EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Oddělení rukopisů a starých tisků

Studium rukopisů a starých tisků je možno ve studovně v ÚDT II. v Terezíně pouze ve stanovenou otevírací dobu.
Objednávky – týden předem vyplnit elektronický
formulář, příp. osobně nebo telefonicky (224 497 342) ve studovně a výpůjčním protokole  v Nové budově NM. Více informací na emailu vypujcniprotokol@nm.cz.
 

 1. Sbírkové fondy
 2. Z činnosti
 3. Katalogy a databáze
 4. Odkazy
 5. Kontakty
 6. Objednávky rukopisů a starých tisků, objednávky fotokopií
Jenský kodex, přelom 15. a 16. st., Nevěstka přijímá papežskou korunu.

Jenský kodex, přelom 15. a 16. st., Nevěstka přijímá papežskou korunu.

1. SBÍRKOVÉ FONDY

 Oddělení rukopisů a starých tisků spravuje nejvzácnější fondy Knihovny Národního muzea. Jedná se o sbírku rukopisů, která obsahuje v současné době přes 6 000 svazků, sbírku inkunábulí, vybranou kolekci převážně bohemikálních starých tisků a dvě palácové knihovny: Nostickou majorátní knihovnu a palácovou knihovnu knížat Kinských. Součástí tohoto oddělení je i konzervační dílna, kterou pro své potřeby využívají i jiná oddělení Národního muzea.

 Základ rukopisné sbírky byl položen velkorysými dary muzejních příznivců již v 19. století. Jedná se zvláště o soubor z knihovny zámku v Březnici, odkud pocházejí z nejznámějších rukopisů např. Mater verborum, naučný slovník ze 13. století, nebo Jaroměřská bible, významná památka iluminátorského umění 2. poloviny 13. století. Z daru arcibiskupa Václava Leopolda Chlumčanského pocházejí Liber viaticus a Orationale Arnesti, dva liturgické rukopisy z doby kolem poloviny 14. století, jejichž vyobrazení nechybí v žádné větší práci o českých iluminovaných rukopisech. Tématický záběr rukopisů je však daleko širší a obsahuje díla z řady jak společenských, tak i přírodních věd.

Rovněž největší část souboru starých tisků, který dnes čítá dvacet pět tisíc svazků, je tvořen dary. Kromě již zmíněných muzejních příznivců a zakladatelů jde zejména o knihovny hrabat Františka Antonína Kolovrata Libštejnského a Františka Klebelsberka. Sbírka starých tisků byla od počátků budována jako bohemikální, tj. měla obsahovat zejména díla česky psaná nebo jakýmkoliv způsobem se Čech týkající. Mezi nejznámější exempláře náleží jeden z nejstarších českých tisků, Kronika Trojánská či latinský výtisk Komenského Velké didaktiky. V kolekci starých tisků je pak vedle vědecké literatury obsažena ve větší míře i beletrie.
Nostická majorátní knihovna, která byla budována od 17. století, přešla po své  konfiskaci v r. 1945 do majetku Národního muzea v 50. letech. Obsahuje asi 14 000 svazků, z toho přes 200 rukopisů, z nichž nejstarší pochází ze 13. století. Knihovna je uložena v původních barokních interiérech Nostického paláce na Malé Straně.
 
Základ ke knihovně Kinských byl položen jednorázovým nákupem více než 18 000 svazků na počátku 19. století a do roku 1945, kdy byla původním majitelům konfiskována, se tento počet zvýšil na více než 33 000. Významnou součástí této sbírky je kolekce knižní grafiky stejně jako početný soubor tisků z doby Velké francouzské revoluce. Po nedávné rekonstrukci se knihovna vrátila do svého původního interiéru v paláci Kinských na Staroměstském náměstí.

Hudební sbírka v Knihovně Kinských:
informace o sbírce

1.1. FOTOGALERIE

2. Z ČINNOSTI

Zpracování sbírek
Hlavními úkoly oddělení rukopisů a starých tisků jsou zpřístupňování sbírek badatelům, katalogizace a popis sbírkových celků. Jejich značná část je totiž zpracována jen ve formě soupisů, které dnes již neodpovídají požadavkům kladeným na obdobná díla, většina přírůstků z tohoto století pak postrádá evidenci s výjimkou nejzákladnější zcela.
Rukopisy jsou badatelsky zpřístupňovány především v digitální knihovně Manuscriptorium. Zpřístupňovány jsou systematicky též formou digitálních kopií, které vznikají ve fotooddělení Knihovny Národního muzea.
Katalog jazykově českých starých tisků je přístupný online v rámci elektronické retrospektivní bibliografie Knihopis. Cizojazyčné bohemikální tisky 1501–1800 Knihovny NM jsou podchycena v souborném katalogu cizojazyčných bohemik, který zpracovává Knižní oddělení Knihovny Akademie věd v Praze (Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800).
Oddělení rukopisů a starých tisků v uplynulých letech zpřístupnilo katalog cizojazyčných nebohemikálních starých tisků na základě digitální retrokonverze lístkového katalogu a badatelům jsou v současnosti přístupné naskenované digitální kopie katalogizačních lístků. Samostatná databáze starých tisků budovaná podle mezinárodních standardů pro popis historických dokumentů v programu KpWin ve formátu MARC21 pracuje zatím jen v interním režimu. Zahrnuje jak cizojazyčné staré tisky, tak záznamy nových přírůstků (darů i nákupů) a počítá se, že by se postupně stala databází zahrnující všechny staré tisky, které jsou uloženy v oddělení, nebo které oddělení spravuje v jiných knihovnách. On-line prohledávatelný OPAC katalog (PORTARO) by měla být v provozu v horizontu jednoho roku.
 
Vědecko-výzkumná činnost:
Pracovníci oddělení se v rámci své specializace zabývají tématy z oblasti humanistické literární produkce, dějin knihtisku a knihoven a dějinami bibliofilství, čtenářské recepce a četby. V rámci vědecko-odborné činnosti byli nebo jsou zapojeni do řady výzkumných projektů.
 
 • 2003–2005: Souborné vydání básnického díla Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic grant GA ČR. – M. Vaculínová.
 • VaV 2005 – DC06P02OUK001 – Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea v rámci grantového programu pro Vědu a Výzkum Ministerstva kultury ČR (2006–2007) – R. Šípek.
 • 2006–2011: Vědecký soupis nezkatalogizovaných středověkých rukopisů a rukopisných zlomků ve sbírce Knihovny Národního muzea Soupis rukopisů, grant MK ČR – M. Dragoun, M. Vaculínová.
 • VISK 5 MK ČR 2007 – Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea v rámci grantového programu VISK 5 MK ČR (2007) – R. Šípek.
 • GA UK 2007 – Javorská zámecká knihovna Otty ml. z Nostic v rámci grantového programu GA UK (2007–2008) – R. Šípek.
 • ECP–2008–DILI–518001 – Participace na projektu Biodiversity Heritage Library – Europe – grantový program Evropské komise (2009–2012) – R. Šípek. 1996 – 1997: externí spolupráce na grantu GA ČR „Štambuchy a památníky v novověku“
 • 2007–2011: v rámci projektu HM Osobnosti české vědy a kultury projekt Souborné vydání básnického díla Pavla z Jizbice – M. Vaculínová.
 • Javorská zámecká knihovna Otty ml. z Nostic – interní projekt V a V Národního muzea (2009–2010 – pokračování 2011-2012) – R. Šípek.
 • 2012–2015: projekt NAKI: PROVENIO – Výzkum vlastnických proveniencí v KNM (hlavní řešitel J. Kašparová)
Restaurování :
Restaurátorská a konzervační dílna poskytuje své služby kromě knihovny i dalším oddělením Národního muzea: divadelnímu, historickému a jiným. Svou činností významně napomáhá ochraně a záchraně sbírkových předmětů. Při konzervaci se snaží konzervovat v maximální možné míře původní prvky sbírkových předmětů, čímž zachovává jejich informační hodnotu i pro další generace.

3. KATALOGY A DATABÁZE

Online:

Naskenovaný lístkový katalog cizojazyčných starých tisků KNM

Manuscriptorium – digitální knihovna rukopisů a starých tisků z českých, moravských i zahraničních knihoven

Katalogizační záznamy všech rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea v Manuscriptoriu

Digitalizované rukopisy a staré tisky Knihovny Národního muzea v Manuscriptoriu
 

PROVENIO. Databáze vlastníků historických a moderních knižních sbírek
a provenienčních záznamů v knihách. Knihovna Národního muzea.
 
Katalog rukopisů a starých tisků na Proveniu

Vybrané tématické celky rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea v Manuscriptoriu:

The Nostitz Library

Prozatimní katalog rukopisů Knihovny Národního muzea (Bartoš, F. M. : Soupis rukopisů)

Naskenovaná kniha Bartoš, F. M. : Soupis rukopisů Národního musea v Praze. 1926–1927
(web Centra medievistických studií (CMS) Filozofického ústavu AV ČR)

 
 
 
Tištěné katalogy
- rukopisy:
 • František Michálek Bartoš: Soupis rukopisů Národního musea v Praze, díl I. a II., Praha 1926–1927.
 • Josef Vašica, Josef Vajs: Soupis staroslovanských rukopisů Národního musea v Praze, Praha 1957.
 • Václav Černý: Les Manuscrits Néolatins de la Bibliothèque du Musée National de Prague, Praha 1964.
 • Pavel Brodský: Soupis iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea, Praha 2000.
 • Michal Dragoun: Soupis středověkých rukopisů z dodatků ke katalogům F. M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse, Praha 2011.
 • Michal Dragoun, Jindřich Marek: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta, Praha 2012.
 • Marek Brčák et al: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea, Signatura 1 A, Praha 2014.
 • Jiří Beneš et al: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea, Signatura 1 B a 1 C, Praha 2015.
 • Vlastimil Brom et al.: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea, Signatura 1 D, 1 E a 1 G, Praha 2016.
- rukopisy Nostické knihovny:
 • Josef Vítězslav Šimák: Rukopisy Majorátní knihovny hrabat z Nostitz a Rhienecka v Praze, Praha 1910.
- řecké rukopisy v NM:
 • Jean-Marie Olivier, Marie-Aude Monégier du Sorbier: Catalogue des Manuscrits Grecs de Tchécoslovaquie, Paris 1983.
 • Jean-Marie Olivier, Marie-Aude Monégier du Sorbier: Manuscrits Grecs Récement decouverts en République Tchéque. Supplement au Catalogue des Manuscrits Grecs de Tchécoslovaquie, Paris 2006.
- tisky:
 • Jitka Šimáková, Jaroslav Vrchotka: Katalog prvotisků Knihovna Národního muzea v Praze a zámeckých a hradních knihoven v České republice, Praha 2001.
 • Jaroslav Vrchotka: Knihovna Bohuslava Duška, Sborník Národního muzea - řada C, sv. 23 1978.
 • Richard Šípek: Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz, Teil 1-2, Frankfurt am Main c2014.

- palácová knihovna Kinských:

4. ODKAZY

5. KONTAKTY

 
Staré tisky, Nostická knihovna

PhDr. Richard Šípek, Ph.D. - Vedoucí oddělení
E-mail: richard_sipek@nm.cz, tel.: +420 224 497 353


Rukopisy
 
Mgr. Zdeněk Mužík
E-mail: zdenek_muzik@nm.cz, tel.: +420 224 497 395
 
 
Staré tisky, Knihovna Kinských
 
Mgr. Jana Tvrzníková 
E-mail: jana_tvrznikova@nm.cz, tel.: +420 224 497 345

Mgr. Monika Veverková
E-mail: monika_veverkova@nm.cz, tel.: +420 224 497 366

PhDr. ThMgr. Ladislav Žilka
E-mail: ladislav_zilka@nm.cz, tel.: +420 224 497 366  
 

Restaurátorská dílna

PhDr. Jan Novotný
E-mail: jan_novotny@nm.cz, tel.: +420 224 497 357

MgA. Kateřina Bártová
E-mail: katerina_bartova@nm.cz, tel.: +420 224 497 357
 
MgA. Karel Křenek
E-mail: karel_krenek@nm.cz, tel.: +420 224 497 357
 

6. OBJEDNÁVKY RUKOPISŮ A STARÝCH TISKŮ, OBJEDNÁVKY FOTOKOPIÍ

Fondy z oddělení rukopisů a starých tisků je možné studovat ve studovně v Terezíně (pouze středa od 10 do 16 hod. po předchozím objednání, více viz Studovna v Terezíně).
Objednávky – týden předem elektronicky (viz objednací formulář na této stránce), osobně nebo telefonicky (224 497 342) ve studovně a výpůjčním protokole v Nové budově NM.
 
Z fondů je rovněž možné objednat digitální kopie.
Informace o cenách kopií a úpravě reprodukčních práv podává Oddělení služeb Knihovny Národního muzea, viz také Ceník Knihovny Národního muzea

 

Zpět na Oddělení

Objednávka

Uživatel knihovny

Jméno*
Příjmení*
Email*
Číslo průkazu Knihovny NM:*

Objednávka

Autor:
Název:*
Signatura:*
Svazek, ročník, rok:
Počet svazků:
Připravit na:* . .
Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:
* povinné položky


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů