EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Ivan Malý

Vedoucí Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea.
Hlavní kurátor podsbírky novodobých českých dějin Historického muzea NM.
Kurátor fondu: obrazů, plastik, periodického tisku a vybraných osobních pozůstalostí.
 
Národní muzeum, Historické muzeum, oddělení novodobých českých dějin,
Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
e-mail: ivan_maly@nm.cz

Vzdělání:
Historický ústav FF Jihočeské univerzity
 
Publikační, tvůrčí a další odborná činnost:
 
A. Monografie
 
Aktéři v globálních sférách vlivu, České Budějovice - Praha 2010, (spoluautor M. Riegl a kol.).
 
Československo-lotyšská společnost 1925–1941, Praha 2011.
 
Politické zprávy z Rigy 1934–1939, České Budějovice - Praha 2011.
 
Národní památník na Vítkově, Praha 2012, (spoluautoři J. Galandauer a O. Kortus).
 
Společnost a kultura v Českých zemích 1939 – 1949, Praha 2013 (Ivan Malý a kol.)
 
 
B. Kapitoly v knihách a vědecké studie v periodikách s recenzním řízením
 
Secese v Lotyšsku (Secese a lotyšská společnost), in: D. Blümlová - Z. Gilarová a kol., Čas secese, Č. Budějovice 2007, s. 368-377.
 
Učebnice dějepisu jako nástroj ideologického boje, in: B. Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, Č. Budějovice 2008, s. 301-318.
 
Československá společnost a pobaltské národy. Příspěvek k dějinám vztahů malých národů v čase budování Nové Evropy, in: D. Blümlová a kol., Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918–1929), Č. Budějovice 2009, s. 143-157.
 
Josef Zubatý a jeho neurózy, in: D. Blümlová, - P. Kubát a kol., Čas zdravého ducha v zdravém těle, Č. Budějovice 2009, s. 352-360.
 
Režim Kārlise Ulmanise, in: J. Němeček a kol, Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech. Hledání východisek, Praha 2010, s. 189-194.
 
P. Štoll, Pět staletí lotyšsko-českých literárních vztahů, I část, Riga 2006, (Latviešu-čehu literāro sakaru pieci gadsimti, I daļa, Rīga 2006, spolupráce na české části).
 
abych jen něco z lotyštiny do češtiny přeložil…(Po stopách prvních překladů lotyšské literatury v Čechách, in: Tvar 09/2006, s. 6-7.
 
Lotyšská básnická moderna (zdroje - vývoj - souvislosti), in: D. Blümlová - B. Jiroušek (edd.), Čas moderny, Č. Budějovice 2006, s. 235-244.
 
Místo Aloise Václava Červína v české balistice, in: Archivní prameny Kolínska, sv. 15, 2009, s. 251-274.
 
Lotyšský sen Hanuše Entnera a Pavla Finka, in: Pavel Štoll a kol., Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století, Acta Slavica et Baltica, Praha 2013, s. 145-155.
 
Památník na Vítkově v proměnách vládní ideologie a propagandy v letech 1938–1950, in: Ivan Malý kol., Společnost a kultura v českých zemích 1939 – 1949, Praha 2013.
 
Mezinárodní kongresy historických věd v San Francisku (1975), Bukurešti (1980) a ve Stuttgartu (1985) a československá historická obec, in: B. Jiroušek (ed.), Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, Č. Budějovice 2006, s. 85-106 (spoluautorka Z. Gilarová).
 
Československo-lotyšská společnost, in: Moderní dějiny, 19, 2011, č. 2., s. 119-147.
 
Obraz Pobaltí v českém periodickém tisku a diplomatických zprávách. Příspěvek ke konstrukci obrazu Pobaltí v Čechách v letech 1918-1945, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera historica 15), s. 129-151.
 
Vítkov. Místo národní paměti, in: Jan Galandauer – Ivan Malý – Oldřich Kortus, Národní památník na Vítkově, Praha 2012, s. 47-66.
 
Památník na Vítkově. Hledání národní paměti v labyrintu státní ideologie, in: Radka Šustrová, Luba Hédlová (eds.): Česka pamět: Národ, dějiny a místa paměti. Praha: Academia - Pamatnik Lidice 2014.
 
 
C. Odborné články (výběr)
 
Angola: příběh lusofonní Afriky, in Přítomnost 2/2008, s. 60.
Volba Kārlise Ulmanise. Autoritativní režim v Lotyšsku 1934–1940, in: Přítomnost 3/2008, s 59-61.
Rozhovor s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem, in: Přítomnost 3/2008, s 9-12.
Pobaltí v pohybu, cesta ke svobodě, in: Přítomnost 1/2009, s. 44-45.
Only Forward From Here: The Baltic States and thein Path to Freedom, in: The New Presence 1/2009, s. 40-41.
Rusko, kontinent na pomezí Evropy a Asie. O ruském dědický Čingischána, in: Přítomnost 2/2009, s. 32-33.
Rusko je pro nás strategický partner. S Tomášem Jarem o česko-ruských vztazích, in: Přítomnost 2/2009, s. 34-36.
Místo „malého národa“ v dějinách Evropy, in. Přítomnost 3/2009, str. 10-12.
Kosovo – srbská oběť pro Evropu?, in: Přítomnost 2/2008, s. 70.
Is Kosovo Serbia’s Sacrifice to Europe?, in: The New Presence 3/2008, s. 36-37.
O českém společenství poutníků dějinami (nad knihou Erazima Koháka), in: Přítomnost 3/2009, s. 48.
Evropa a dnešní globální civilizace. Její dědictví a budoucnost, in: Přítomnost 1/2010, s. 4-5.
Europe and Contemporary Global Civilization, in: The New Presence 1/2010, s. 4-5
Dějiny Mosambiku a příběh civilizace Indického oceánu, in: Přítomnost 4/2010, s. 123-127.
Mechanismus legitimizace veřejné moci, in: Přítomnost 1/2011, s. 2-6.
The Legitimization of Political Power, in: The New Presence 1/2011, s. 89-92.
Česká národní identita dnes?, in: Přítomnost 4/2011, s. 2-4.
Památník Vítkov. Místo národní (ne)paměti, in: Tvar 12/2012, s. 12.
Kostelík sv. Michala v Kinského zahradě a idea československého muzea v přírodě, in: Dějiny a současnost 4/2014, s. 38-40, (spoluautor J. Pohunek).
 
D. Výstavy

Pět staletí lotyšsko-českých literárních vztahů - Latviešu-čehu literāro sakaru pieci gadsimti
Putovní výstava pro veletrh Svět knihy 2006 (následně vystavena v Národní knihovně v Praze, Brně, Ostravě, Rize a v řadě dalších lotyšských měst), spoluautor.
 
Rudolf, Ivan a Mikuláš Medkovi
Výstava umístěna od srpna do prosince 2010 ve slavnostní síni Národního památníku na Vítkově, spoluautor.
http://www.nm.cz/download/medkove.pdf
 
Zlatá šedesátá? Vzpomínky a realita
Výstava umístěna od září 2010 do května 2011 ve výstavní síni Národního památníku na Vítkově, spoluautor.
www.zlatasedesata.com
 
Volby. Labyrintem parlamentních voleb v českých zemích
Výstava umístěna od června do listopadu 2011 ve výstavní síni Národního památníku na Vítkově, spoluautor.
 
Hlasy vize/Voices of vision. Wilson, Masaryk, and the formation of Czechoslovakia
Výstava umístěna v říjnu 2011 v Nové budově Národního muzea, u příležitosti znovuodhalení sochy W. Wilsona před Hlavním nádražím v Praze. Poté v Národním památníku na Vítkově a Cedar Rapids v Iowe.
 
Laboratoř moci. Stálá expozice Národního muzea v prostorách zázemí bývalého mauzolea Klementa Gottwalda v Národním památníku na Vítkově, od února 2012, spoluautor.
 
Monarchie. Hlavní výstava Národního muzea v sezóně 2012–2013 (spoluautor).
 
Československo-lotyšská společnost. Výstava umístěna od února 2013 ve výstavní síni Národního památníku na Vítkově, autor.
 
Peníze, výstava umístěna od listopadu 2013 v NM Národního muzea, spoluautor.
 
Skandály, výstava umístěna od listopadu 2013 v NM Národního muzea, spoluautor.

 

E. Recenze, zprávy a odborná sdělení (výběr)
 
Sandra Kalniete. V plesových střevíčkách sibiřským sněhem, vyd. Lubor Kasal 2005, in: Kulturní týdeník A2, 03/2005, s. 28.
Jan Langhans, vyd. Torst 2005, in: Kulturní týdeník A2, 03/2005, s. 28.
Václav Horčička, Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku 1917–1918,
vyd. Karolinum 2005, in: Kulturní týdeník A2, 04/2005, s. 28.
Jiří Fidler, Za víru, vládce a vlast: ruští a sovětští maršálové, vyd. Jota 2005, in: Kulturní týdeník A2, 05/2005, s. 29.
Lumír Čivrný, Bylo takové ticho, vyd. Akropolis 2005, in: Kulturní týdeník A2, 08/2005, s. 28.
Edvard Beneš, Německo a Československo, vyd. Masarykův ústav AV ČR 2005, in: Kulturní týdeník A2, 02/2006, s. 28.
Dějiny a současnost 12/2005, vyd. Nakladatelství Lidové noviny, in: Kulturní týdeník A2, 04/2006, s. 29.
Zorica Dubovská, Tomáš Petrů, Zdeněk Zbořil, Dějiny Indonésie, vyd. Nakladatelství Lidové noviny 2005, in: Kulturní týdeník A2, 05/2006, s. 28.
Martin Wihoda, Zlatá bula sicilská – podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, vyd. Argo 2005, in: Kulturní týdeník A2, 15/2006, s. 28.
Jiří Šubrt, Římská literatura, vyd. Oikoymenh 2005, in: Kulturní týdeník A2, 16/2006, s. 28.
Halina Beresnevičiūtė-Nosálová, Litva, vyd. Libri 2006, in: Kulturní týdeník A2, 18/2006, s. 28.
Jaroslav Jan Gloser, Litomyšl – městem krok za krokem, vyd. Argo 2005, in: Kulturní týdeník A2, 19/2006, s. 29.
Milan Hlavačka, Zlatý věk české samosprávy – samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862–1913, vyd. Libri 2006, in Kulturní týdeník A2, 20/2006, s. 28.
Stanislav Polák, T. G. Masaryk – za ideálem a pravdou 4 (1900–1914), vyd. Masarykův ústav AV ČR 2005, in: Kulturní týdeník A2, 21/2006, s. 28.
Jaromír Čelakovský, Moje zápisky 1871–1914, vyd. Skriptorium 2004, in: Kulturní týdeník A2, 24/2006, s. 29.
Alberts Bels, Nespavost, vyd. Lubor Kasal 2006, in: Kulturní týdeník A2, 25/2006, s. 28.
Pavel Štoll, Naděžda Slabihoudová, Alena Vlčková, Slovník pobaltských spisovatelů, vyd. Libri 2008, in: Kulturní týdeník A2, 18/2008, s. 28.
Rusalka učarovala Rize, in: Přítomnost 3/2008, s 55.
Jan Klíma, Dějiny Mosambiku, in: Dějiny a současnost 11/2010, s. 46-47.
Pavel Štoll, Naděžda Slabihoudová, Alena Vlčková, Slovník pobaltských spisovatelů, vyd. Libri 2008, in: Slovanský přehled 94/2008 č. 4, s. 638-639.
Miroslav Schneider, Sarah Scholl-Schneider, Matěj Spurný, Sudetské příběhy / Sudetengeschichten, vyd. Antikomplex, o.s., Praha 2010, 382 str., Kulturní týdeník A2, 11/2011, s. 30.
Ctibor Bezděk, Jak rád jsem žil. Paměti MUDr. Ctibora Bezděka, Edice paměť – Academia, 885 s., Praha 2011, in: Dějiny a současnost 6/2012, s. 45-46.
 
Ďáblovo smilování in: Hospodářské noviny dne 24. 1. 2013 (B. Hamannová, Hitlerův ušlechtilý Žid).
 
Truchlivý hrdina Egon Hostovský in: Hospodářské noviny dne 7. 2. 2013 (V. Papoušek, Žalmy z Petfieldu).
 
Král tureckých melancholiků in: Hospodářské noviny dne 22. 3. 2013 (O. Pamuk, Muzeum nevinnosti).
 
Jenniho román líčí, jak se válka přestěhovala na obrazovky in:Hospodářské noviny 26. 8. 2013 (A. Jenni, Francouzské umění válečné).
 
Šachová partie s příchutí osudu, in: Plav 4/2013. Měsíčník pro světovou literaturu, s. 50-51 (Jean-Michel Guenassia, Klub nenapravitelných optimistů).
 
Let českého Ikara s rudými křídly, in: Tvar 13/9, str. 21 (Jiří Křesťan, Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění).
 
F. Pedagogická činnost
 
2005–2009 vyučující v Historickém ústavu FF JČU
Garant semestrálního semináře dějin 20. století (Politické a společenské proměny Evropy dvacátého století).
Garant semestrální výběrové přednášky Dějin Pobaltí 18–20. století.
Garant semestrálního specializačního kurzu Dějin Polska 10–20. století (s Mgr. Kateřinou Pražákovou).
Garant semestrálního kurzu Dějin Ruska 10–20. století (s Mgr. Kateřinou Pražákovou).
Posudky na bakalářské a diplomové práce z moderních dějin.
 
Účast v přednáškovém cyklu Historia magistra vitae pořádaném historickým ústavem FF JČU pro středoškolskou veřejnost v letech 2005–2008.
 
 
G. Ediční činnost
Šéfredaktor politicko-kulturního čtvrtletníku Přítomnost
Editor tematických čísel např:
 
Volby v USA
Svět v post-globálním čase
Dvacet let nové Evropy 1989–2009
Fenomén socialismus
Fenomén USA/Muzea s příchutí chrámu
Obraz Západu
Vize světa v roce 2050
Naše budoucnost: prezident a jeho úřad. Naše minulost: kauza E. Beneš
Česká identita dnes
Systémové problémy české politiky/Problémy vyrovnávání se s totalitní minulostí
Úskalí demokracie
Podoby genocidy/Kmenová sounáležitost a idea stavovského státu
 
Redaktor Sborníku Národního muzea, řada A – historie
 
K. Sklenář, Vývoj péče o archeologické památky v českých zemích do roku 1989. I. část. Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 65 (1-2): (spolu s L. Sršněm).  
 
K. Sklenář, Vývoj péče o archeologické památky v českých zemích do roku 1989. II. část. Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie 65 (3-4): (spolu s L. Sršněm). 
 
Monarchie. Sborník národního muzea v Praze, řada A – Historie, 67 - 2013 - 1-2.
 
MUDr. Bohuslav šlechtic Jiruš a jeho odkaz Národnímu muzeu, (M. Běličová ed.), Sborník národního muzea v Praze, řada A – Historie, 67 - 2013 - 3-4.
 
Studie a materiály k mauzoleu Klementa Gottwalda, (L. Vacín ed.), Sborník národního muzea v Praze, řada A – Historie, 68 - 2014 - 1-2.
 

H: Granty
 
Prezentace národních specifik v české kulturní historii 20. století. Grant FRVŠ 215/2007/G5, spoluřešitel.
 
Rezidua dějin 20. století v nás - příspěvek ke studiu vzájemných vztahů evropských národů. Grant FRVŠ 211/2008/G5, hlavní řešitel.
 
Výzkum reflexe Lotyšska v české kultuře a vědě 1788-1989. Grant GAJU 68/2005/H-HU, řešitel.
 
Proces vnímání "pobaltských národů" v české společnosti 19. a 20. století. Grant GAJU 5/2006/H-FF, řešitel.
 
Vznik autoritativních režimů v Litvě (1926), Lotyšsku (1934) a Estonsku (1934) a reakce demokratické Evropy na příkladu československé zahraniční politiky a publicistiky. Grant GAJU 72/2007/H-FF, řešitel.
 
Člověk, sociální skupina a společnost v dějinách novověku. Doktorský projekt GA ČR 404/08/H002, člen řešitelského týmu.
 
Československo-lotyšská společnost 1925–1941. (Konstrukt vzájemnosti států „nové Evropy“ na pozadí české-lotyšských vztahů) interní grant Národního muzea. 2011–2012, řešitel.
 
Dotkni se dvacátého století. (Didaktický projekt na podporu dějepisu na ZŠ a VŠ), spoluřešitel.

 

CH. Konference
 
Čas moderny, Zíbrtův Kostelec IV., Kostelec nad Vltavou, květen 2005.
Čas secese, Zíbrtův Kostelec V., Kostelec nad Vltavou, květen 2006.
Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, Č. Budějovice, červen 2006, světový kongres SVU (Československá společnost pro vědy a umění).
Praha – Riga, mezinárodní vědecká konference o česko-lotyšských vztazích, pořádané Česko-lotyšským klubem a Kabinetem baltistiky Ústavu východoevropských studií FF UK v Praze, listopad 2006.
Čas zdravého ducha v zdravém těle, Zíbrtův Kostelec VII., Kostelec nad Vltavou, květen 2008.
Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech. Hledání východisek, Senát Parlamentu ČR a HÚ AV ČR, Praha, září 2008.
Proměny diskursu české marxistické historiografie, pořádaná Historickým ústavem Filozofické fakulty JU v Č. Budějovicích, říjen 2008.
Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost v letech 1918–2008, mezinárodní vědecká konference pořádaná Velvyslanectvím Lotyšské republiky v Praze a FF UK v Praze, listopad 2008.
Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918–1929), pořádaná Historickým ústavem Filozofické fakulty JU v Č. Budějovicích, květen 2009.
Společnost a kultura v českých zemích 1939–1949, pořádaná Národním muzeem v Praze, prosinec 2012. 
Česká paměť. Role míst paměti při vytváření obrazu národa, pořádaná Památníkem Lidice ve spolupráci s Goethe Institutem Praha, únor 2013.
 

I. Uspořádání archivních fondů
 
Archiv Národního muzea v Praze: fond Československo-lotyšská společnost 1925–1941. (2003).
Inventář, 2004, s. 7, ev. č. 266.
Literární archiv Památníku národního písemnictví, fond Jiří Rieger 1919–2000 (pseudonym Václav Macek), (2001).
Inventář, 2001, s. 5, ev. č. 1132.
 
J. Členství v odborných organizacích
 
Sdružení historiků České republiky
Společnost pro kulturní dějiny, o. s.
Oborová sekce poradního sboru pro Sbírku novodobých dějin Národního muzea
Česko-lotyšský klub
Člen ediční rady Národního muzea
Člen redakční rady časopisu Paměť a dějiny
Člen poradního sboru ředitele Památníku Lidice
 
L. Uspořádání vědeckých sborníků a konferencí apod.
 
Monarchie. Sborník národního muzea v Praze, řada A – Historie, 67 - 2013 - 1-2.
 
Uspořádání vědecké konference Společnost a kultura v českých zemích 1939–1949, 7. – 8. 12. 2012 Národopisné muzeum - Musaion, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5. 
 
Hlavní autor materiálu Otevři si dějiny - metodika projektového vyučování, která využívá konkrétní muzejní předměty pro výuku dějepisu na základních a středních školách.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů