EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Nina Milotová, Ph.D.

výzkumný a vývojový pracovník, oddělení vědeckého tajemníka
 
Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
E-mail: nina_milotova@nm.cz
 
 
Vědecké zaměření:
 
Dějiny 19. století, dějiny českého národního hnutí 1860–1914, regionální dějiny (Podřipsko), krajina a její význam v procesu formování moderního českého národa.
 
 
Vzdělání:
 
1994–2001: Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích
 
2001–2008: Magisterský studijní obor Historie (Mgr.)
katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Magisterská diplomová práce: České národní hnutí na Podřipsku v 60.–90. letech 19. století ve stínu místních mladočeských aktivit (196 s.), udělena „Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských nebo magisterských studijních programů v roce 2008“ (1. místo), kategorie – ostatní vědy
 
2008–2016: Doktorský studijní obor České dějiny (Ph.D.)
katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Dizertační práce: Kulturní dějiny Podřipska 1860–1914 v kontextu českého národního hnutí (339 s.), školitel: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (FF UK)
 
 
Zahraniční badatelské a studijní pobyty (výběr):
 
2006/2007 – Technische Universität Chemnitz, Německo
Program Erasmus/Socrates, Filozofická fakulta
studijní obor: Europäische Geschichte (zimní semestr)
 
2010 – Embassy CES, Cambridge, Velká Británie (3 týdny)
 
2010 – Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunsko
Program CEEPUS (letní škola), Fakulta historie a filozofie (1 týden), v rámci konference „Regional, Religious and Ethnic Identities in Central Europe“ přednesen příspěvek „Religious Identity and Nationalism of the Podřipsko Region in the Context of the Czech National Movement of the 19th Century“
 
2010 – Universität Wien, Rakousko
Program CEEPUS, stipendium OeAD, Institut für Soziologie
Výzkum ve vědeckých a odborných institucích: Universitätsbibliothek Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Bibliothek der Albertina, Archiv der Universität Wien (1 měsíc)
 
2013 – Inlingua Sprachschule München, Německo
pobyt spojený s návštěvou odborných historických institucí (2 týdny)
 
 
Granty:
 
OPVK/S02/D, CZ.1.07/1.1.00/26.0077, Národní muzeum, Vzdělávací projekt Dotkni se 20. století! (2012–2014), manažerka klíčové aktivity č. 1: Předměty vyprávějí – interaktivní výukový materiál
 
Interní mezioborový grant NM (2017–2018), Symbolické utváření národní krajiny v období závěrečné fáze českého národního hnutí 1860–1914 ve světle sbírek Národního muzea, hlavní řešitelka
 
 
Publikační činnost (výběr):
 
Milotová, Nina: Utajený a znovuobjevený. Ervín Špindler – zapomenutý spolutvůrce Smetanovy Libuše. Dějiny a současnost 4/2011, s. 18–20.
 
Milotová, Nina: Kulturně-politické aktivity českého národního hnutí na Podřipsku v letech 1860–1914. Moderní dějiny, roč. 19, 2011, č. 1, s. 1–46.
 
Milotová, Nina: Stopy českých vědců v místě paměti Vídeňské univerzity.Vesmír, roč. 90, 2011, č. 10, s. 588–591.
 
Milotová, Nina: Vídeňský patron. Životní osudy historika a archiváře Václava Kratochvíla. Dějiny a současnost 5/2012, s. 24–27.
 
Milotová, Nina: Vzhůru na Říp! Různé podoby putování na posvátnou horu Čech ve 2. polovině 19. století. In: Východočeský sborník historický 23, Pardubice 2013, s. 277–306.
 
Horáková, Michaela – Milotová, Nina: Dotkni se dějin. Sbírkové předměty ve výuce dějin 20. století. In: Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Supplementa 2013/1 – Muzeum a škola, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2013, s. 50–51.
 
Milotová, Nina: „Dokuď národy – i pěvci pěti budou…“ Dobře zatajená tvorba Ervína Špindlera. In: Martin Hrdina – Kateřina Piorecká (eds.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 21. – 23. února 2013. Praha, Academia 2014, s. 281–287.
 
Milotová, Nina – Horáková, Michaela: Muzeum ve škole. Moderní dějiny jinak. In: Muzeum a změna IV. Sborník z mezinárodní muzeologické konference, Národní muzeum v Praze, 12. – 14. listopadu 2013. Praha, Asociace muzeí a galerií 2014, s. 142–143.
 
Milotová, Nina: Háje a lesy v krajině Podřipska 2. poloviny „dlouhého“ 19. století. Kapitola v kolektivní monografii „Les a industrializace“ (eds. Václav Matoušek – Tereza Blažková). Praha, Togga 2015, s. 181–194.
 
Milotová, Nina: „Krásnou pak krajinou točí se nezapomenutelné Labe…“ Řeka a její symbolický a kulturní význam v regionu české národní paměti. Kapitola v kolektivní monografii „Labe v proměnách věků“. Praha, Národní technické muzeum 2017 (v přípravě).
 
 
Biogramy  osobností v Biografickém slovníku českých zemí:
 
Milotová, Nina: Heslo Dvořák Max starší, In: Pavla Vošahlíková (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 15 (Dvořák–Enz). Praha, Historický ústav AV ČR – Libri 2012, s. 487–488.
 
Milotová, Nina: Heslo Eysert Eberhard, In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 16 (Ep–Fe). Praha, Historický ústav AV ČR – Academia 2013, s. 31–32.
 
Milotová, Nina: Heslo Fleischer Wenzel Alexander, In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 17 (Fi–Fn). Praha, Historický ústav AV ČR – Academia 2014, s. 259.
 
Milotová, Nina: Heslo Födisch Julius Ernst, In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 18 (Fo–Fr). Praha, Historický ústav AV ČR – Academia 2015, s. 280–281.
 
Milotová, Nina: Heslo Funke von Elbstadt Alois,In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 19 (Fu–Gn). Praha, Historický ústav AV ČR – Academia, 2016, s. 503–504.
 
Milotová, Nina: Heslo Funke von Elbstadt Rudolf,In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 19 (Fu–Gn). Praha, Historický ústav AV ČR – Academia, 2016, s. 505.
 
Milotová, Nina: Heslo Gruss Johann, In: Marie Makariusová (ed.), Biografický slovník českých zemí, sv. 20. Praha, Historický ústav AV ČR – Academia (v tisku)
 
 
Výstavy:
 
Roudnický soudní okres v pohlednicích. Kolekce pohlednic z let 1890–1938 zachycující Roudnici nad Labem a přilehlé obce, Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem, duben – červen 2008 (spolupráce na výstavě)
 
Monarchie.Nová budova Národního muzea, 13. prosince 2012 – 9. června 2013 (spolupráce na výstavě)
 
 
Prezentace vzdělávacích materiálů projektu Dotkni se 20. století! (výběr)
(OPVK/S02/D, CZ.1.07/1.1.00/26.0077, Národní muzeum)
 
Milotová, Nina: „Vítězný únor“. Výukové materiály k roku 1948 a k 50. letům 20. století. Seminář projektu Dotkni se 20. století! „Dějepis v muzeu“. Praha, Národní památník na Vítkově, 5. února 2013.
 
Milotová, Nina – Horáková, Michaela: Dotkni se dějin. Sbírkové předměty ve výuce dějin 20. století. VI. ročník konference „Muzeum a škola, aneb Aby věci promluvily“. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 20. – 21. března 2013.
 
Milotová, Nina: 1948 – Milník československých dějin ve výukových materiálech. Seminář projektu Dotkni se 20. století! „50. léta v Československu“. Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna Lešetice, 20. června 2013.
 
Milotová, Nina: Od monarchie k republice. Pracovní a výukové listy k roku 1918. Seminář projektu Dotkni se 20. století! „Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu“. Masarykovo muzeum v Hodoníně, 25. července 2013.
 
Milotová, Nina: Komiks ve výuce dějepisu. Seminář projektu Dotkni se 20. století! „Život na hranicích“. Muzeum Českého lesa v Tachově, 3. října 2013.
 
Milotová, Nina: Vzdělávací projekt „Dotkni se 20. století!“ XXXIV. vzdělávací seminář ASUD. Nová budova Národního muzea, 9. listopadu 2013.
 
Milotová, Nina – Horáková, Michaela: Muzeum ve škole – moderní dějiny jinak. Mezinárodní konference „Muzeum a změna IV / Museum and Change IV“. Nová budova Národního muzea, 13. listopadu 2013.
 
Milotová, Nina: Zatímco Evropa tančila valčík… Zrod „krátkého“ 20. století v posledním celovečerním filmu Otakara Vávry. Seminář projektu Dotkni se 20. století! „Využití filmu ve výuce a mediální výchova“. Prácheňské muzeum v Písku, 4. prosince 2013.
 
Milotová, Nina – Hlavatá, Kristýna: Dotkni se 20. století! Seminář „Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK“, MŠMT, Praha, Corso IIa, 2. prosince 2014.
 
 
Přednášky pro veřejnost
 
Bedřich Smetana a Podřipsko. Přednáška pořádaná u příležitosti 130. výročí uvedení Smetanovy opery Libuše. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 26. května 2011.
 
Ve jménu národa… (Ne)naplněné sny české společnosti 2. poloviny 19. století. Přednáška pořádaná u příležitosti výstavního cyklu Národního muzea Monarchie. Nová budova Národního muzea, 17. dubna 2013.
 
Má prsa Tvá jsou, vlasti má… Ervín Špindler (1843–1918). Přednáška pořádaná u příležitosti 170. výročí narození Ervína Špindlera. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 12. září 2013.
 
Říp. Mytická hora v českých dějinách 19. a 20. století. Přednáška pořádaná Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea. Nová budova Národního muzea, 24. října 2013.
 
Spisovatele Broučků doba (nejen) podřipská / Jan Karafiát 1846–1929. Přednáška pořádaná u příležitosti 170. výročí narození Jana Karafiáta. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 3. listopadu 2016.
 
Národ promítnutý do prostoru… Paměť – krajina – identita v českém národním hnutí 2. poloviny „dlouhého“ 19. století. Přednáška pořádaná Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea. Nová budova Národního muzea, 29. listopadu 2016.
 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů