EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Struktura fondů ČSDS

Osobní fondy a pozůstalosti:

 1. Milan Šimečka (7. 4. 1930 – 23. 9. 1990): filozof a literární kritik, vězněn v 80. letech komunistickým režimem – písemnosti a předměty z pozůstalosti i z archivní činnosti ČSDS; 24 archivních krabic
 2. Jan Rychlík (26. 11. 1954): český historik, profesor na FF UK Praha – dokumenty z vědecké činnosti historika; 29 archivních krabic
 3. Dokumentační sbírka Václav Havel (5. 10. 1936): spisovatel, dramatik a politik, jedna z předních postav českého disentu i Charty 77, poslední prezident Československa a první prezident České republiky – sbírka letáků, novinových výstřižků, korespondence (jednotlivosti), rukopisů, článků, projevů a dalších materiálů; 7 šanonů + 17 archivních krabic
 4. Dokumentační sbírka Pavel Tigrid (27. 10. 1917 – 31. 8. 2003): spisovatel, novinář, vydavatel a politik, jedna z čelných osobností českého exilu, vydavatel exilového časopisu Svědectví – soubor článků, letáků, dokumentů, korespondence, strojopisů, fotografií a dalších materiálů z exilového působení Pavla Tigrida, zejména 70. a 80. léta, a pak z polistopadového období (veřejné funkce, Ministerstvo kultury) – 90. léta; 6 archivních krabic
 5. Přemysl Janýr (6. 8. 1926 – 13. 12. 1998): novinář, vězněn v 50. letech, v době 1968-1989 v rakouském exilu, významný představitel Československé sociální demokracie – osobní a rodinné dokumenty (od r. 1950), korespondence, písemnosti ČSSD v exilu, články a další materiály týkající se působení P. Janýra v ČSSD v exilu i jeho polistopadových aktivit; 10 archivních krabic
 6. Jiří Lederer (15. 7. 1922 – 12. 10. 1983): český novinář a publicista, signatář Charty 77, vězněn v 70. letech, v roce 1980 odešel do exilu (SRN) – sbírka dokumentů a osobních písemností hlavně z období let 1968-1969, věnována jeho manželkou Elżbietou Lederer (1990); 5 archivních krabic
 7. H. Gordon Skilling (1912 – 2. 3. 2001): kanadský historik a politolog, jeden z předních západních odborníků na komunismus, je znám svým celoživotním vztahem k Československu – soubor článků, studií, přednášek, separátů, rukopisů, překladů a podkladů pro knihy z činnosti prof. Skillinga; 6 archivních krabic
 8. Jiřina Šiklová (17. 6. 1935): socioložka a publicistka, signatářka Charty 77, vězněna za pašování knih, po r. 1989 zakladatelka gender studies v ČR – fond vznikl sbírkotvornou činností ČSDS doplněnou o řadu materiálů samotnou J. Šiklovou, obsahuje dokumenty, dopisy a zápisky z vězení 1981-1982, dále články, výstřižky, dopisy a další písemnosti, zejména z 80. let i z doby po 1989; 4 archivní krabice
 9. Ota Šik (11. 9. 1919 – 21. 8. 2004): ekonom a politik, významná osobnost Pražského jara 1968, po vstupu okupačních vojsk 1968 emigroval do Švýcarska – sbírka článků a výstřižků, 7 archivních krabic
 10. Jan Čep (31. 12. 1902 – 25. 1. 1974): spisovatel, esejista a překladatel katolické orientace, od r. 1948 v exilu, působil v Rádiu Svobodná Evropa – rukopisné verze rozhlasových úvah pro RSE Úvahy časové a nadčasové z let 1953-1963; 1 archivní krabice
 11. Jiří Pelikán (7. 2. 1923 – 26. 6. 1999): novinář, publicista, komunistický funkcionář, představitel Pražského jara 1968, v r. 1969 požádal o politický azyl v Itálii, exilový a italský politik, od r. 1970 vydavatel exilového časopisu Listy – písemnosti z pozůstalosti Jiřího Pelikána, obsahující články, výstřižky, korespondenci a další materiály; 3 archivní krabice
 12. Hubert Ripka (26. 7. 1895 – 7. 1. 1958): významný čsl. politik, ministr, historik, novinář – dar Viléma Brzoráda, sbírka obsahuje korespondenci, přednášky a další písemnosti; 1 archivní krabice

Fondy institucí a občanských iniciativ:

 1. Rozmluvy: exilové nakladatelství, založené v r. 1982 v Londýně Alexandrem Tomským – sbírka strojopisů, překladů a dalších podkladů ke knižním vydáním a materiály týkající se chodu nakladatelství od A. Tomského; 20 archivních krabic
 2. Proměny: exilový kulturně-společensko-politický čtvrtletník vydávaný Společností pro vědy a umění od roku 1964 – fond obsahuje zejména korespondenci z let 1982-1992, týkající se vydávání časopisu a záležitostí s tím souvisejících v době jeho redigování Karlem Hrubým a Zdenou Brodskou; 2 archivní krabice
 3. Nadace Charty 77 ve Stockholmu: nadace založená v prosinci 1978 ve Stockholmu na podporu signatářů Charty 77 a jejich rodin – soubor písemností poskytnutý jejím ředitelem prof. Františkem Janouchem od založení Nadace do 90. let; 142 archivních krabic
 4. Československá sociální demokracie v exilu – dokumentace činnosti politické strany v exilu a jejích předsedů od r. 1948 do 1995; 29 archivních krabic
 5. Asociace sociálních demokratů – Rudolf Battěk – dokumentace, zápisy, korespondence ASD z let 1989-1993; 15 archivních krabic
 6. Help and Action – Ivana Tigridová – korespondence a další písemnosti týkající se chodu a aktivit organizace založené a vedené Ivanou Tigridovou na podporu pronásledovaných v ČSSR; 2 archivní krabice
 7. Komité svobodných Čechoslováků v Nizozemí – materiály z let 1959-1968 týkající se chodu exilové organizace, jejíž předsedou byl Dr. Karel Remeš; 3 archivní krabice
 8. Sdružení svobodných Čechoslováků v jižním Švédsku – soubor materiálů vzniklých během činnosti exilového Sdružení ve švédském Malmö od jeho založení v r. 1968 do 90. let; 6 archivních krabic
 9. RFE Rádio Svobodná Evropa: rozhlasová stanice vysílající ze svobodného světa do zemí postižených totalitními režimy, československé vysílání zahájeno 1. 5. 1951 – fond obsahuje kromě zvukových nahrávek tištěné přepisy některých zpravodajských pořadů, jako byly Politické bloky (1976-1994/neúplné), Události a názory (1993-1994), Hlasy z Československa (17. 11. - 5. 12. 1989), a také řadu materiálů a studií, které sloužily jako podklady pro přípravu pořadů (Background Report, Situation Report atd.), Czechoslovak Service Monitoring (1959-1993/neúplné) – přehled událostí a komentářů vysílaných domácími rozhlasovými stanicemi a televizí, zprávy ČTK apod.
 10. ČSDS – Československé dokumentační středisko nezávislé literatury: nezávislé středisko československé literatury, založené v březnu 1986 skupinou československých exulantů a vedené Vilémem Prečanem v německém Scheinfeldu – rozsáhlá sbírka zahrnující písemnosti týkající se pašování knih a textů do zahraničí a také dopravy literatury do ČSSR, korespondence, makety z dílny v Erlangenu, podklady k publikační činnosti ČSDS, materiály mapující práci disentu a hnutí za občanská práva doma i v zahraničí
 11. Charta 77: nejvýznamnější nezávislá občanská iniciativa, jejíž vznik se datuje k 1. 1. 1977 – materiály z činnosti Charty 77, zejména sbírka dokumentů, textů a podkladů k jejich vydávání od roku 1977; 36 archivních krabic
 12. VONS – Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných: vznikl v dubnu 1978 s cílem monitorovat a zaznamenávat politické soudní procesy, pomáhat perzekvovaným osobám a apelovat na politické orgány, aby zjednaly nápravu – fond obsahuje materiály k soudně stíhaným osobám, sdělení VONS; 5 archivních krabic
 13. Nezávislé občanské iniciativy – dokumentace Hnutí za občanskou svobodu (HOS), Východoevropské informační agentury (VIA), Demokratické iniciativy (DI) a dalších; 1 archivní krabice

Tematické soubory:

 1. Dokumentační sbírka Černá kniha – materiály, které sloužily dr. V. Prečanovi a ostatním historikům z Historického ústavu ČSAV v r. 1968 jako podklady ke knize Sedm pražských dnů, zvané též Černá kniha; 19 archivních krabic
 2. Dokumentační sbírka rok 1968 – další materiály o roce 1968, které nejsou součástí předchozí sbírky, navíc dokumenty o rehabilitacích, dobový tisk (mj. Zprávy, Situační zprávy a Informační bulletin), písemnosti Svazu čs. spisovatelů 1968-1972; k sbírce přiřazeny též jednotlivé studie, jež jsou součástí Výzkumného projektu „Zkušenosti Pražského jara“ řízeného Zd. Mlynářem a vědeckou radou; 12 archivních krabic
 3. Dokumentační sbírka rok 1989 – součástí sbírky jsou kromě letáků a dobového tisku po jednotlivých dnech od 16.11. do konce listopadu také materiály před- i polistopadové; 7 archivních krabic
 4. Sympozia ve Frankenu – materiály ke konferencím (včetně příspěvků), které pro československý exil pořádalo sdružení Opus bonum, od r. 1981, 3 archivní krabice
 5. Výstřižkový archiv – výstřižková dokumentace ze zahraničního tisku 1952-1993, výstřižkový archiv pražské redakce časopisu Der Spiegel
 6. Plakáty – plakáty z divadelních představení českých autorů hraných v zahraničí apod.

Knihovní fondy:

 1. Samizdatové monografie – samizdatové knihy ediční (Petlice, Edice Expedice, Kvart, Nové cesty myšlení, Česká expedice aj.) i mimoediční;
 2. Exilové monografie – knihy vydané českými nakladateli v exilu (68 Publishers, Index, Rozmluvy, Konfrontace, Poezie mimo domov aj.)
 3. Překlady – fond překladů nezávislé tvorby českých a slovenských autorů, ať už žili doma, či v exilu
 4. Cizojazyčné knihy o Československu – odborná literatura, která se zabývá nezávislou literaturou v Československu, politickým a kulturním exilem 1948-1989 a antitotalitní rezistencí 70. a 80. let
 5. Cizojazyčné knihy o východní Evropě – odborná literatura o střední a východní Evropě druhé poloviny minulého století
 6. Knihy vydané po r. 1989 – knihy dříve zakázaných autorů, literatura zaměřená na období 1948–1989
 7. Polské knihy a časopisy –knihy a periodika vydané v samizdatu i v exilu polskými nakladateli
 8. Samizdatová periodika – fond obsahuje známé i méně známé časopisy vydané v Československu v samizdatu
 9. Exilová periodika – časopisy vydané českými a slovenskými vydavateli v exilu, mnohé řady jsou kompletní
 10. Sbírka studijních kopií – xerokopie samizdatových periodik a vybraných monografií vydaných v samizdatu, které pro ČSDS kopíroval a vázal člen představenstva exilového spolku Josef Jelínek z Erlangenu
 11. Cizojazyčná periodika – časopisy o dění v tehdejším Československu, státech východní Evropy a zabývající se problematikou lidských práv apod., vydávané zahraničními či exilovými vydavateli v cizích jazycích
 12. Noviny a časopisy vydávané v ČSSR v 50.-90. letech

Zvukový a obrazový archiv:

 1. RFE (Monitoring čsl. vysílání, Politické bloky, Hudební nahrávky), na 660 CD-Romech.
 2. Videokazety VHS – sbírka obsahuje 243 ks videokazet VHS včetně Originálních videožurnálů a Videomagazínů, nahrávky z konferencí ve Frankenu a dalších akcí v exilu, události z listopadu 1989 apod.
 3. Audiokazety MC + nahrávky na páscích – soubor rozhovorů s předními osobnostmi exilu i disentu, hudebních nahrávek nezávislých hudebníků, nahrávek literárních děl, zápisy projevů a příspěvků z různých konferencí a další. K tomuto fondu patří ještě nahrávky na kotoučích, zejména z vysílání Hlasu Ameriky; 295 MC kazet + 6 kotoučových pásků
 4. Fotografie – sbírka fotografií a negativů z let 1988-1989. Obsahuje hlavně snímky z demonstrací 21. srpna 1988, 28. října 1988, z tzv. Palachova týdne 15.-19. ledna 1989, 21. srpna 1989, 28. října 1989 a další, 294 ks fotografií

Zpět na Československé dokumentační středisko


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů