvenými motýly až celý příběh vyvrcholí zápasem o světlo v prostředí tropického lesa. Studenti jsou diskusními bloky vedeni k úvahám a vytváření hypotéz o vlivu (ne)dostatku světla na biotopy a jejich obyvatele včetně člověka. Lze objednat jako komentovanou prohlídku na 45 minut nebo jako lektorovaný program s pracovními listy na 60 minut.
 
Cílenost:
Délka: 60 min
Vzdělávací obor: Přírodopis, Enviromentální výchova
Klíčová slova: světlo, Slunce, ekosystém, jeskyně, půdní profil, fotosyntéza, tropy
Výstupy – žák: vysvětlí vliv (ne)přítomnosti slunečního světla v životě rostlin a zvířat; vypozoruje typické znaky troglobiontů; vyjmenuje základní vstupní a výstupní prvky fotosyntézy; pojmenuje základní druhy kulturně významných travin; zná typické obyvatele jednotlivých zón tropického lesa
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky na rezervace.nm.cz, tel.: 224 497 443
 

Zpět

Zobrazit výpis článků