EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Mgr. Kristýna Urbanová

Oddělení pravěku a antického starověku


Národní muzeum - Historické muzeum, Oddělení pravěku a antického starověku,
Václavské nám. 68, 115 79, Praha 1
Tel.: +420 224 497 197
e-mail: kristyna_urbanova@nm.cz

Specializace
doba římská a doba stěhování národů, archeologický textil

Projekty
„Oděv a textilní produkce v českých zemích v době římské a v době stěhování národů“
projekt GAUK 3071/2008 (v letech 2008 – 2010, hlavní řešitelka), za shodný projekt cena a stipendium Gerharda Bersu nadace Pro Archaeologia Saxoniae (2008 – 2010, www.pro-archaeologia-saxoniae.org)
2012 – 2014 výzkumný záměr MK ČR (NAKI) „Archeologie na dosah. Možnosti edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“ (spoluřešitelka).
2013 – 2014 interní grant NM „Tuchlovice, okr. Kladno. Archeologický výzkum lokality s organickými nálezy“ (spoluřešitelka).

Bibliografie

Urbanová, K. 2012: Penélopin obraz pomíjivého světa. Spřádání poznatků o textilní výrobě doby železné. In: J. Valentová – M. Tisucká (eds.): Ve stínu Olympu. Praha: Národní muzeum, 2012, s. 55-65. ISBN 978-80-7036-372-0.

Urbanová, K. : Počátky prezentace archeologického kulturního dědictví v Národním muzeu. Historie expozic pravěkých dějin v hlavní budově na Václavském náměstí v letech 1894 - 1966. Živá archeologie 15. V tisku.

Urbanová, K. 2011: Krátké pojednání o ženském oděvu pozdní fáze doby stěhování národů. Úvahy k funkci párových spon na příkladě nálezu z ženského hrobu ze Zvoleněvsi u Slaného. Časopis Národního muzea, řada historická 180 – 2011. Číslo 3 – 4. Str. 38 – 50. ISSN 1214-0627.

Urbanová, K. 2011: Excavations in Sector 30: preliminary research in the nearby environs of Jandavlattepa. Abdullaev, K. – Stančo, L.: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002 – 2006. Vol. 1. Results of excavation conducted by Charles University in Prague and Institute of Archaeology, Academy of Sciences of Uzbekistan in Samarquand. Prague. Str. 102 – 104. ISBN 978-80246-1965-1.

Urbanová, K. 2011: Textile Production at Jandavlattepa. Abdullaev, K. – Stančo, L.: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002 – 2006. Vol. 1. Results of excavation conducted by Charles University in Prague and Institute of Archaeology, Academy of Sciences of Uzbekistan in Samarquand. Prague. Str. 105 – 118. ISBN 978-80246-1965-1.

Bravermanová, M. – Březinová, H. – Urbanová, K. 2011: Metodika výzkumu archeologických textilních nálezů. Zprávy památkové péče 71/2011/2. Str. 97 – 104. ISSN 1210-5538

Korený, R. – Kostka, M. – Urbanová, K. 2010: Neznámý hrob XIV. Z Prahy – Dejvic – Podbaby. Archaeologica Pragensia 20/2010. Str. 361 – 392. ISBN 978-80-85394-86-3.

Bravermanová,Milena – Březinová, Helena – Urbanová, Kristýna. Metodika výzkumu archeologických textilních nálezů. In: Zprávy památkové péče 71 / 2011 / 2, s. 97 – 104.ISSN 1210-5538

Korený, Rastislav – Kostka, Michal – Urbanová, Kristýna. Neznámý hrob XIV. Z Prahy – Dejvic – Podbaby. In: Archaeologica Pragensia 20/2010, s. 361 – 392. ISBN 978-80-85394-86-3.

Urbanová, K. 2010: Interpretace textilních nálezů z hrobových kontextů. Možnosti a limity. (poster), VI. protohistorická konference, Hradec Králové, 06. – 10. 09. 2010.

Urbanová, Kristýna. Shroud or burial dress? Possibilities for interpreting textile fragments from the Migration Period found on the site in Záluží near Čelákovice. In: Fasciculi Archaeologicae Historicae, 2010, fasc. XXIII., s. 1 – 8. PL ISSN 0860 – 0007.

Březinová, Helena - Urbanová, Kristýna. Textile Remains on Roman Bronze Vessel from Řepov (Czech Republic). In Andersson Strand, Eva – Gleba, Margarita – Mannering, Ulla – Munkholt, Cherine – Ringgaard, Marta 2010: North European Symposium for Archaeological Textiles X., Ancient Textiles Series Vol. 5., Oxford – Oakville 2010, s. 242 – 246. ISBN 978-1-84217-370-1.

Poppová Urbanová, Kristýna - Březinová, Helena. Fragmenty textilu na bronzovém vědru z doby římské z Řepova. Archeologické rozhledy, 2009, sv. LXI (1), s. 101–117. ISSN 0323-1267.

Urbanová, Kristýna. Soubor textilních pozůstatků z doby stěhování národů ze sbírek oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea v Praze. In: Droberjar, Eduard – Komoróczy, Balasz. – Vachůtová, Dagmar (edd.), Barbarská sídliště, Brno 2009, s. 531 – 542. ISBN 80-86023-89-3.

Poppová Urbanová, Kristýna - Leite, Guna. Haute Couture 0 - 600 AD, katalog doprovázející výstavu "Poslední Germáni v Čechách“. Praha 2009.

Urbanová, Kristýna. Nálezy textilních fragmentů z lokality Streda nad Bodrogom - předběžná zpráva, in: Slovenská archeológia, 2009, sv. LVII (2), s. 355 – 358. ISSN 1335-0102.

Urbanová, Kristýna. Textilnictví. In Salač, Vladimír (ed.). Archeologie pravěkých Čech 8. Doba římská a stěhování národů.. Praha 2008. s. 64–65. ISBN 978-80-86124-81-0.

Příspěvky na konferencích: Urbanová, K. 2007: "Soubor textilních fragmentů z doby stěhování národů ze sbírek Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea v Praze" (příspěvek), III. Protohistorická konference, Mikulov, 30.10 - 2.11. 2007.

Březinová, H. - Urbanová, K. 2008: "Textilní pozůstatky na bronzové nádobě z Řepova - Textile Remains on Roman Bronze Vessel from Řepov, Czech Republic" (poster). Konference NESAT 2008, Kodaň (Dánsko), 13. - 17.05.2008.

Urbanová, K. 2008: "Obalování předmětů textilem před uložením do hrobu u Germánů" (příspěvek), IV. Protohistorická konference, Sanok (PL), 15. - 17.10.2008.

Urbanová, K. 2009: "Metody identifikace organických zbytků na bronzovém vědru z Řepova (ČR)"(poster ),V. protohistorická konference, Nitra (SK), 21. – 25. 09. 2009.

Poppová Urbanová, Kristýna - Guna Leite - Daniel Bursák - Veronika Krištofová - Jan Jílek 2009: Projekt „Oděv a textilní výroba v Čechách v době římsé a v době stěhování národů“, (poster - 2ks, příspěvek formou prezentace), prezentace stavu výzkumu, V. protohistorická konference, Nitra (SK), 21. – 25. 09. 2009.

Březinová, H. – Poppová Urbanová, K. 2009: Rekonstrukce unikátní vazby „diamantového kepru (poster), V. protohistorická konference, Nitra (SK), 21. – 25. 09. 2009.

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů