EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Oddělení základní knihovny

V počátcích tematicky převažovala sice literatura z oborů přírodních věd, zastoupena však byla dostatečně i literatura společenskovědní. Hlavním zdrojem doplňování knižních fondů byly v minulosti převážně dary a odkazy příznivců. Prvním z nich, který se stal zároveň základem budování knižních sbírek, byl rozsáhlý soubor převážně přírodovědné literatury hraběte Kašpara Sternberga. V pozdějších letech byly knižní sbírky doplňovány i jinými způsoby. Od roku 1854 postupovalo Knihovně Národního muzea pražské policejní ředitelství část svých cenzurních výtisků, pro něž již nemělo další uplatnění. Tímto způsobem se zachovala značná část tehdejší tištěné produkce.

Vzácnou část knihovních fondů tvoří rozsáhlá sbírka slovanské literatury 19. století. Na jejím vytváření se významně podílel tehdejší bibliotékář Václav Hanka, který díky svým odborným stykům se zahraničním, obzvláště s Polskem a Ruskem, tuto literaturu pro knihovnu získával výměnou.

Další zvláštností jsou tzv. knižní celky. Jedná se o soukromé knihovny význačných osobností české vědy a kultury, které jsou uchovávány v původní podobě a uspořádání. Mají velký kulturněhistorický a literárněvědný význam a jsou důležitým pramenem ke studiu života a díla svých původních majitelů. Z knižních celků lze například uvést knihovnu Jana Nerudy, Jakuba Arbesae, Josefa Václav Friče, Jana Otty, Emy Destinnové a mnohé další.
Dvě z nich - knihovna Františka Palackého a knihovna Pavla Josefa Šafaříka - byly umístěny ve střední části hlavního depozitáře v historické budově NM. V současné době jsou obě knihovny a větší část historického fondu, z důvodu rekonstrukce hlavní budovy, uloženy v dočasném depozitáři na zámku Zbraslav.

Uvedené zvláštnosti základního fondu Knihovny Národního muzea vytvářejí její osobitý charakter, jímž se liší od ostatních vědeckých a studijních knihoven.

Jedním z nejvýznamnějších zdrojů doplňování knižních sbírek byl do roku 1996 povinný výtisk. Pro Knihovnu Národního muzea to znamenalo, že měla právo obdržet od každé publikace vyšlé na našem území 1 výtisk. Náhradou je nyní Ministerstvem kultury ČR poskytovány finanční prostředky na nákup tzv.placeného povinného výtisku. Knižní fond je nyní doplňován převážně odbornou literaturou nejen české ale i zahraniční produkce, získávané formou nákupu, výměny a darů.

Katalogy Knihovny NM

Ke stažení

Kontakt

PhDr. Eva Lachmanová
Tel.: 224 497 165
E-mail: eva_lachmanova@nm.cz

Zpět na Oddělení


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů