EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

RNDr. Radvan Horný, CSc.

Kurátor paleozoické sbírky


Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Paleontologické oddělení, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420-224-497-265
e-mail: radvan_horny@nm.cz


Vědecké zaměření: paleontologie a biostratigrafie paleozoika, taxonomie a systematika paleozoických gastropodů

Vzdělání:
1951-1955 Přírodovědecká (tehdejší Geologicko-geografická) fakulta Karlovy univerzity, specializace paleontologie.

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):
Podrobné poznání faciálního vývoje, biostratigrafie a vyřešení vztahů mezi vulkanicko-karbonátovými a břidličnými faciemi Barrandienu

Příprava prvého muzejního katalogu typů a originálů trilobitů

Svalové úpony paleozoických gastropodů, zvláště bellerofontidů, svalová pole i cyrtonellidních přílipkovců.

Ve spolupráci s D. Vizcainem a J. S. Peelem - gastropodi a přílipkovci z jižní Francie (Montagne Noire) a z marockého ordoviku.

Společně s V. Turkem a R. J. Prokopem s akad. malířem J. Sovákem autor knihy paleontologických rekonstrukcí Ztracená moře uprostřed Evropy

Muzejní práce (výstavy):

Nové paleontologická expozice Barrandea v souvislosti s přípravou 23. Mezinárodního geologického kongresu v Praze r. 1968

Výstava Krása zkamenělin

Výstavy o Joachimu Barrandovi a Otomaru Novákovi

Ostatní aktivity:

Redaktor Časopisu NM, řada přírodovědná: období 1963 - 1993

Bibliografie:

1950         

Petrbok, J., Horný, R. (1950): Radvanská jeskyně před Karlštejnem (36. jeskyně). – Český kras, 3: 183. Praha.

1951

Chlupáč, I., Horný, R. (1951): Lom Kobyla u Koněprus. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 118-119 (1-2): 75-78. Praha.

1952

Horný, R. (1952): Dva noví zástupci čeledi Murchisonidae KOKEN (Gastropoda) ze středočeského siluru. [Two new representants of the Family Murchisonidae Koken (Gastropoda) from the Silurian of Central Bpohemia.] – Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl paleontologický, 19: 209-228. Praha.

Horný, R. (1952): Stáří svážných pohybů u Vyšehořovic. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 120 (2): 161, 162. Praha.

Horný, R. (1952): Nález fauny v křemencích drabovských – d d (Llandeilo) na vrchu Rumpál u Sklenné hutě. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 27 (2): 71-75. Praha.

Horný, R., Chlupáč, I. (1952): Biostratigrafický průzkum klabavských břidlic u Rokycan. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 27 (3): 141-144. Praha.

Horný, R. (1952): Členovci různorepí – podivuhodní obyvatelé prvohorních moří. – Vesmír, 31: 108, Praha.

1953

Horný, R. (1953): Několik nových gastropodů ze středočeského siluru. [New gastropods from the Silurian of Central Bohemia.] – Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl paleontologický, 20: 209-228. Praha.

Horný, R. (1953): Předběžná zpráva o paleobiologickostratigrafickém průzkumu tufitických facií stupňů Wenlock a Ludlow v západním Barrandienu (I). – Zprávy o geologických výzkumech, 1952: 30-33. Praha.

1954

Horný, R. J. (1954): Předběžná zpráva o výzkumu facií středočeského západního siluru. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 29 (1): 32-38. Praha.

Chlupáč, I., Horný, R., Prantl, F., Svoboda, J. (1954): Průvodce ke geologicko-paleontologické exkurzi sjezdu Československé společnosti pro mineralogii a geologii, pořádané ve dnech 23.-25. V. 1954. Ústřední ústav geologický, 23 pp. Praha.

Horný, R. (1955): Studie o vrstvách budňanských v západní části barrandienského siluru. [The Budňany Beds in the Western Part of the Silurian of the Barrandian.] – Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl geologický, 21 (for 1954)(2. díl): 315-447. Praha.

Horný, R. (1955): Palaeozygopleuridae nov. fam. (Gastropoda) ze středočeského devonu. [Palaeozygopleuridae nov. fam. (Gastropoda) from the Devonian of Central Bohemia.] – Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl paleontologický, 21: 17-159. Praha.

Horný, R. (1955): Base vrstev kopaninských e b 1 na jihozápadním okraji vulkanické facie (Kosov u Berouna). [The base of the Kopanina Beds e b 1 at the southwestern margin of the volcanic facies (Kosov near Beroun in Czechoslovakia).] – Věstník Ústředního ústavu geologického, 30 (2): 81-86. Praha.

Horný, R. (1955): Předběžná zpráva o výzkumu vrstev budňanských e b ve východním Barrandienu. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 30 (3): 127-136. Praha.

Horný, R. (1955): Nové poznatky o fylogenezi primitivních gastropodů. – In : I. vědecká konference Geologicko-geografické fakulty University Karlovy. – Univerzita Karlova, p. 23. Praha.

Chlupáč, I., Horný, R.(1955): Zpráva o paleontologickém výzkumu fylitové zony v západosudetském krystaliniku. [Note ser l´étude paléontologique de la zone ŕ phyllades du Cristallin des Sudétes occidentaux.] – Zprávy o geologických výzkumech, 1954: 57-59. Praha.

1956

Horný, R. (1956): Zóna Akidograptus ascensus v jižním křídle barrandienského siluru. [ Akidograptus ascensus Davies, 1929 in the southern limb of the Silurian of the Barrandian.] – Věstník Ústředního ústavu geologického, 31 (2): 62-69. Praha.

Horný, R. (1956): Nové poznatky o biostratigrafii skutečsko-hlinského siluru. [A contribution to the biostratigraphy of the Silurian of Skuteč and Hlinsko.] – Věstník Ústředního ústavu geologického, 31 (3): 128-131. Praha.

Horný, R. (1956): Tryblidiinae Pilsbry, 1899 (Gastropoda) ze středočeského siluru. [Tryblidiinae Pilsbry, 1899 (Gastropoda) from the Silurian of Central Bohemia.] – Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl paleontologický, 22: 73-102. Praha.

Horný, R. (1956): O rodu Dawsonoceras Hyatt, 1884 (Nautiloidea) ze středočeského siluru. [On the genus Dawsonoceras Hyatt, 1884 (Nautiloidea) of Central Bohemia.] – Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl paleontologický, 22: 425-461. Praha.

Horný, R. (1956): Nové paleontologické nálezy ve skutečském metamorfovaném siluru. – Vesmír, 35 (6): 193-194.

1957

Horný, R. (1957): Bojobactrites ammonitans n. g., n. sp. (Bactritoidea) ze středočeského devonu. [ Bojobactrites ammonitans n. g., n. sp. (Bactritoidea) from the Devonian of Central Bohemia.] – Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl paleontologický, 23: 285-305. Praha.

Gorny, R. (1957): Problematičeskie molljuski (?Amphineura) iz nižněgo kembrija južnoj i vostočnoj Sibiri (SSSR). [Problematic molluscs (Amphineura?) from the Lower Cambrian of South and East Sibiria (U. S. S. R.).] – Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl paleontologický, 23: 397-432. Praha.

Kukal, Z., Horný, R. (1957): Spongiolit z vrstev budňanských středočeského siluru. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 126 (2): 129-131. Praha.

Svoboda, J., Horný, R. (1957): Zpráva o geologickém mapování okolí Skoupého u Sedlčan. [Note sur le levé géologique des environs de Skoupý prčs de Sedlčany.] – Zprávy o geologických výzkumech, 1956: 169-171. Praha.

1958

Horný, R. (1958): Nové výsledky biostratigrafického výzkumu siluru a devonu mezi Litní a Suchomasty. [New results of the biostratigraphical investigation of the Silurian and Devonian in the area between Liteň and Suchomasty.] – Věstník Ústředního ústavu geologického, 33: 373-377. Praha.

Havlíček, V., Horný, R., Chlupáč, I., Šnajdr, M. (1958): Průvodce ke geologickým exkursím do Barrandienu. – Sbírka geologických průvodců, sv. 1. Nakladatelství Československé akademie věd, 156 pp., Praha.

1959

Gorny, R. (1959): Očerk stratigrafii sredněčešskogo silura. In : Voprosy paleobiologii i biostratigrafii. – Gosudarstvennoe naučno-těchničeskoe izdatěl´stvo po geologii i ochraně nědr, pp. 254-261. Moskva.

Horný, R. (1959): Zpráva o mezinárodním pracovním sjezdu o stratigrafii siluru a devonu v Praze r. 1958. – Časopis pro geologii a mineralogii, 4 (2): 231-233. Praha.

Horný, R., Prantl, F., Vaněk, J. (1959): K otázce hranice mezi wenlockem a ludlowem v Barrandienu. [On the limit between the Wenlock and the Ludlow in the Barrandian.] – Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl geologický, 24: 217-278. Praha.

1960

Horný, R. (1960): Notes on the correlation of the Bohemian and British Silurian. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 35 (3): 251-254. Praha.

Horný, R. (1960): On the phylogeny of the earliest pelecypods (Mollusca). – Věstník Ústředního ústavu geologického, 35 (6): 479-482. Praha.

Horný, R. (1960): Stratigrafie a tektonika západních uzávěrů silurodevonského synklinoria v Barrandienu. [Stratigraphy and tectonics of the western closures of the Siluro-Devonian synclinorium in the Barrandian Area.] – Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl geologický, 26 (1): 495-530. Praha.

Horný, R. (1960): Die fazielle und biostratigraphische Entwicklung des Silurs im Barrandium. In : J. Svoboda et al. (eds): Prager Arbeitstagung über die Stratigraphie des Silurs und des Devons (1958). – Nakladatelství Československé akademie věd, pp. 247-258. Praha.

Horný, R. (1960): Diskussion zu der Vortragen über Silur (im allgemeinen). In : J. Svoboda et al. (eds.): Prager Arbeitstagung über die Stratigraphie des Silurs und des Devons (1958). – Nakladatelství Československé akademie věd, pp. 357-359. Praha.

Svoboda, J., Horný, R., Chlupáč, I., a Prantl, F. (1960): Geologische Karte des Mittelböhmischen Silurs and Devons – Östlicher Teil. In: Svoboda, J. et al. (eds): Prager Arbeitstagung ü ber die Stratigraphie des Silurs und des Devons (1958). – Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.

Svoboda, J., Horný, R., Chlupáč, I., Prantl, F. (1960): Geologische Karte des Mittelböhmischen Silurs and Devons – Westlicher Teil. In: Svoboda, J. et al. (eds.): Prager Arbeitstagung über die Stratigraphie des Silurs und des Devons (1958). – Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.

Horný, R. (1960): In : Svoboda, J. a kol.: Naučný geologický slovník – A-M. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.

1961

Horný, R. (1960): Zdeněk Špinar: Základy paleontologie bezobratlých. 836 stran, 619 vyobrazení v textu. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1960 (recenze). – Věstník Ústředního ústavu geologického, 36 (3): 227-228. Praha.

Horný, R. (1961): New genera of Bohemian Monoplacophora and Patellid Gastropoda. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 36 (4): 299-302. Praha.

Horný, R. (1961): Hraniční fauna vrstev přídolských a lochkovských v Barrandienu. [Fauna of the boundary layers between the Přídolí and Lochkov Beds in the Barrandian Area]. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 36 (5): 381-384. Praha.

Horný, R. (1961): “Živé zkameněliny” osvětlují vývoj. – Vesmír, 40 (2): 53-55, Praha.

Horný, R. (1961): In : Svoboda, J. a kol.: Naučný geologický slovník – N-Ž. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.

1962

Horný, R. (1962): Die Entwicklung und Korrelation der nichtgraptolitischen Faunen des Silurs im Barrandium. In : Symposiums Band der 2. internationalen Arbeitstagung ü ber die Silur/Devon-Grenze und die Stratigraphie von Silur und   Devon, Bonn-Bruxelles 1960. – E. Schweitzerbart´sche Verlagbuchhandlung (Nägele und Obermiller), pp. 98-107. Stuttgart.

Horný, R. (1962): New genera of Bohemian Lower Paleozoic Bellerophontina. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 37 (6): 473-476. Praha.

Horný, R. (1962): Das mittelböhmische Silur. – Geologie, 11 (8): 873-916. Berlin.

1963

Horný, R. (1963): Nové nálezy českých silurských přílipkovců podčeledi Drahomirinae (Monoplacophora) a poznatky o jejich ontogenezi a bionomii. [New finds of Silurian Drahomirinae (Monoplacophora) in Bohemia and notes on their ontogeny and bionomy.] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 132 (2): 79-89. Praha.

Horný, R. (1963): O systematickém postavení cyrtonelloidních měkkýšů (Mollusca). [On the systematic position of cyrtonelloids (Mollusca).] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 132 (2): 90-94. Praha.

Horný, R. (1963): 3. celostátní paleontologická konference. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 132 (4): 240. Praha.

Horný, R. (1963): Lower Paleozoic Monoplacophora and Patellid Gastropoda (Mollusca) of Bohemia. – Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl paleontologický, 28: 7-84. Praha.

Horný, R. J. (1963): Lower Paleozoic Bellerophontina (Gastropoda) of Bohemia. – Sborník geologických věd, Paleontologie, 2: 57-164. Praha.

Horný, R. J. (1963): Archaeopraga, a new problematic genus of monoplacophoran molluscs from the Silurian of Bohemia. – Journal of Paleontology, 37 (5): 1071-1073. Tulsa.

Horný, R. et al. (1963): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000. List M-33-XV Praha. – Nakladatelství Československé akademie věd, 220 pp. Praha.

Horný, R. (1963): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000. List M-33-XXII Jihlava. – Geofond, pp. 63-64. Praha .

Horný, R. (1963): Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000. List M-33-XXI Tábor. – Geofond, pp. 90-96. Praha.

1964

Horný, R. (1964): Procarinaria Perner, 1911 je mlž (Bivalvia). [ Procarinaria Perner, 1911 is a pelecypod (Bivalvia).] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 133 (1): 15-16. Praha.

Horný, R. (1964): Svalové vtisky u českých platyceratidních břichonožců (Gastropoda). [Muscle scars in the Bohemian platyceratids (Gastropoda).] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 133 (2): 88-92. Praha.

Horný, R. (1964): Phragmotheca Barrande, 1867 je mlž (Bivalvia). [ Phragmotheca Barrande, 1867 is a pelecypod (Bivalvia).] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 133 (2): 107-108. Praha.

Galle, A., Horný, R. (1964): Neobvyklý vývoj kolonie korála Favosites forbesi M.-E. et H., 1851. [An unusual development of the colony of Favosites forbesi   M.-E. et H., 1851.] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 133 (3): 88-92. Praha.

Horný, R. (1964): Nové rody gastropodů z českého staršího paleozoika (Mollusca). [New Lower Paleozoic gastropod genera of Bohemia (Mollusca).] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 133 (4): 211-216. Praha.

Horný, R. (1964): Noví graptoliti z metamorfovaného siluru v Podkrkonoší. [New graptolites from the metamorphosed Silurian in Bohemia.] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 133 (4): 244. Praha.

Horný, R. et al. (1964): Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000, list M-33-XV Praha. –Ústřední ústav geologický, Praha.

Horný, R. (1964): The Middle Cambrian Pelagiellacea of Bohemia (Mollusca). – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis, 20 (2): 133-139. Praha.

Bouček, B., Horný, R. (1964): Bemerkungen zu einer neuen Interpretation der Beziehungen zwischen dem böhmischen, polnischen und deutschen höheren Silur. – Geologie, 13 (5): 543-555. Berlin.

Horný, R. (1964): Bouček, B., Kodym, O. (1964): Geologie II. díl. Historická geologie ČSR. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 133 (3): 183-184. Praha.

1965

Horný, R. (1965): O systematické příslušnosti měkkýše Cyrtolites Conrad, 1838 (Mollusca). [On the systematical position of Cyrtolites Conrad, 1838 (Mollusca).] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 134 (1): 8-10. Praha.

Horný, R. (1965): Anticalyptraea bastli sp. n., sesilní kroužkovec z českého siluru (Annelida, Polychaetia). [ Anticalyptraea bastli sp. n., a sedentary worm from the Silurian of Bohemia (Annelida, Polychaetia).] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 134 (2): 75-80. Praha.

Horný, R. (1965): Nová úprava paleontologických sbírek Národního muzea. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 134 (2): 169-173. Praha.

Horný, R. (1965): Corbuloceras gen. n., nový onkoceridní hlavonožec (Cephalopoda, Oncocerida) z českého siluru. [ Corbuloceras gen. n., a new oncocerid cephalopod (Cephalopoda, Nautiloidea) from the Silurian of Bohemia.] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 134 (3): 132-136. Praha.

Horný, R. (1965): Tektonická stavba a vývoj siluru mezi Berounem a Tachlovicemi. [Tectonic structure and development of the Silurian between Beroun and Tachlovice.] – Časopis pro mineralogii a geologii, 10 (2): 147-155. Praha.

Horný, R. (1965): Z cesty po Velké Británii. – Geologický průzkum, 7 (9): 272-274. Praha.

Horný, R. (1965): Mollusca – měkkýši. In : Z. Špinar et al. (eds): Systematická paleontologie bezobratlých. – Academia, pp. 309-312. Praha.

Horný, R. (1965): Třída Monoplacophora Wenz in Knight, 1952 - Přílipkovci. - In : Z. Špinar et al. (eds): Systematická paleontologie bezobratlých. – Academia, pp. 312-317. Praha.

Horný, R. (1965): Třída Polyplacophora De Blainville, 1816 – Chroustnatky. - In : Z. Špinar et al. (eds): Systematická paleontologie bezobratlých. – Academia, pp. 321-368. Praha.

Horný, R., Houša, V.(1965): Třída Cephalopoda Cuvier, 1797 – Hlavonožci. In : Z. Špinar et al. (eds): Systematická paleontologie bezobratlých. – Academia, pp. 431-579. Praha.

1966

Horný, R. (1966): Yochelsonellis, nové jméno pro Yochelsonia Horný, 1962. [ Yochelsonellis, new name for Yochelsonia Horný, 1962.] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 135 (2): 132-136. Praha.

Horný, R. (1966): Příprava vydání katalogů typů fosilní flóry a fauny ze sbírek Národního muzea v Praze (svazek I., Trilobita). [Edition of type catalogues of fossils from the collections in the National Museum, Prague: Part I, Triobita.] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 135 (4): 195-197. Praha.

Horný, R., Chlupáč, I. (1966): Hercynská otázka opět aktuální. – Časopis pro mineralogii a geologii, 11 (3): 331-335. Praha.

Bouček, B., Horný, R., Chlupáč, I. (1966): Silurian versus Devonian. The present state   of the Siluro-Devonian Boundary problematics and proposal of its solution. – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis, 22 (2): 49-66. Praha.

Svoboda, J., Horný, R. (1966): Silurian. In : Svoboda, J. (ed.), Regional geology of Czechoslovakia. Part I. The Bohemian Massif. – Nakladatelství Československé akademie věd, pp. 304-313. Praha.

1968

Horný, R. (1968): Expozice a sbírky paleontologického oddělení Národního musea k XXIII. mezinárodnímu geologickému kongresu. – Geologický průzkum, 10 (6): 212-214. Praha.

Horný, R., Chlupáč, I. (1968): The recently proposed standard Siluro-Devonian (Budňanian-Lochkovian) boundary in the Barrandian (Czechoslovakia). In : Report of the XXIII Session International Geological Congress. Czechoslovakia, 1968, Proceedings of section 9, Stratigraphy of Central European Lower Paleozoic. – Academia, pp. 53-62, Praha.

Horný, R., Chlupáč, I. (1968): Recently proposed standard boundary between Silurian and Devonian (Budňanian/Lochkovian) in the Barrandian Area. In : Petránek, J. (ed.): International Geological Congress. Report of the Twenty-Third Session. Czechoslovakia, 1968. Abstracts. – Academia, pp. 256-257. Praha.

Bouček, B., Chlupáč, I., Horný, R. (1968): The proposal of a new delimitation of the Siluro-Devonian boundary. – In : Oswald, H. (ed.): International Symposium on the Devonain System, Calgary, 1967, vol. II. – Alberta Society of Petroleum Geologists, pp. 863-866. Calgary.

1969                                                    

Horný, R. (1969): Exkurze do siluru a spodního devonu Podolí (SSSR). – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 137[1968] (1, 2): 169-173. Praha.

1970

Horný, R. (1970): Svalové vtisky a povrchová skulptura schránky rodu Retipilina HORNÝ (Mollusca, Monoplacophora). [Muscle scars and outer shell sculpture of Retipilina Horný (Mollusca, Monoplacophora).] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 137[1968] (3, 4): 9-16. Praha.

Horný, R. (1970): Undicornu gen. n., nový malý přílipkovec z českého siluru. [ Undicornu gen. n., a new minute monoplacophoran mollusc from the Silurian of Bohemia.] – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 137[1968] (3, 4): 30-32. Praha.

Horný, R. (1970): New investigations on Palaeozoic cephalopods in Czechoslovakia. – Časopis pro mineralogii a geologii, 15 (1): 41-44. Praha.

Horný, R.. Bastl, F. (1970): Type specimens of fossils in the National museum, Prague. Vol. 1. Trilobita. – Museum of Natural History, 354 pp. Praha.

1971

Horný, R. (1971): Problémy na hranici stupňů Wenlock a Budňan (silur, liteňské a kopaninské souvrství). – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 140 [ 1971, 1972 ] (1, 2): 25-35. Praha.

Horný, R. (1971): Zpráva o činnosti paleontologického oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea za období 1968-1970. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 140 [ 1971, 1972 ] (1, 2): 109-110. Praha.

1972

Horný, R. (1972): Zpráva o činnosti paleontologického oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea v r. 1971. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 141(3, 4): 230-231. Praha.

1973

Horný, R. , Čejchan, A. (1973): 70 let RNDr. Vlastislava Zázvorky, CSc. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 142 [ 1974 ] (1-4): 1-2. Praha.

1974

Horný, R. (1974): Zpráva o činnosti paleontologického oddělení Národního muzea v Praze – Přírodovědeckého muzea 1972-1973. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 143(3, 4): 106-107. Praha.

Horný, R., Soják, J., Webr, K. M. (1974): Přehled lomikamenů sekce Porophyllum. – Skalničky (Praha), 1: 1-29. Praha.

Horný, R., Webr, K. M. (1974): Nové kultivary lomikamenů sekce Prophyllum. – Skalničky (Praha), 4: 1-12. Praha.

1975

Horný, R. (1975): Krása zkamenělin (výstava). – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 144 (1-4): 93-99. Praha.

Horný, R. (1975): Zpráva o činnosti paleontologického oddělení Národního muzea v Praze - Přírodovědeckého muzea 1974. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 144 (1-4): 111, 112. Praha.

Horný, R., Webr, K. M. (1975): Nové kultivary lomikamenů sekce Prophyllum, II. část. – Skalničky (Praha), 2: 1-13. Praha.

Horný, R., Soják, J., Webr, K. (1975): Přehled hybridů sekce Porophyllum rodu      Saxifraga. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 142[1973] (1-4): 47-50. Praha.

1977

Horný, R. (1977): Paleontologické expedice “Maghreb 1974” . – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 144[1975] (1-4): 33-43. Praha.

Horný, R. (1977): Život saharských pramoří. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 145 [ 1976 ] (2): 115-120. Praha.

Horný, R., Webr, K. M. (1977): Nové kultivary lomikamenů sekce Porophyllum, III. část. – Skalničky (Praha), 1: 23-26. Praha.

1979

Horný, R. (1979): Možnosti a úkoly paleontologie v muzeích. – Časopis Národního muzea, oddíl přírodovědný, 146 [1977] (1-4): 18-24. Praha.

1980

Horný, R. (1980): Joachim Barrande (1799-1883), life, work, collections. – Journal of the Society Bibliography Natural History, 9 (4): 365-368. London.

1981

Horný, R., Soják, J., Webr, K. M. (1981): Noví kříženci a kultivary lomikamenů sekce Porophyllum. – Skalničky (Praha), 4: 106-116. Praha.

1985

Horný, R., Webr, K. M.(1985): Lomikameny sekce Porophyllum. I-III, pp. 1-486. – ZO ČSZ Klub skalničkářů Praha. Praha.

Horný, R., Webr, K. M. (1985): Nejkrásnější lomikameny. 1-145pp. – Academia, nakladatelství ČSAV. Praha.

1986

Horný, R., Webr, K. M., Byam-Grounds, J. S. (1986): Porophyllum Saxifrages. 1-372 pp. – Byam-Grounds Publications, Stamford.

1988

Horný, R. (1988): Procrucibulum Perner, 1911, pochybný paleozoický rod (Mollusca, Gastropoda). [ Procrucibulum Perner, 1911: a doubtful Palaeozoic genus (Mollusca, Gastropoda).] – Časopis Národního muzea v Praze, řada přírodovědná, 154[1985] (2): 57-64. Praha.

Byam-Grounds, J. S., Horný, R., Soják, J. (1988): Saxifraga grisebachii versus S. federici-augusti. – Preslia, 60: 73, 74. Praha.

1989

Horný, R. (1989): Bellerophacmaea gen. n. (Mollusca) and Palaelophacmaea Donaldson, 1962 (Coelenterata), příklad homeomorfie v evertebrátní paleozoologii. [ Bellerophacmaea gen. n. (Mollusca) and Palaelophacmaea Donaldson, 1962, an example of homeomorphy in invertebrate palaeozoology.] – Časopis Národního muzea v Praze, řada přírodovědná, 154[1985] (3, 4): 119-124. Praha.

Horný, R. (1989): Isospira lepida Perner, 1903 - silurský zástupce rodu Platyceras Conrad, 1840 (Mollusca). [ Isospira lepida Perner, 1903, a Silurian representative of Platyceras Conrad, 1840 (Mollusca).] – Časopis Národního muzea v Praze, řada přírodovědná, 155[1986] (1, 2): 17-20. Praha.

1990

Horný, R. (1990): Svalové vtisky u Sinuites ( Strangulites ) (Mollusca) z českého ordoviku. [Muscle scars in Sinuites ( Strangulites ) (Mollusca) from the Ordovician of Bohemia.] – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 155[1986] (3, 4): 109-118. Praha.

Horný, R. (1990): Tragotoma, nový silurský rod nadčeledi Pleurotomariacea (Mollusca, Gastropoda). [ Tragotoma, a new Silurian pleurotomariacean genus (Mollusca, Gastropoda).] – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 155[1986] (3, 4): 229. Praha.

1991

Horný, R. (1991): Další poznatky o svalových vtiscích u Sinuites ( Strangulites ) (Mollusca). [Additional information about the muscle scars of Sinuites ( Strangulites ) (Mollusca).] – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 156[1987] (1-4): 46-48. Praha.

Horný, R. (1991): Vývoj názorů na klasifikaci cyklomyárních měkkýšů (Mollusca, Monoplacophora). [Problems of classification of the cyclomyan molluscs (Mollusca, Monoplacophora) – a historical review.] – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 157[1988] (1-4): 13-32. Praha.

Horný, R. (1991): Episfaxis, Sinistracirsa, and Ptychospirina : three invalid generic names of the Palaeozoic Archaeogastropoda (Mollusca). – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 157[1988] (1-4): 51. Praha.

Horný, R. (1991): Morfologie schránky a svalové vtisky Sinuitopsis neglecta PERNER (Mollusca, Monoplacophora). [Shell morphology and muscle scars of Sinuitopsis neglecta PERNER (Mollusca, Monoplacophora).] – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 157[1988] (1-4): 81-105. Praha.

1992

Horný, R., Prokop, R. (1992): Kašpar Maria Šternberk, 6. 1. 1761-20. 12. 1838. [Kaspar Maria Sternberg, 6. 1. 1761-20. 12. 1838.] – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 158[1989] (1-4): 1-5. Praha.

Horný, R. (1992): Svalové vtisky u rodu Sinuites (Mollusca, Gastropoda) z českého spodního ordoviku. [Muscle scars in Sinuites (Molusca, Gastropoda) from the Lower Ordovician of Bohemia.] – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 158[1989] (1-4): 79-100. Praha.

Horný, R. (1992): New Lower Devonian gastropod genera of Bohemia (Mollusca). – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 158[1989] (1-4): 105-107. Praha.

Horný, R. (1992): New Lower Devonian Gastropoda and Tergomya (Mollusca) of Bohemia. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 159[1990] (1-4): 99-110. Praha.

Horný, R. (1992): Lytospira KOKEN a Murchisonia ( Hormotomina ) GRABAU et SHIMER v českém spodním devonu. [ Lytospira Koken and Murchisonia ( Hormotomina ) Grabau et Shimer in the Lower Devonian of Bohemia.] – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 160[1991] (1-4): 55-56. Praha.

Horný, R. (1992): Nové poznatky o rodu Paleuphemites (Gastropoda, Bellerophontina). [New observations on Paleuphemites (Gastropoda, Bellerophontina).] – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 160[1991] (1-4): 99-110. Praha.

1993

Horný, R. (1993): Retractor muscle scars in the Bohemian Silurian bellerophontacean gastropods Bellerophon and Bubovicus ; a comparison with the muscle scars pattern in the sinuitids and the cyrtonellid tergomyans. – In : Abstrakte. Paläontologische Gesellschaft. 63. Jahrestagung. 21.-26. September 1993 in Prag. – Universita Karlova, Česká geologická společnost, pp. 13-14. Praha.

Maňourová, M., Horný, R. (1993): RNDr. Vlastislav Zázvorka, CSc. zemřel. [RNDr. Vlastislav Zázvorka, died.] – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 162 (1-4): 101-105. Praha.

Horný, R. J. (1993): Shell morphology and mode of life of the Lower Devonian cyclomyan Neocyrtolites (Mollusca, Tergomya). – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 161[1992] (1-4): 57-66. Praha.

Horný, R. J. (1993): Izolované operkulum gastropoda ze spodnodevonských koněpruských vápenců, původně popsané jako ulita Pleuronotus ? confusus Perner, 1903. [An isolated gastropod operculum from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Bohemia), originally decribed as a shell of Pleuronotus ? confusus Perner, 1903.]   – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 161[1992] (1-4): 83-84. Praha.

Horný, R. J. (1993): Psychedelix gen. n., a problematic cap-shaped mollusc from the Lower Devonian of Bohemia. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 161[1992] (1-4): 99-100. Praha.

1994

Horný, R. J. (1994): Kvantitativní přehled supraspecifických názvů měkkýšů (P. Bouchet a P. Rocroi 1992) a přínos československých vědců v letech 1960-1989. [A quantitative review of supraspecific names of molluscs by P. Bouchet and J.-P. Rocroi 1992 and the output of the Czechoslovakian authors in the period 1960-1969.] – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 162[1993] (1-4): 45-46. Praha.

Horný, R. J., Iordan, M. (1954): Silurian and Devonian Gastropoda of Romania. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 162 [ 1993 ] (1-4): 71-85. Praha.

Horný, R. J. (1994): Shell morphology, systematic position and mode of life of Psychedelix Horný, 1993 (Mollusca). – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 162[1993] (1-4): 87-91. Praha.

Horný, R. J. (1994): Branzovya, a new Lower Devonian murchisoniacean gastropod from Bohemia . – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 162[1993] (1-4): 100. Praha.

Horný, R. J. (1994): Shell morphology and ontogeny of the Lower Devonian murchisoniacean gastropod Branzovya maturoglabra. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 163 (1-4): 81-87. Praha.

Horný, R. J. (1994): Review of the Lower Devonian (Pragian) Gastropoda and Tergomya in the Barrandian (Bohemia) and their assemblages. – Acta Universitatis Carolinae - Geologica, 1992 (1-2): 5-22, Praha.

1995

Horný, R. J. (1995): Společenstvo gastropodů z loděnických vápenců (spodní devon, prag) na Branžovech u Loděnice. [Gastropod assemblage from the Loděnice Limestone (Lower Devonian, Pragian) at Branžovy near Loděnice (Bohemia).] – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 164 (1-4): 3-10. Praha.

Horný, R. J. (1995): Apertural location of the retractor muscle attachment area in Oriostoma (Mollusca, Gastropoda): a consequence of mode of life. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 164 (1-4): 39-44. Praha.

Horný, R. J. (1995): Pragamira, a new Silurian tryblidiid genus (Molusca, Tergomya). – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 164 (1-4): 61-62. Praha.

Horný, R. J. (1995): Solandangella, a problematic Lower Ordovician mollusc from the Montagne Noire. – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B (Historia naturalis), 50 [ 1994 ] (1-4): 1-11. Praha.

Horný, R. J. (1995): Muscle attachment areas in the Silurian bellerophontacean gastropods Bellerophon scaber (Perner) and Bubovicus tardus (Barrande in Perner). – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B (Historia naturalis), 50 [ 1994 ] (1-4): 13-24. Praha.

Horný, R. J., Vizcaďno, D. (1995): Thoralispira, a new Lower Ordovician cyrtonellid genus (Mollusca, Tergomya) from the Montagne Noire, southern France. – Bulletin of the Czech Geological Survey, 70 (4): 25-41. Praha.

1996

Horný, R. J., Peel, J. S. (1996): A new Silurian gastropod from Bohemia with the operculum in situ. – Journal of the Czech Geological Society, 40 (4): 79-88. Praha.

Horný, R. J. (1996): Secondary shell deposits and presumed mode of life in Sinuites (Mollusca, Gastropoda). – Acta Musei Nationalis Pragae, Series B (Historia naturalis), 52[1995] (1-2): 89-103. Praha.

Horný, R. J. (1996): Retractor muscle scars in Gamadiscus (Mollusca, Tergomya). – Bulletin of the Czech Geological Survey, 71 (3): 243-247. Praha.

Horný, R. J. (1996): : Apical muscle attachment areas found in Archinacella ovata Barrande in Perner, 1903 (Mollusca) – a preliminary report. – Bulletin of the Czech Geological Survey, 71 (4): 367-368. Praha.

Peel, J. S., Horný, R. J. (1996): Sinistral hyperstrophic coiling in a Devonian gastropod from Bohemia with in situ operculum. – Palaeontology, 39(3): 709-718. London.

Horný, R. J., Peel, J. S. (1996): Carcassonnella, a new Lower Ordovician bellerophontiform mollusc with dorsally located retractor muscle attachments (Class Tergomya). – Bulletin of the Czech Geological Survey, 71 (4): 305-331. Praha.

Horný, R. J. (1996): A further specimen of Bellerophon scaber (Perner) (Gastropoda) with preserved retractor muscle scars (Silurian, Bohemia). – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 165 (1-4): 59-62. Praha.

Horný, R. J. (1996): Shell

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů