EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

EVERTEBRATOLOGIE

Fond bezobratlých (kurátoři Petr Dolejš a Jaroslav Hlaváč), jako početně nejbohatší část zoologických sbírek, se začal vytvářet ve 30. letech 19. století. Jsou v něm zastoupeny všechny skupiny bezobratlých živočichů, mimo hmyz, jehož sbírky jsou soustředěny v samostatném Entomologickém oddělení.

Podstatnou část sbírkového fondu bezobratlých tvoří kmen měkkýšů. Další velkou částí je sbírka arachnologická. Třetí velkou sbírkou bezobratlých jsou mikropreparáty i tekutinové preparáty kroužkovců (Annelida). Sbírky bezobratlých doplňují i preparáty stonožek (Chilopoda), mnohonožek (Diplopoda), stejnonožců (Isopoda) a dalších skupin. Tyto početně rozsáhlé sbírky slouží ke studiu našim i zahraničním badatelům, studentům a každému, kdo se odborně zajímá o jakoukoliv zoologickou problematiku. Jsou zdrojem popularizace zoologie, ekologie a vědeckých poznatků o vývoji přírody. Specifickou část sbírky představují mořští bezobratlí, především houbovci (Porifera), žahavci (Cnidaria, s hodnotnou sbírkou korálnatců), desetinožci (Decapoda, z nichž nejpočetnější je kolekce krabů) a ostnokožci (Echinodermata), zastoupené především hvězdicemi (Asteroidea) a ježovkami (Echinoidea). Mořský materiál, získaný většinou jako dary cestovatelů, zejména potápěčů, slouží pro svoji atraktivnost převážně k výstavním účelům.

Korálový útes
- instalace v expozici

Malakologický subreferát Zoologického oddělení NM (kurátor Jaroslav Hlaváč,) shromáždil za téměř 200 let své existence rozsáhlou sbírku všech skupin měkkýšů, žahavců a houbovců. Jsou v ní zastoupeny nejen sběry z území bývalého Československa (sbírka J. Brabence), ale i z různých zemí celého světa. Materiál je získáván dary, koupěmi a také vlastní výzkumnou činností pracovníků zoologického oddělení. Mezi nejcennější patří fond korálnatců, z měkkýšů pak, mimo jiné, zástupci čeledí Cypraeidae (Cypraea auratinum), Pleurotomariidae (Pleurotomaria beyrichii) a Conidae, a dále pak typový materiál. Současný stav malakologické sbírky představuje minimálně jeden a půl miliónu kusů, z nichž pouze nepatrná část je součástí stálé expozice bezobratlých.

Arachnologie (kurátor Petr Dolejš) tvoří významnou část fondu bezobratlých. Její stěžejní kolekcí je jednak sbírka pavouků (Araneae) Prof. Františka Millera, čítající kolem 100 000 exemplářů a dále bohatý dokladový materiál, získaný od roku 1971 dodnes v souvislosti s faunistickým výzkumem ohrožených a chráněných území. Další je početná kolekce sekáčů (Opiliones) , která je dokladem celoživotní vědecké práce Dr. Vladimíra Šilhavého. Starší sbírky štírů (Scorpiones) a sklípkanů (Mygalomorpha) byly obohaceny novými kolekcemi získanými od badatele Františka Kovaříka.

Další velkou sbírkou bezobratlých jsou mikropreparáty i tekutinové preparáty kroužkovců (Annelida), získané jednak vlastními sběry, jednak jako doklad životního díla Prof. Sergěje Hraběte.

Pracovníci

Kurátor Dolejš Petr, RNDr., Ph.D. petr_dolejs@nm.cz 224 497 865
Kurátor Hlaváč Jaroslav, RNDr., Ph.D. jaroslav_hlavac@nm.cz 224 497 866
Asistent Šafra Martin martin_safra@nm.cz 224 497 867

 

Zpět na Zoologické oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů