Lektorované programy pro školy k expozici Archa Noemova - Národní muzeum
EnglishFacebookTwitterInstagram

Pro školy

Pro školy

Lektorované programy pro školy k expozici Archa Noemova

programy pro MŠ a ZŠ

Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

Lektorované programy k expozici Archa Noemova

Programy probíhají pouze do 31. 12. 2018.


Zvířata nad Prahou

 
Děti se seznámí s příběhem o Noemovi, čtvrté a páté výstavní podlaží Nové budovy se stanou bájnou archou a společně poznávají rozmanitosti jednotlivých zvířecích druhů a jejich prostředí. Důraz je
kladen na pozorování, formulování názoru, jaká jsou vystavená zvířata, správné pojmenování
jednotlivých částí těla, určení barevnosti či velikosti, následné srovnávání zvířat mezi sebou.
Jednotlivá zastavení jsou strukturována jako prohlídka jednotlivých částí archy. Zmiňovány jsou
potřeby zvířat a ty následně dávány do souvislosti s potřebami lidí. Program se odehrává ve
výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy. Lektorovaný program vč. pracovních listů k dispozici
i v anglickém jazyce.
 
Cílenost: MŠ, 1. třída ZŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: zvíře, srst, barva, pestrost, tvar, archa, loď
Výstupy – žák: uvědomuje si pestrost, rozmanitost a neustálou proměnu přírody; rozlišuje nutnost ochrany zvířat i rostlin
Cena: žáci do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, od 6 let 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: Objednávejte pomocí online rezervace.
Informace na: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443
 

Kolem světa na palubě archy

 
Prohlídka moderně pojatou zoologickou expozicí Národního muzea vás zavede do fascinujícího světa živočichů, kteří obývají nebo obývali naši planetu. Soustředí se především na obratlovce a v širokém záběru představí rozmanitost jejich forem, včetně druhů ohrožených, vyhubených nebo invazivních. Na pomyslné cestě kolem světa navštívíme polární oblasti, severské i tropické lesy, vyprahlé savany i hlubiny světových moří a oceánů. Výklad průvodce, včetně aktuálních otázek ohrožení a ochrany světové fauny, je vždy přizpůsoben věkové kategorii skupiny.
 
Cílenost: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Přírodověda, Přírodopis, Biologie, Environmentální výchova
Klíčová slova: zvíře, obratlovci, světadíly, přírodní prostředí, ochrana přírody
Cena: žáci do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, od 6 let 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky: Objednávejte pomocí online rezervace.

Informace na: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

 

Za zvířaty kolem světa

 
Žáci se cestou kolem světa seznámí s jednotlivými zoogeografickými oblastmi, s charakteristikou
obratlovců i zoologických sbírek a s poukázáním na roli dominantního druhu – člověka,
který mění podmínky v jednotlivých částech světa. Tyto změny mohou být k horšímu (vyhubení
druhů, snižování populací i celkové druhové pestrosti, zavlečení druhů na nová území), ale také
k lepšímu (národní parky a chráněná území, záchranné chovy). Program se odehrává ve výstavě
a žáci mají k dispozici pracovní listy. Lektorovaný program vč. pracovních listů k dispozici
i v anglickém jazyce.
 
Cílenost: 1. stupeň ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Přírodopis, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Klíčová slova: zoogeografické oblasti, zvíře, pestrost, obratlovci, archa, mýty, člověk
Výstupy – žák: vytváří si ohleduplný vztah k přírodě; chápe nutnost ochrany přírody; dokáže se orientovat v jednotlivých zoogeografických oblastech
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky: Objednávejte pomocí online rezervace.

Informace na: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

 

Rekordmani a rarity zvířecího světa

 
Komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova vás provede zajímavým světem zvířecích rekordů a rarit. Zjistíte, kdo je největší žijící ještěr přezdívaný Drak z Komoda, porovnáte nejrychlejší a nejvytrvalejší šelmu, poznáte savce, který snáší vejce, nebo uvidíte lemura, jenž svým chováním nahrazuje na Madagaskaru datla. Dozvíte se mnoho o souvislostech v zákonitostech přírody, které těmto vlastnostem jednotlivých druhů daly vzniknout.
 
Cílenost: 1. stupeň ZŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací obor: Přírodověda, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Klíčová slova: zvíře, obratlovci, evoluce, přizpůsobení, rekordy
Výstupy – žák: chápe proces přírodního výběru, během kterého se zdokonalují vlastnosti živočichů; nachází paralely mezi vlastnostmi zvířat a lidí; chápe, proč se liší kvalitativně i kvantitativně
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky: Objednávejte pomocí online rezervace.

Informace na: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

 

Obratní obratlovci

 
Žáci se seznámí s obratlovci jako s jednou z větví stromu života živočichů, s jejich minulostí,
současností i výhledy některých druhů na přežití. Žáci samostatně vymezují jednotlivé zoogeografické
oblasti a sestavují jejich charakteristiky. V programu je tematizován zájem člověka
o přírodu, který se proměňuje v čase, dokumentaci zvířecí říše pomocí muzejních exponátů,
žáci jsou diskusními bloky vedeni k pochopení smyslu vytváření biologických sbírek v muzeích.
Program se odehrává ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy. Lektorovaný program
vč. pracovních listů je k dispozici i v anglickém jazyce.
 
Cílenost: 2. stupeň ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Přírodopis, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Klíčová slova: zoogeografické oblasti, zvíře, obratlovci, muzeum, člověk, biodiverzita
Výstupy – žák: uvědomuje si okolnosti působení člověka na přírodu; dokáže definovat, zařadit a popsat podkmen obratlovců; orientuje se v jednotlivých zoogeografických oblastech
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky: Objednávejte pomocí online rezervace.

Informace na: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

 

Zvířata nad propastí

 
Komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova představí nejohroženější zvířata světa. Žáci zjistí, že gaviálů žije ve volné přírodě posledních 200 kusů nebo že v Indonésii jsou hromadně vypalovány deštné lesy, což ohrožuje nejen orangutany. V expozici uvidí velescinka kapverdského, nedávno vyhynulý druh, který je v dnešní době možné spatřit už jen v muzeu. Ochrana přírody by měla ležet na srdci každému z nás, a tak žáci při prohlídce zjistí nejen důvody, proč jsou některá zvířata ohrožena, ale dozví se také, jak se mohou zapojit do jejich ochrany. Zaměříme se jak na pomoc zvířatům v české přírodě, tak na programy na záchranu druhů ve volné přírodě, které se týkají například goril nebo koní Převalského.
 
Cílenost: 2. stupeň ZŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací obor: Přírodopis, Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Klíčová slova: příroda, zvíře, člověk, ochrana, muzeum, zoo
Výstupy – žák: vytváří si ohleduplný vztah k přírodě; dokáže určit možné dopady praktických aktivit lidí na přírodní prostředí; chápe nutnost ochrany přírody; rozlišuje vztah člověka k přírodě napříč minulostí; uvědomuje si význam muzeí a jejich sbírek pro uchování paměti a informací
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky: Objednávejte pomocí online rezervace.

Informace na: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

 

Lovci, ochránci a muzejníci

 
Na pomezí přírodovědných a společenskovědných oborů se žáci seznámí s historií vztahu
člověka k přírodě, k její dokumentaci a ochraně, a tak nastíní proměny biologického myšlení.
Nejen představy o potopě světa prošly revizí, pozměnit musíme i naše chápání klasifikace organismů.
Studenti jsou diskusními bloky vedeni k úvahám o možnostech každého z nás, jak
chránit druhovou pestrost na planetě Zemi. Představována je i muzejní činnost a realizace přírodovědecké expozice. Program se odehrává ve výstavě a žáci mají k dispozici pracovní listy.
Lektorovaný program vč. pracovních listů k dispozici i v anglickém jazyce.
 
Cílenost:
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Biologie, Environmentální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Klíčová slova: příroda, zvíře, člověk, ochrana, myšlení, muzeum
Výstupy – žák: dokáže určit možné dopady praktických aktivit lidí na přírodní prostředí; rozlišuje vztah člověka k přírodě napříč minulostí; uvědomuje si význam muzeí a jejich sbírek pro uchování paměti a informací
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky: Objednávejte pomocí online rezervace.

Informace na: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

 

Kde se vzali na arše

 
Komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova žáky provede příběhy zvířat, která se nacházejí v  zoologických sbírkách Národního muzea. Některé exponáty jsou více než 100 let staré, jiné podstatně mladší a velké množství jich pochází z českých zoo. Žáci se seznámí například s příběhem otce prvního orangutana narozeného v České republice, prvního losa, který se vrátil do Čech po několika staletích nebo se zajímavostmi o zvířatech, která ze svých cest přivezli slavní cestovatelé Emil Holub nebo Enrique Stanko Vráz.
 
Cílenost:
Délka: 60 min
Vzdělávací obor: Biologie, Environmentální výchova, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
Klíčová slova: zoologie, biodiverzita, muzeum, sbírkotvorná činnost, dermoplastický preparát Výstupy – žák: poznává bohatství života na Zemi, uvědomuje si význam muzeí a jejich sbírek pro uchování paměti a informací
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky: Objednávejte pomocí online rezervace.

Informace na: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

 

Zpět

Zobrazit výpis článků