EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Milena Secká, CSc.

Sbírkové oddělení Náprstkova muzea

Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, 110 00 Praha 1, tel. +420-224-497-516
e-mail: milena_secka@nm.cz

Vědecké zaměření:
historička, etnografka

Vzdělání:
FF UK Praha, obor etnografie-historie

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:
Výzkumné projekty (včetně zahraničních) - osobnost Vojty Náprstka, Josefy Náprstkové

Granty:
Pražská měšťanská společnost 19.století (GA ČR)

Muzejní práce (výstavy):

1994

Okno do světa (Náprstkovo muzeum, dále jen NpM) 1994

1995

Národopisná výstava českoslovanská 1895 (NpM)

Jules Verne aneb Cesta kolem světa a na měsíc (NpM)

Zahraniční dovolená na přelomu století (NpM)

1996

Náprstkova cesta do Londýna (NpM)

Poslyšte radostnou zvěst (NpM)

1997

Afrika očima českých cestovatelů (putovní výstava po čes.ambasádách v Africe)

Ve stínu velkého muže – J.Náprstková (NpM)

J.E.Purkyně

přítel domu U Halánků (NpM)

V.Náprstek (pro českou komunitu v Chicagu)

1998

S maringotkou kolem světa (NpM)

Panímaminka od Halánků (NpM)

1999

Pojedete na dovolenou lodí ? (NpM)

Američtí Češi ve sbírkách Náprstkova muzea (pro českou ambasádu v New Yorku)

2000

Pražská ulice (Národní muzeum-Holareum)

Okno do světa II (NpM)

2001

Vojta Náprstek (NpM)

Vojta Náprstek – člověk a mecenáš (NpM)

2002

Rub a líc slávy Dr.Emila Holuba (NpM)

2003

Češi v Americe (spolu s I.Dubovickým – Muzeum hl.m.Prahy, putovní po USA)

2004

Bangkok očima J.Kořenského a E.St.Vráze (putovní po Thajsku)

2005

Americký klub dam – krůček k ženské vzdělanosti (NpM)

Žena na plakátech 19.století (NpM)

2006

Komunální politik Vojta Náprstek (NpM)

2007

Paní, nesu vám psaní - korespondence Josefy Náprstkové (NpM)

Stopy lidí (NM)

2009

Vojta Náprstek – z pokladů Národního muzea (NM)

Celým světem na stereoskopech (NpM)

2010

Šťastné a veselé (NpM)

2011

Vojta Náprstek – portréty známé a neznámé (NpM)

Ti, kteří nás předešli (NpM)

2012

Vojta Náprstek (NpM)

 

Ostatní aktivity:
Od roku 1996 předsedkyně Amerického klubu dam

Bibliografie:
- Náprstkova krajanská knihovna.
In: Češi za hranicemi na přelomu 20.a 21.st. Univerzita Karlova 2000, s. 243-246.

- Velryba v Praze.
Paginae historiae 8, SÚA Praha 2000, s. 67-73.

- American Czechs and the Collections of the Náprstek Library.
Annals of the Náprstek Museum 21. Praha 2000, s. 22-28.

- Die Bibliothek des Náprstek-Museums.
In: Museumsfuhrer – Náprstek-Museum, Národní museum Praha 2000, s. 9-14.

- Štěpánová Irena, Sochorová Ludmila, Secká Milena: Ženy rodiny Náprstkovy.
Argo, Praha 2001.

- Prameny k vystěhovalectví Čechů v 19.století ve sbírkách knihovny Náprstkova muzea.
In: Emigrace z českých zemí. Sborník referátů ze semináře v Mladé Boleslavi 2000. Mladá Boleslav 2001, s. 115-117.

- Memoárové fondy v knihovně Náprstkova muzea.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 10. odborné konference Paměti – způsob zobrazení skutečnosti, Olomouc 2001. Sdružení knihoven ČR, Vědecká knihovna v Olomouci. Brno 2001, s. 65-69.

- Americký klub dam a pomník Boženy Němcové.
In: Literární archiv 34, Památník národního písemnictví v Praze 2002, s. 183-198.

- Výstřižkové knihy – speciální fond knihovny Vojty Náprstka.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 11. odborné konference Nové prvky ve starých knihách, Olomouc 2002. Sdružení knihoven ČR, Vědecká knihovna v Olomouci. Brno 2002, s. 29-33.

- Dubovický Ivan, Kraft David, Secká Milena: Téma: Češi v Americe. České vystěhovalectví do Ameriky a česko-americké vztahy v průběhu pěti staletí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2003.

- Todorovová Jiřina, Secká Milena: Prezentace fotografických materiálů E.St.Vráze z přelomu 19.a 20.století ze sbírek Náprstkova muzea.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 12.odborné konference Současné trendy ve zpřístupňování fondů, Olomouc, 2003. Sdružení knihoven ČR, Vědecká knihovna v Olomouci. Brno 2004, s. 57-59.

- Deníky Josefy Náprstkové.
In: Literární archiv 35-36. Památník národního písemnictví v Praze 2003-2004, s. 21-37.

- Vojta Náprstek a první český ženský vzdělávací spolek.
In: Žena v církvi a ve společnosti III. Sborník Unie katolických žen. Pastorační středisko Praha 2005, s. 36-40.

- August Geringer – nakladatel, mecenáš a lidumil.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 13.odborné konference Lidé okolo knih (autor-tvůrceš-recipient), Olomouc, 2004. Sdružení knihoven ČR, Vědecká knihovna v Olomouci. Brno 2005, s. 223-234.

-  Szántó Juraj, Secká Milena: Nemoci v životě Emila Holuba.
In: Kazuistiky v pneumologii roč. 2, 2005/4, s. 35-37.

- Americký klub dam a jeho význačné členky.
In: Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference ve Středočeském muzeum v Roztokách u Prahy ve dnech 11.a 12.10.2005. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2005, s. 267 – 274.

- Božena Němcová a Americký klub dam.
In: Božena Němcová život-dílo-doba. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 7.-8. září 2005 v Muzeu Boženy Němcové. Česká Skalice 2006, s.203-207.

- Americký klub dam a jeho charitativní činnost.
In: Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2.poloviny 19.století. Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 23.-24.11.2006 Národním archivem ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy. Praha 2007, s. 205-220.

- Svatební obřad rumunských Čechů.
In: Oznamuje se láskám našim … aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí. Sborník z konference konané 13.-14.září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Východočeské muzeum Pardubice 2007, s. 187-192.

- Božena Němcová v denících Vojty Náprstka.
In: Božena Němcová jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Sborník z mezinárodního kolokvia. Editor Robert Adam. Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Praha 2007, s. 50-54.

- Anna Řeháková – turistka a spisovatelka.
In: Literární archiv č. 39. Múzy na cestách. Památník národního písemnictví v Praze. Praha 2007, s. 137 – 143.

- Čechové mimo vlasť.
In: České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympózia konaného ve dnech 27.-28.června 2006 v Českých Budějovicích v rámci 23.světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění. Národní archiv Praha 2007, s. 71 – 73.

- Exotika v knihovně Náprstkova muzea aneb Celý svět na stereoskopech.
In: Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19.století. Sborník příspěvků z 27. sympozia k problematice 19.století Plzeň, 22.-24.února 2007. Academia KLP Praha 2008, s.87 – 90.

- Náprstkova idea dívčího sirotčince v Praze.
In: Od početí ke školní brašně. Sborník z konference konané 29.-30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Východočeské muzeum Pardubice 2008, s. 47 – 60.

- František Matouš Klácel ve fondech Náprstkova muzea.
In: František Matouš Klácel, filosof, spisovatel a novinář.Sborník ze sympozia konaného ve dnech 24.-26.září 2008 v České Třebové. Městské muzeum Moravská Třebová 2008, s. 125-128.

- Jan Evangelista Purkyně v Náprstkově knihovně.
In: J. E. Purkyně (1869-2009), Academia Economia 2009, s. 59-70.

- Přednášky Jana Evangelisty Purkyně o medicíně pro ženy.
In: Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 29. sympozia k problematice 19. století Plzeň, 26. - 28.února 2009. Academia Praha 2010, s. 36 – 45.

-Vykročte pravou! Aneb Co svazuje naše nohy.
In:Tělo jako kulturní fenomén. Studie Slováckého muzea 14/2010, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, s. 93 -97.

-Milwaukee Flug-Blätter – první krajanský tisk.
In: Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 19. odborné konference Olomouc, 2010. Sdružení knihoven ČR, Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR Brno 2011, s. 163-167. ISBN 978-80-7053-292-8 (VKOL) , 978-80-86249-61-2 (SDRUK)

-Julius Zeyer a Kostra deníku Vojty Náprstka.
In: Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Vydal Host ve spolupráci s Ústavem české literatury a knihovnictví FF Masarykovy univerzity. Brno 2009, s. 372-376. ISBN 978-80-7294-346-3  (Host), 978-80-7294-320-3 (Masarykova univerzita, Brno)

-Skalná a její poválečná historie v zrcadle národnostních a etnografických poměrů.
In: Skalná, Wildstein, Vildštejn. Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, 2011, s. 173 – 178. ISBN  978-80-85018-75-2

-Vojta Náprstek a krajané v USA.
In: Češi – národ bez hranic Stanislav Brouček (ed.), Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2011, s. 57– 60. ISBN 978-80-87112-49-6

-Vojta Náprstek. Vlastenec, sběratel, mecenáš.
Vyšehrad, Národní muzeum 2011. ISBN 978-80-7429-173-9 (Vyšehrad), 978-80-7036-313-3 (Národní muzeum)

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů