EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

PhDr. Jan Novotný

Restaurátor
Knihovna Národního muzea, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. +420 224 497 357
e-mail: jan_novotny@nm.cz
 
Vědecké zaměření:
ochrana knihovních fondů, průzkum stavu historických sbírek, fotografická dokumentace vzácných exemplářů, vývoj informačního systému ResIS
 
Vzdělání:
1989–1992  SPŠ grafická v Praze – obor Konzervátorství a restaurátorství
2004–2010  FF UK, ÚISK – specializace Informační zaměření
2012–2013  Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK – obhajoba rigorózní práce Restaurátorský informační systém ResIS: komplexní dokumentace fyzického stavu vzácných knihovních exemplářů
 
Granty
Restaurování iluminovaných rukopisů (VaV KZ00P02OLK008, 2000–2001, MK0/KZ) – spoluřešitel
Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (VaV MK00002322103, 2005–2011, MK0) – hlavní řešitel, spoluřešitel části Metodika a dokumentace stavu poškození fondů, konzervátorské průzkumy
Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy (NAKI DF11P01OVV020, 2011–2015, MK0/DF) – spoluřešitel
Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 (NAKI DG16P02H015, 2016–2020, MK0/DG) – spoluřešitel
 
Pracovní působení:
1992–2017   Národní knihovna ČR – restaurátor papíru, pergamenu a knižních vazeb
od 2018        Knihovna Národního muzea
 
Bibliografie:
1997  Barvení a příprava papíroviny. In: X. seminář restaurátorů a historiků: referáty, 24.–27. 9. 1997, Litomyšl. Praha: Státní ústřední archiv, 1999, s. 126–130.
2011  Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005–2011): sborník příspěvků závěrečného semináře k výzkumnému záměru MK00002322103. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2011. ISBN 978-80-7050-603-5. Editace sborníku.
Metodika dokumentace fyzického stavu historických fondů. In: tamtéž, s. 55–81.
Digitalizace sbírky negativů barokních univerzitních tezí. In: tamtéž, s. 83–92.
Restaurátorský informační systém ResIS. In: tamtéž, s. 93–116.
2012  Restaurátorský informační systém ResIS: komplexní dokumentace fyzického stavu vzácných knihovních exemplářů. In: XV. seminář restaurátorů a historiků, Olomouc 2012: sborník referátů. Praha: Národní archiv, 2015, s. 43–61. ISBN 978-80-7469-016-7.
2013  Přehled dokumentace fyzického stavu historických fondů v Národní knihovně ČR. Časopis Národního muzea, řada historická. Journal of the National Museum (Prague), Series Historia. 2013, roč. 183, č. 3–4, s. 29–42. ISSN 1214-0627.
Barokní úpravy knižních vazeb v klementinské jezuitské knihovně. In: Bibliotheca Antiqua 2013: sborník z 22. konference, 30.–31. 10. 2013, Olomouc. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci; Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2013, s. 77–82. ISBN 978-80-7053-301-7. ISBN 978-80-86249-69-8.
(s Magdou SOUČKOVOU a Kamilem BOLDANEM) Průzkum identických inkunábulí měřicím systémem SurveNIR. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2013. Brno: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, 2013, s. 67–71. ISBN 978-80-86413-98-3. ISSN 1805-0050.
Specifika dokumentace fyzického stavu vzácných knihovních exemplářů. In: Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví: sborník z konference. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, s. 249–263. ISBN 978-80-7395-594-6.
2014  (s Kamilem BOLDANEM a Magdou SOUČKOVOU) Průzkum identických inkunábulí dlouhodobě uložených v odlišných podmínkách prostředí. Knihovna – knihovnická revue. 2014, roč. 25, č. 1, s. 5–22. ISSN 1801-3252.
2015  (s Magdou SOUČKOVOU a Kamilem BOLDANEM) Průzkum identických tisků z 18. století dlouhodobě uložených ve třech lokalitách: nedestruktivní měření fyzikálně-chemických vlastností papíru. In: Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy, 24. listopad 2015, Praha. Sborník workshopu projektu NAKI DF11P01OVV020. Praha: Národní knihovna ČR; Ústav chemických procesů AV ČR, 2015, s. 25–33. ISBN 978-807050-660-8. ISBN 978-80-86186-76-4.
2016  (s Magdou Součkovou a Kamilem Boldanem) Identické inkunábule a staré tisky dlouhodobě uložené v odlišném prostředí: nedestruktivní porovnání fyzikálně-chemických vlastností papíru. In: XVI. seminář restaurátorů a historiků, Opava 2016: sborník referátů. Praha: Národní archiv, 2017. V tisku.
 
Přednášková činnost
1998  Different books, different problems. What next? Questions, problems and solutions in preservation and conservation of library collections in the end of 20 th century. Vilnius (Litva): Centrum konzervování dokumentů Litevské národní knihovny Martyna Mažvyda a Univerzitní knihovna ve Vilniusu, 29. 6. – 1. 7. 1998.
1999  Variabilita restaurátorského zásahu podle stavu poškození. In: Dožijú sa 3. tisíciročia?: projekty knižnic v Slovenskej a Českej republike při záchrane kulturného dedičstva. Diviaky (Slovensko), 22.–23. 6. 1999.
Praktické ukázky restaurování. Pro VOŠ restaurování a konzervačních technik v Litomyšli, 1999.
2001  Databáze průzkumu iluminovaných rukopisů. In: Knihovny současnosti 2001, 9. konference 11.–13. 9. 2001, Seč u Chrudimi.
Konzervace a restaurování historického papíru a knižních vazeb. Pro VUT v Brně, Fakulta výtvarného umění, Ateliér papír a kniha, 2001–2009.
2011  Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005–2011). Praha: NK ČR, 1. 12. 2011. Organizace a moderování celostátního semináře.
2012  Sekundární dokumentace historických fondů: zachycení fyzického stavu vzácných knihovních exemplářů. Pro FF UK, Ústav informačních studií a knihovnictví, 4. 5. 2012.
2014  Dokumentace vzácných knihovních exemplářů. In: Restaurátorské postupy a zásahy na knižní vazbě a papírovém dokumentu. Pro VOŠG a SPŠG, 6. 3. 2014.
(s Magdou SOUČKOVOU) Comparing of Identical Incunabula Stored in Depositories with Different Quality of Air. In: 11th International Conference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments. Praha, Kaiserštejnský palác, 13.–16. 4. 2014.
2017  Vzácné zlomky z inkunábule Václava Korandy mladšího. Nález a restaurování. In: 41. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum, 5.–7. 9. 2017.
 
Ostatní aktivity:
od 1999  držitel restaurátorské licence MK ČR pro restaurování písemných kulturních památek vysokého stupně technické obtížnosti

od 2006  oponentní posudky bakalářských a diplomových prací pro UPa FR, Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů 


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů