EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Martin Musílek

 

PhDr. Martin Musílek, Ph.D. – vedoucí oddělení
E-mail: martin_musilek@nm.cz
Pevná telefonní linka na pracoviště: 224 497 364
 
Vědecké zaměření
Sociální a hospodářské dějiny, dějiny středověkých měst, sociální topografie středověké Prahy, husitství
 
Vystudované programy, školy (od–do) a témata závěrečných prací
od 2015: Národní muzeum, vedoucí Oddělení starších českých dějin
od 2007: Centrum medievistických studií (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.), odborný pracovník (doktorand)
2006–2014: externí doktorand na FF UK v Praze
Disertační práce: Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století
(školitel: Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.)
2000-2006: Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obory: Historie a Učitelství pro střední školy
Diplomová práce: Zajetí českého panstva patriciátem roku 1309 aneb není nic krutějšího nad sprosťáka, když povýšení dosahuje
(vedoucí práce: Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.)
1995-1999: Gymnázium Pardubice
 
Zahraniční studia, stáže, stipendia apod. (od–do)
Březen – červen 2010: Universität Wien (AKTION)
Září – prosinec 2008: Humboldt-Universität zu Berlin (Partnerschaft zwischen der Humboldt-Universität zu Berlin und der Karls-Universität Prag)
Duben – srpen 2005: Universität Konstanz (ERASMUS)
 
Granty, projekty (od–do)
Křesťanství a česká společnost ve středověku. Centrum základního výzkumu (projekt MŠMT č. LC 521), jehož nositeli jsou Filozofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze a Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta – Ústav dějin křesťanského umění
Reforma a kompaktáta: nové konfigurace světské a církevní moci v epoše basilejského koncilu. Projekt v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR (M300090903), trvání projektu 2009-2011
Havelské město ve středověku, GAUK, projekt číslo 296411, trvání 2011-2012
Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách, GAČR identifikační číslo P405/11/1982, trvání projektu 2011–2014
Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, grantový projekt na podporu excelence v základním výzkumu (centrum excelence), registrační číslo P405/12/G148, doba řešení projektu 2010–2018 (externí spolupráce)
 
Výběrová bibliografie
 • Musílek, Martin, Odraz dvorské kultury v městském prostředí ve 13. a 14. století, in: Dvory a rezidence ve středověku 2. Skladba a kultura středověké společnosti, edd. Dana Dvořáčková a Jan Zelenka, Praha 2008, (= Supplementum Mediaevalia Historica Bohemica 2), s. 475-505.
 • Musílek, Martin, Čeněk z Vartenberka a jeho hodnocení v české historii, in: Historie – paměť národa 2. Přínos významných postav a událostí českých dějin pro současnost, (ed.) David Tonzar, Praha 2008, s. 51-62.
 • Musílek, Martin, Apatykáři na Starém Městě pražském ve středověku. Příspěvek k možnostem sociotopografické analýzy v areálu pražského souměstí na příkladě osob zabývajících se vykonáváním lékárnického povolání, Mediaevalia Historica Bohemica 12/1, 2009, s. 97-137.
 • Musílek, Martin, Patriciát: přední mezi měšťany, in: Přemyslovci. Budování českého státu, (edd.) Dušan Třeštík, Petr Sommer a Josef Žemlička ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným, Praha 2009, s. 502-503.
 • Musílek, Martin, Zajetí českého panstva patriciátem v sedleckém klášteře a v Praze roku 1309. Příspěvek k vývoji pražského a kutnohorského patriciátu na přelomu 13. a 14. století, in: Sedlec. Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700, (ed.) Radka Lomičková (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis – Historia et historia artium 10), Praha 2009, s. 139-163.
 • Musílek, Martin, Hostince, krčmy a šenky na Starém Městě pražském ve středověku, in: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie, edd. Ján Lukačka, Martin Štefánik a kol., Bratislava 2010, s. 57-77.
 • Musílek, Martin, Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a stavební podobě „zapomenutého“ kláštera pod Železnými horami, Časopis Společnosti přátel starožitností 117, Praha 2009, s. 157-183.
 • Michaela Malaníková – Martin Musílek, Všechny mé životní zlomy měly příčiny v občanských postojích. Rozhovor s historikem a archivářem Františkem Hoffmannem nejen o dějinách středověkých měst, in: Dějiny a současnost 7, 2011, s. 18-21.
 • Musílek, Martin, Der Aufstand von Wiener, Krakauer und Prager Bürgern. Die Entwicklung der Stadteliten zu Beginn des 14. Jahrhunderts, in: Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku), (ed.) Zdzisław Noga, Kraków 2011, s. 379-400.
 • Musílek, Martin, Pět tisíc hřiven stříbra Ebruše Poplinova. Několik zamyšlení nad velikostí majetku pražských a kutnohorských městských elit ve 14. století na základě písemných pramenů, in: Numismatický sborník 26/1, 2012, s. 117-135.
 • Musílek, Martin, Městské elity ve službách Lucemburků, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, (edd.) Lenka Bobková a František Šmahel ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným, Praha 2012, s. 461-463.
 • Miroslav Kovář – Martin Musílek – Anna Prokopová, Příspěvek ke stavebním dějinám městského špitálu a chudobince u sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427 a 435), Staletá Praha 28/2, 2012, s. 77-90.
 • Musílek, Martin, In Novo foro residentis. Sociotopografická analýza Havelského tržiště ve 14. století, in: Martin Musílek a kol., Havelské Město pražské ve středověku. Historie – archeologie – stavební historie, Praha 2012, s. 42–71.
 • Musílek, Martin, Rodina od Věže a její městská rezidence. Příspěvek k dějinám jednoho ze staroměstských věžovitých domů čp. 403/I, Pražský sborník historický 40, Praha 2013, s. 333–347, obr. 27–33.
 • Musílek, Martin, Příběh tří Mikulášů od Věže. Příspěvek k otázce jejich totožnosti, in: Staletá Praha 29/1, 2013, s. 2–15.
 • Musílek, Martin, Mincmistr Eberhard a jeho přátelé. Několik poznámek k počátkům Havelského Města, Mediaevalia Historica Bohemica 16/2, 2013, s. 7–23.
 • Musílek, Martin, Stadtbevölkerung und Raum. Die soziale und räumliche Veränderung der Prager Altstadt im 14. Jahrhundert, in: Cities and Their Spaces. Concepts and Their use in Europe, (edd.) Michel Pauly und Martin Scheutz, Köln – Weimar – Wien 2014 (= Städteforschung, Rheie A: Darstellungen 88), s. 273–287.
 • Musílek, Martin, Města, in: Husitské století, (edd.) Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup, Praha 2014, s. 317–332.
Popularizace:
 • Musílek, Martin, Bitva u Sudoměře, in: Tajemství české minulosti 2, 2010, s. 22-27.
 • Musílek, Martin, Řemesla a řemeslníci středověké Prahy, in: Tajemství české minulosti 3, 2010, s. 34-38.
 • Musílek, Martin, Lidé na okraji, in: Tajemství české minulosti 4, 2010, s. 82-85.
 • Musílek, Martin, Život v husitském Táboře, in: Tajemství české minulosti 8, 2011, s. 46-49.
 • Musílek, Martin, Táborský chiliasmus, in: Tajemství české minulosti 8, 2011, s. 50-51.
 • Musílek, Martin, Husité za hranicemi, in: Tajemství české minulosti 12, 2012, s. 80-83.

 

 
Spolupráce se státní a veřejnou správou, expertizy pro instituce a firmy:
Dům čp. 722 „U šesti peněz (haléřů)“ na Starém Městě pražském. Domovní blok č. 1132 mezi Dlouhou, Benediktskou a Rybnou ulicí (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum - Dějiny objektu, prameny, ikonografie, plány, spisy, edice pramenů, literatura, stavební historie ve světle písemných pramenů)
zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Jan Havrda)
 
Dům čp. 721 „U Baborů“ („U Babických“, „U červeného kříže“) na Starém Městě pražském. Domovní blok č. 1132 mezi Dlouhou, Benediktskou a Rybnou ulicí (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum - Dějiny objektu, prameny, ikonografie, plány, spisy, edice pramenů, literatura, stavební historie ve světle písemných pramenů)
zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Jan Havrda)
 
Dům čp. 1052 „U Hájků (U zlaté podkovy, U Teisingrů, U Hlásků)“ na Novém Městě pražském. Domovní blok číslo 1156 mezi dnešními ulicemi Na Poříčí, Na Florenci a Havlíčkova (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum - Dějiny objektu, prameny, ikonografie, plány, spisy, edice pramenů, literatura, stavební historie ve světle písemných pramenů)
zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Miroslav Kovář)
 
Dům čp. 78/IV „U Zlatého hroznu“ (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum – Ikonografie, plány)
zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Miroslav Kovář)
 
Dům čp. 464/III. Zahradní letohrádek a obytný dům (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum – Ikonografie, plány)
zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Miroslav Kovář)
 
Městský špitál a chudobinec u sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427/II a 435/II). Domovní blok č. 2045 mezi ulicemi Vyšehradská, Na Slupi a Botičská (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum)
zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Miroslav Kovář)
 
Dům čp. 14/I „U Žáby“ v Kaprově ulici (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum)
zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Anna Prokopová)
 
Klementinum (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum)
zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Jan Havrda)
 
Dům čp. 309/I v Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském (revize archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum)
zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Jan Havrda)
 
Dům čp. 135/II Schönkirchovský palác na Novém Městě pražském (archivní rešerše pro Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum)
zadavatel: NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 (Mgr. Tomasz Cymbalak)

 

Zpět na Pracovníci ve vědě a výzkumu


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů