EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Seznam samizdatových periodik ve fondu ČSDS

[Spektrum] - [Praha : s. n.]. - Reprint všech čísel: Index on Censorship, Londýn. Pracovní verze prvního svazku pod názvem Dvanáctka.
č. [1/77]; č. [2/78?]; č. [3/79]
[Kulturní a literární magazín s fotografiemi]

[Zebra] - [Praha : s. n.]. - Známo též pod názvem Pruhovaná revue, Jonathan.
č. [1],[2]/[78]
[Literární a filozofická revue]

Altamira / [Ján Langoš, Boris Lazar, Martin Klein]. - [Bratislava : Ján Langoš, Boris Lazar, Martin Klein]. - Celkem vyšla tři čísla. - Náklad 20 výtisků.
1 č.
[Literární časopis]

Alternativa : Revue pro nezávislou politiku. - [Praha] : Hnutí za občanskou svobodu. - Kompletní.
č. 1/88; č. 2,3/8 9
[Časopis pro nezávislou politiku]

Attack - Praha : [s. n.]. - Známo též pod názvem Útok.
č. 1/88
[Punková revue]

Bra tislavské listy / Ján Čarnogurský, [Ján Langoš ; tisk Jozef Roman, Jozef Oprala]. - Bratislava : Ján Čarnogurský. - Známo též pod názvem BL. - Náklad 200-400 výtisků.
č. 1,2/88; č. 1,2/89
[Časopis pro společenskou diskusi]

Bulletin Nezávislého mírového sdružení - iniciativy za demilitariza ci společnosti - [Praha] : Nezávislé mírové sdružení.
č. 1,zvl.č.červenec,2-4/88; č. 5-11/89
[Časopis nezávislé iniciativy NMS]

< B>Čin - [Praha : s. n.]. - Více podnázvů: Zpravodaj čs. skautů a skautek č. 1-3, Nezávislý zpravodaj čs. skautů a skautek od č. 4.
č. 1,2,3/89
[Skautský magazín]

Čtení do krosny / Šéfredaktor [Josef Dolista] ; výkonný redaktor [Jindřich Sirovátka] ; rozmnožování čísel [Dagm ar Tesařová] ; spolupráce [Bob Fliedr, Dominik Dvořák, Zdeněk Jančařík, Jindra Hubková]. - [Praha : s. n.]. - Vycházelo v nákladu 300 výtisků. - Distr ibuce: saleziáni a Sdružení saleziánských spolupracovníků.
č. 2/88; č. 1,2/89
[Katolický magazín]

Čtverec : Občasopis pr o mezinárodní politiku / Jiří Dienstbier ; grafická úprava Karel Trinkewitz. - [Praha : Jiří Dienstbier]. - Podnázev pouze u č. 1 s variantou Sborník pro mezinárodní politiku. - U č. 1 čtyři výtvarné varianty.
č. 1/79; č. 3/80
[Politické eseje a komentáře s originálním výtvarným doprovodem]

Dialog 88. - [Praha] : Obroda. - 2. ročník vychází pod názvem Dialog 89. - 3 čísla Sdělení přípravného výboru Obrody.
č. 1/88
[Bulletin klubu Obroda]

Dialog 89. - [Praha] : Obroda. - 1. ročník vychází pod názvem Dialog 88. - Mimořádná čísla: Palachův týden; Dokumenty 18. kongresu Socialistické internacionály, Stockholm 20. - 22. 6. 1989.
č. 1-5,3 mimoř. č./89
[Bulletin klubu Obroda]

Dialogy / [Rudolf Battěk, Ladislav Hejdánek, Jan Tesař]. - Praha ; Brno : [Rudolf Battěk, Ladislav Hejdánek, Jan Tesař]. - Zvl. č. 3/78 s názvem Místo Dialogů.
< i>č. 1,2/77; č. 1,2,zvl.č.2,zvl.č.3,5,6,6-7,8-9,10/78; č. 1,2-3,4-5/79; č. 1,2-3,4-5/80
[Filozofické, politické a společenské texty]

Diskuse : Teoreticko-politický občasník. - Brno : [s. n.].
č. 24,26/85; č. 34,40/86
[Časopis politických záležitostí]

Dlask / [Jan Ši msa]. - [Brno : Jan Šimsa]. - Nová řada. - Vyšla patrně jen dvě čísla.
č. 1,2/86
[Osobní úvahy a komentáře J. Šimsy]

Dolmen - [Praha : s. n.].
č. 7b/[84]
[Literární revue s fotografiemi]

Doutnák : Časopis sdružení angažovaných mladíků. - [S. l.] : Sdružení angažovanýc h mladíků. - Č. 1 vyšlo v listopadu 1989.
č. 1/89

Ekologický bulletin - [Praha : s. n.].
č. 1/87; č. 2-8/88; č. 9-16/89
[Č asopis dokumentů a komentářů k ekologii]

Ekomonitor : Informační přehled zpráv. - Praha : Ekologická společnost.
č. 0/89
[Přehled eko logických informací]

Ekonomická revue : Úvahy o ekonomice a dalších přidružených oblastech. - [Praha : s. n.].
č. 2/78-79; č. 3-5/79; jaro, 7/80
[Ekonomicko-analytická revue]

Fakta - Připomínky - Události : Politický měsíčník / [Alois Svoboda, Karel Bartošek, Milan Hübl, Františe k Šamalík, Rudolf Slánský, Jiří Dienstbier, Karel Kyncl]. - [Praha : s. n.]. - Známo též pod názvem Samoobsluha.
leden, září/73
[Politický časopis]

Forum - [Praha : s. n.].
květen, červenec, září, prosinec/80?
[Kulturní a politický časopis]

Fragment / [Jiří Olič, Oleg Pastier]. - Bratislava : [s. n.]. - Po sloučení s titulem K vychází jako Fragment K od roku 1988 do roku 1991. Od r. 1992 pokračuje opět s náz vem Fragment.
č. 1-3/87
[Literární a kulturní revue]

Fragment K / [Ivan Hoffman, Hana Ponická, Jiří Olič, Milan Šimečka, Mirosla v Kusý, Jozef Jablonický, Dušan Mišun, Marta Frišová, Oleg Pastier]. - Bratislava : [s. n.]. - Vznik sloučením titulů Fragment a K. - Celkem vyšlo 6 samizda tových čísel.
č. 1-4/88; č. 2/89
[Literární revue]

Glosář 1988 - [Praha] : Demokratická iniciativa. - První číslo vyšlo s názvem Glosář 1987, s podnázvem Občanské slovo a s označením VII/87, ve formátu A5.
č. [1]/87; č. 1/88
[Politické zpravodajství a činnost DI]

HADR : HAvířovský DRbník. - [Havířov : s. n.].
č. 1/88
[Regionální kulturní a literární magazín]

Historické studie - Praha : [s. n.]. - Historické studie č. [1],17,24, 25,26; Studie: historický sborník č. [2]; Sborník historických studií č. [3]; Studie z československých dějin č. [4]; Studie historické č. [5]; Studie československých dějin č. [6]; Sborník historických studií k šedesátinám Miloše Hájka č. [7]; Z dějin č. [8]; Historické a sociologické studie č. [9]; Statě historické, sociologické, k ritiky a glosy č. [10]; Z českých a slovenských dějin č. [11]; Sborník k 65. výročí vzniku Československé republiky č. [12]; Studie z dějin předmnichovské republiky č. [13]; České a světové dějiny č. [14]; Historické studie a recenze č. [15]; K dějinám česko-německých vztahů zvl. č.; Studie z moderních dějin č. [16]; Historický sbo rník č. 18,19,21; Sborník historický č. 20.
leden, červen/78; jaro, podzim/79; prosinec, červen/80; květen, č.[8]/81; leden, listopad/82; č. [12], listopad/83; leden, duben, srpen, podzim/84; květen, říjen/85; červen/87; č. 22,23/88; č. 24,25,26/89
[Sborníky historických studií a statí]

Historický zápisník / [Redakce a tisk Ivan Polanský]. - [Nová Dubnica : Ivan Polanský]. - Titul vycházel od roku 1986. - Monotematická čísla byla věnována historickým osobnostem: č. 1/86 Jozefu Tisovi, č. 2/87 A. Hlinkovi a č. 3 M. R. Štefánikovi. - Č. 3 nevyšlo, bylo připraveno do tisku a pak zabaveno StB. - Náklad 600 výtisků.
č. 1/86; č . 2/87
[Studie o slovenských historických osobnostech]

Hlas Slovenska / [Martin Lauko ; spolupráce Soňa Lauková ; tisk Martin Čulen, Jozef Roman ; grafická úprava Jozef Sedlák]. - [Bratislava : s. n.]. - Čtvrtletník, celkem vyšlo 8 čísel. - Náklad 200-250 výtisků.
č. [1],3,4/88
[Společensko-polit ické a historické komentáře]

Horizont - [S. l. : s. n.]. - U č. 6 neuveden název.
č. 6/[83]; č. 7/[84]
[Politický, kulturní a literární ča sopis s ilustracemi a fotografiemi]

Host / [Dušan Skála]. - Brno : [Dušan Skála].
č. 1/85; č. 2-3/86-87; č. 4/87-88; č. 5/89
[Brněnská lit rární revue]

Hrad : Nezávislý časopis pro ekologii a ochranu památek. - [Brno : s. n.].
č. 2/89
[Časopis pro ekologii a ochranu památek]

Informace o Chartě 77 / Petr Uhl, Anna Šabatová. - [Praha] : Nezávislá redakční skupina signatářů Charty 77. - Známo též pod názvem Infoch. - Číslo 2/78 vyšlo pod názvem Zpravodaj Charty. - V roce 1979 vyšla 2 mimořádná čísla, v roce 1980 1 mim. číslo, v roce 1986 vyšla 2 mimořádná čísla.
č. 1-15/78; č. 1-16/79 + 2 mim.č.; č. 1-16/80 + 1 mim.č.; č. 1-8,10-12/81; č. 1,2,[3],[4],5,[6-12]/82; č. [1-12]/83; č. [1-12]/84; č. 1-12/85; č. 1-14/86 + 2 mim.č.; č. 1-6,8-18/87; č. 1-21 /88; č. 1-22/89; č. 1/90
[Zprávy o činnosti Charty 77 a VONS]

Informace o církvi / [Josef Kordík, Karel Dománek, Václav Benda, Jindřich Sirovátka ; opis Michal Holeček a dal. ; distribuce i opis Tomáš Kopřiva (Šumperk, Jeseník, Bruntál) ; tisk Ladislav Medvěd (Rapotín), Michal Mrtvý (Olomouc), Vít Pelikán (Olomouc ), Jiří Kopřiva (Holešov)]. - [Praha : s. n.]. - 1 č./81 Z Informací o církvi. - Ročník 1986 obsahuje přílohu: Proces se šesti katolíky. - 1 č./87 Výběr z Informací o církvi, 1 č./87 Summarium. - Ročník 1989 obsahuje přílohu: Tomáš Halík: Evangelium musí být hlásáno nově; Začíná dialog?; Nová ústava - výzva a diskuse. - První číslo v yšlo na přelomu března a dubna 1980. - Dvě verze č. 3,5,12/86.
č. 1-6/80; č. 6,7/81; č. 1-12/82; č. 1-5,7-12/83; č. 2-12/84; č. 1-12/85; č. 1-12/86; č. 1-12/87; č. 1-12/88; č. 1-11/89; č. 1,2/90
[Pravidelné informace z dění v církevním prostředí]

Informační bulletin Polsko-československé solidarity - [Praha] : Polsko-československá solidarita. - Č. 0 s názvem Informační bulletin československo-polské solidarity.
č. 0/88
[Časopis občanské inic iativy Polsko-československá solidarita]

Informační zpravodaj Československého helsinského výboru - Praha : Československý helsinský výbor.
č. 1-3,4+příl.,5/89; č. 6,7+příl.,8/90
[Zprávy o činnosti Čs. helsinského výboru]

Jazzstop - [Praha : s. n.]. - Více podnázvů: Nezávislý kulturní časopis, č. 2, 3-4; Nezávislý nepravidelně vycházející časopis č. 6; Nezávislý kulturně politický osvětový časopis č. 7; Nezávislý kulturně politický časopis vydávaný pamětníky Jazzové sekce č. 9-10. - Přílohy: č. 2 Dveře č. 2, č. 3-4 Dveře č. 3.
č. 1,2,3-4/87; č. 5-7/88; č. 8,9-10/89
[Kulturně politický časopis býva lých členů a příznivců Jazzové sekce]

K / [Ján Budaj, Ivan Hoffman, Ján Langoš, Martin M. Šimečka]. - [Bratislava : s. n.]. - Po sloučení s titulem Fra gment vychází jako Fragment K.
č. [1]-mar,[2]-apr,[3]-jul/87
[Kulturní magazín]

Kalendář - Praha : Alef.
č. 1/89
[Literární a filozofický judaistický magazín]

Karanténa : Zpravodaj Fan klubu Radikální dechovky Žloutenka / [Josef Vlček]. - [Praha : Josef Vlček].
č. 1,2/88
[Fanzin]

Katolícky mesačník / [Vladimír Jukl ; spolupráce Mária Beňušková ; tisk Jozef Roman ; grafická úprava Pavol Rehák]. - [Bratislava : Vl adimír Jukl]. - V roce 1988 vyšlo 7 čísel. - Náklad 30-300 výtisků. - Č. 5,6/88 také v ormigové verzi.
č. 4,5,6/88; č. 3,4,5,6,7-8/89
[Aktuální zprávy o životě katolické církve na Slovensku i ve světě]

Komentáře - [Praha : Jiří Dienstbier]. - Více podnázvů: Reakce na pražskou výzvu /1/ č. 2; Reakce na p ražskou výzvu /2/ - Revue pro mezinárodní politiku č. 3.
č. 1-4/85; č. 6/86; č. 7-10/87
[Domácí i zahraniční politické komentáře]

Komunika ce - [Praha : Josef Mlejnek]. - Do roku 1986 vychází pod názvem Pražské komunikace. - Od roku 1988 s podnázvem Časopis pro křesťanskou kulturu. - Č. 1/88 J. M . Bocheński: Stručný slovník filosofických pověr.
č. ?/84; č. 1,2/85; č. 1-2/86; č. 1,2/87; č. 1,2-3/88; č. 2-3/89
[Křesťansky orientovaný literární a filozofický časopis]

Kontakt / [Vladimír Archleb, Ján Budaj, Igor Kalný, Jiří Olič, Oleg Pastier, Jaro Šuller, Martin M. Šimečka]. - [Bratislava : s. n.].
č. 7/83
[Literární a kulturní magazín s ilustracemi]

Kontinuita : Kulturně politický měsíčník / [Ivo Horák, Oto Horák]. - [Pra ha : Ivo a Oto Horákovi]. - Kompletní. - Č. 12-14 trojčíslo.
č.1-5/88; č.6,7-8,9,10-11,12-14/89
[Politický a kulturně-literární časopis]

Koruna : Bůh, král a otčina / [Petr Placák]. - [Praha] : České děti.
č. 1/89
[Časopis nezávislé iniciativy České děti]

Kritický sborní k / [Josef Vohryzek, Jan Lopatka, Karel Palek]. - [Praha : s. n.]. - Ročenka Kritického sborníku 1983, Ročenka Kritického sborníku 1984, Půlročenka Kritickéh o sborníku 1985. - Č. 4/89 a 1/90 obsahově shodné.
č. 1-3/81; č. 1-4/82; č. 1-4,ročenka/83; č. 1-4,ročenka/84; č. 1-4,půlročenka/85; č. 1-4/86; č. 1-4/87; č . 1-4/88; č. 1,2/89
[Literární teorie, kritika, bibliografie]

Křesťanské obzory : Časopis pro náboženství, ekumenismus a veřejnou činnost / [ Augustin Navrátil]. - [Lutopecny : Augustin Navrátil]. - Č. 12/88 ve dvou verzích.
č. 1-12/88; č. 9,10,16/89
[Časopis církevních i duchovních záležit ostí v historickém i politickém kontextu]

Lázeňský host : Neprofesionální oběžník zabývající se výhradně netradičními formami životního stylu. - [Pr aha] : Společenství Regula Pragensis. - Na titul Lázeňský host navazuje titul Kašpar.
č. 1/81; č. 1/89
[Filozoficky a duchovně zaměřený časopis]
< br>Lidové noviny - [Praha : s. n.]. - Známo též pod názvem Lidovky. - Nultá čísla s podnázvem Nezávislý měsíčník. - V roce 1987 Nulté číslo a Druhé nulté čí slo. - V listopadu 1989 2 zvláštní vydání: Lidové noviny 1988 - knižní vydání.
č. 0-září,0-listopad/87; č. 1-12/88; č. 1-12,zvláštní vydání/89
[Společe nsko-politický a kulturní měsíčník]

Magazin Společenství přátel USA - SPUSA. - Zlín : Společenství přátel USA.
č. 1,2,3/88
[Společenský a kulturní magazín]

Marko(no)viny / Vlastimil Marek. - [Praha : Vlastimil Marek]. - Více názvů: Nový m&rkův hudební občasník č. 1,2; ZEnový m&rkův hude bní občasník č. 3; M&rko viny č. 4-8.
č. 1/82; č. 4,5,7,2.příloha Sny o rocku - duben/[83]; č. 8/[84]; č. 3/[87]?
[Časopis Vl. Marka s literárními p okusy a hudebními postřehy a fotografiemi]

Možnost / Josef Štogr. - [Praha : Josef Štogr]. - Více názvů. - V č. [50a] bibliografie prvních 50. čísel a sborníků Honzo vstávej a Šmátrání.
č. 17/83; léto [50a]/88
[Literární časopis s fotografiemi a výtvarně zpracovanými obálkami]

Náboženstv o a súčasnosť / [Ján Čarnogurský, Martin Lauko, František Mikloško, Vladimír Jukl, Rudolf Fiby, František Novajovský, Peter Murdza, Ladislav Stromček, Judita S tempelová, Eva Čikelová ; spolupráce Soňa Lauková, Filoména Kulinová, Anna Malíšková ; tisk Ivan Polanský, František Petráš, Jozef Roman]. - [Bratislava : s. n.]. - Titul vycházel zpravidla čtvrtletně, celkem 34 čísel. - Náklad 500-1000 výtisků.
č. 4/83; č. 1-4/84; č. 1-3/85; č. 1-4/86; č. 4,5/87; č. 1,3/88; č. 1/89< br>[Slovenský katolický magazín]

Národní noviny - [Praha : s. n.].
duben,říjen,listopad/73; duben/74
[Aktuální politické a kulturní komen áře]

Názory (Opinie) - [Wrocław] : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. - Č. 7 s podnázvem čtvrtletník. - Vydáváno v Polsku.
č. 7/[86?]
[Společensko-politické a ekonomické informace z polského nezávislého tisku]

Někdo Něco - [Praha : s. n.]. - Známo též pod názvem NN.
č. [1,2,3/85]; č. 4,5/[86]; č. 6-8/[87]; č. 9/[88]; č. 11/88
[Revue výtvarného umění s fotografiemi]

Nezávislé mírové sdružení - Liberec : Nezáv islé mírové sdružení.
č. 1/89
[Bulletin Nezávislého mírového sdružení]

Nové obzory : Politicko-kulturní občasník. - [Ostrava : s. n.].
č. 5/89
[Časopis pro politiku a kulturu]

Nový brak : Zpravodaj seznamující P. T. veřejnost s novými přírůstky Svépomocné lidové kniho ny HROBKA a s její osvětovou činností, jakož i přinášející nejnovější zprávy ze společnosti, dopisy čtenářů aj. aj. - [Praha : s. n.]. - Tentýž vydavatel jako u titulu Sami zdatně luštíme křížovky.
č. 4/[82]; č. 6/[84]; č. 7/[85]; č. 8/[86]
[Recesistický a zábavný časopis]

O divadle - Praha : [s. n.]. - Č. 4 s podnázvem Nepravidelný časopis.
č. 1/86; č. 2,3/87; č. 4/88; č. 5/89
[Kulturní časopis se zaměřením na divadelní problematiku]

Obsah - [Praha : s. n.]. - Číslování podle měsíců. - V červenci a srpnu nevychází (kromě č. 8/88). - Samizdatové sborníky Z obsahu vycházely v letech 1 986-1989.
č. 1-6,9-12/[81]; č. 1-6,9-12/[82]; č. 1-6,9-12/[83]; č. 1-3,5,6,9-12/[84]; č. 1-6,9-12/[85]; č. 1-6,9-12/[86]; č. 1-6,9-12/87; č. 1-6,8-12/88; č. 1-6,9-12/89
[Literární a kulturní časopis]

Opium pro lid - [Praha] : Hnutí Psychedelických Cikánů v Čechách. - Personálně spjato s tituly Je n pro blázny a Sado-Maso.
č. 4/82
[Časopis alternativního psychedelického hnutí]

Orientace / [Oto Mádr]. - [Praha : Oto Mádr]. - Všech na čísla jsou tematická.
č. 15/[86]; č. 22/[88]; č. 25,27,30/88; č. 32,34/89
[Informace o dění v katolické církvi doma i v zahraničí]

PARA F : PARalelní Akta Filozofie / Václav Benda. - [Praha : Václav Benda].
č. 1,2/85; č. 3,4,5/86; č. 6,7/87; č. 8,9/88; č. 10/89
[Filozofické studi e]

Pikole - Příbram : Noční město.
č. 1,2/87
[Regionální literární revue]

Pohledy - [Praha] : Demokratická iniciativa. - V roce 1987 s názvem Pohledem spotřebitele, v roce 1988 Pohled spotřebitele, od roku 1989 s názvem Pohledy. - Podnázev Časopis pro spotřebitele, jeho zájmy a pr o výměnu názorů o spotřebitelských problémech v roce 1988, Časopis Demokratické iniciativy pro otázky zájmů, potřeb a práv spotřebitelů v roce 1989.
č. 1/ 87; č. 1,2/88; č. 1,2/89
[Informace o stavu jednotlivých složek společnosti]

Pokus - [Praha : Jaromír Hořec]. - U některých čísel podnázev POlitika, KUltura, Společnost. - Titul vycházel do listopadu 1989. - Navazoval na titul In margine. - Č. 23 a 24/86 dvě různé varianty.
č. 9,13,16-18/85; č. 23,24,26/86; č. 28,29/[86]; č. 30,31,37-41,43,44,46-48/87; č. 49-51,53-58,60-66/88; č. 67-71/89
[Krátké politické a kulturní informace]

Pols ko a my - [Praha : s. n.].
č. [1] březen/78, č. [2] únor/79
[Aktuální politické a kulturní informace z Polska]

Potemník ničivý - Praha : [s. n.]. – Vycházel také pod názvem Potemník revue.
č. 3-4/81
[Literární časopis s nadsázkou]

Praskající červánky - [Praha] : BKS.
č. 7/[84]
[Recesistický časopis s fotografiemi]

Prostor : Nezávislý časopis / [Aleš Lederer]. - [Praha : Aleš Lederer]. - Jako místo vydání uveden Hradec Králové.
č. 1/82; č. 2-3,4,5/83; č. 6/84; č. 7/86; č. 8,9,10/87; č. 11/88; č. 12/89
[Společenská, politická a kulturní revue]

Psí / [Oto Mádr, Petr Příhoda, Jiří Kovařík, Antonín Brzek, Slavomil Hubálek, Tomáš Halík]. - [Praha : s. n.]. - Název je písmeno řecké abecedy. - Č. [2] s názvem Vina, č. [3] s názvem Freud a psychoanalýza, č. [4] s názvem Služba životu.
č. [2]/[86]; č. [3]/87; č. [4]/88
[Studi e a články z oblasti psychologie a teologie]

Radosť a nádej : Kresťanská revue / [Anton Semeš, Michal Vaško, Peter Haťapka, Ján Letz, Anton Srn holec, Pavol Garaj ; tisk Jozef Roman, Peter Haťapka]. - [Bratislava : Peter Haťapka, Anton Srnholec, Michal Vaško]. - Titul vycházel v letech 1987-1989, cel kem vyšlo 10 čísel. - Náklad 200-300 výtisků. - Č. 4/89 dvě varianty obálky.
č. 4/88
[Náboženská a filozofická revue]

Reflex : Měs íčník pro filozofii, kulturu a politiku. - [Praha? : s. n.].
č. 1,2/78
[Časopis o aktuálních otázkách s ohledem na kulturu, politiku a filozofii ]

Reflexe. - [Praha : s. n.].
č. 1/85; č. 2/89
[Filozofické studie a eseje]

Revolver Revue - Praha : [s. n.]. - Více názvů: Jednou nohou č. 1-4; Revolver Revue/Jednou nohou č. 5, 6. - Známo též pod názvem Ererka, Revolverová revue, Revolver. - Více podnázvů: Kulturní revue - tzv. "nezávislý" tiskový orgán č. 1, 2; Tzv. nezávislá kulturní revue č. 3-4; Nezávislé kulturní periodikum č. 6; Off ghetto magazine č. 7; Colorama - pr ofesionální a nezávislý magazín č. 8; Femme fatale - nezávislý magazín č. 9; Nezávislý magazín č. 10-13.
č. 1,2/85; č. 3-4,5/86; č. 6-8/87; č. 9-11 /88; č. 12,13/89
[Literární a společenský magazín]

Revue 88 : Nezávislá vysokoškolská revue pro neformální iniciativy a kulturní akti vity mládeže. - Brno : [s. n.].
č. 5[=0],1/88; vánoční příloha/88; májové č./88
[Nezávislá kultura, politika a ekologie očima studentů]

Rodinné spoločenstvo / [Vladimír Ďurikovič, Ľudovít Hlaváč, Anna Florianová, Jozef Dravecký, Pavol Ondraška, Magda Šaturová, Jozef Zavarský, Katarí na Rašlová, Ľubomír Sládeček, Karol Dvorák, Marian Veiteršic ; spolupráce Františka Stachová ; tisk Jozef Roman, Roman Ďurikovič, Vladimír Ďurikovič ml., V ladimír Ďurikovič, František Petráš ; grafická úprava Vladimír Ďurikovič ml.]. - [Bratislava : s. n.]. - Celkem vyšlo 25 čísel. - Náklad 600-1300 výtisků.< br>č. 1,5/85; č. 1-5/86; č. 1,4/87; č. 2-5/88; č. 1-4/89
[Katolický časopis]

Sado-Maso. - [Praha : s. n.]. - Různé podnázvy. - Pers onálně spjato s tituly Opium pro lid a Jen pro blázny.
č. [3]/84; č. 5/85; č. 7 a půl/[86]
[Filozofický, literární a hudební magazín]

Salus : Pracovní texty pro bioetiku a pastorální medicínu / [Dagmar Pohunková]. - [Praha : s. n.]. - Celkem vyšlo 4 nebo 5 samizdatových čísel.
č. 1/88
[Filozoficko-etické periodikum]

Sborník : Volný občasník. - Praha : Miroslav Polák. - Na tento titul navazuje Runa.
č. 2
[Literární a výtvarný časopis]

Severomoravská pasivita - [Ostrava : s. n.].
č. 3,9-10/89; č. 11/90
[Aktuální zpravod ajství ze Severní Moravy]

Slovo - Praha : CAD PRESS.
č. 7/80; č. 8,9/81
[Literatura, umění, fotografie]

Sociologický o bzor. - [Praha; Brno : s. n.].
č. 1-4/87; č. 1-4/88; č. 1,2/89
[Sociologický časopis]

Společenství - [Brno : s. n.].
č . 1/87; č. 3/88; č. 5/[89]
[Informace o neformálních katolických společenstvích]

Sport : Časopis pro kulturní a společenskou informaci . - [Praha : s. n.]. - Kompletní.
č. 1-4/89
[Politické, kulturní a společenské zpravodajství a komentáře]

Střední Evropa - Praha : [s. n.]. - Č. 1 s podnázvem Sborník na dané téma.
č. 1-4/85; č. 5,6/86; č. 7,8,9/87; č. 10,11/88; č. 13/89
[Magazín zabývající se kulturním děním ve Střední Evropě]

Střední Evropa (brněnská verse) - Brno : [s. n.].
č. 2/88
[Magazín zabývající se kulturním děním ve S třední Evropě a na Moravě]

Svazky pro dialog - [Praha : s. n.]. - Č. 8 - Hejdánek, Ladislav: Mythos, filosofie a "nepředmětná skutečnost"; č. 11 - Hejdánek, Ladislav: K otázce založení "ontologie subjektivity"; č. 12 - Hybler, Martin: Pravidla přítomnosti; Hejdánek, Ladislav: "To pravé" pro přítomnost a člověk; č. 15 - Hájek-Hejdánek-Spinoza: K otázkám míru; č. 19 - Hejdánek, Ladislav: K filosofickému odkazu Emanuela Rádla; č. 23 - Hejdánek, Ladislav: Pojetí pravdy a jeho meontologické předpoklady.
č. 8/81; č. 11,12/82; č. 15,19/83; č. 23/85
[Filozofické studie]

Šot - [Brno : s. n.].
č. 1/[88]; č. 2-4/89
[Jihomoravský hudební magazín]

Teologické texty / [Oto Mádr, Radim Hložánka ; opis Kv ěta Kuželová]. - [Praha : s. n.]. - Vycházelo v nákladu až 1000 výtisků.
č. 2,3,6/[84]; č. 14/[87]; č. 16/[88]; č. 17/[89]
[Teologické stu die, eseje a dokumenty]

To / Vuk Kratěna. - Brno : Vuk Kratěna.
č. 1/89
[Politický, společenský a kulturní časopis]

< B>Toulavec / Houla. - [S. l. : s. n.]. - Jednotlivá čísla redigovali a vydávali různí lidé za koordinace Houly. - Navazuje na titul Dým, jehož pos lední č. 31/81 (Humorista) je zároveň prvním číslem titulu Toulavec.
č. 5/82
[Trampský časopis]

Una sancta catholica / [Joze f Oprala ; tisk Jozef Oprala, Ivan Polanský]. - [Slovensko : Jozef Oprala]. - Celkem vyšlo 6 čísel. - Náklad 300 výtisků.
1 č.- Advent/83; 3 č.- Vel. noc, Cez rok, Turíce/84
[Katolický časopis]

Váhy. - [Liberec : s. n.].
č. 1,2/79; č. 3,4,5/80
[Literární, kultu rní a společenský časopis]

Velehrad : Nezávislý časopis pro křesťanský život / [Hynek Suchánek (Olomouc), Radomír Malý (Brno), Jiří Hanuš (Brno) ; distribuce František Srovnal, Lubomír Pospíšil (Brno), Václav Dvořák (Jeseník), Josef Hrdlička]. - [Morava : s. n.].
č. 1-5/89
[ Katolický měsíčník]

VIA : Východoevropská informační agentura. - Praha : Východoevropská informační agentura. - Od 2. 1. 1990 se VIA PRA HA dělí na domácí a zahraniční servis.
PRAHA - listopad,prosinec/88; leden,14.1.,únor,3.3.,11.3.,13.7.,14.8.,27.8.,28.8.,3.9.,6.9.,11.9.,14.9., 17.9.,20.9.,21.9.,23.9.,26.9.,29.9.,2.10.,9.10.,11.10.,12.10.,13.10.,15.10./89; č. 11,14-41,43,44,47-55,70-78,80-89/89; č. 6/90; PRAHA (domácí) - č. 7 -56,57(torzo),59-62/90; PRAHA (zahraniční) - č. 12,13/90; BRNO - č. 1-9,21,24-38,25.8.,7.9.,17.9.,2.10.,11.10.,17.10./89; č. 3-6,9/90; POLSKO (WARSZAW A) - č. 5,9-15,17/89; DDR - č. 2/89; BUDAPEŠŤ - č. 5,9/88; MOSKVA - č. 9-12,14-19/89
[Zprávy tiskové agentury]

Vokno : Časopis pr o druhou i jinou kulturu / [František Stárek]. - [Praha : František Stárek]. - Č. 1 bez názvu, č. 6 neexistuje.
č. [1,2]/[79]; č. 5/[81]; č. 7,9 /[85]; č. 11/[86]; č. 12,13/[87]; č. 14/[88]
[Undergroundový časopis]

Voknoviny / [František Stárek]. - [Praha : František Stárek ]. - Č. 14 s podnázvem Zvláštní vydání. - Č. 13 neexistuje.
č. 1-3/[87]; č. 4-8,10-12/[88]; č. 14,[17],18/[89]
[Aktuální zpravodajství un dergroundového časopisu Vokno]

VV : Nezávislá revue pro výchovu a vzdělání / Radim Palouš, Jaroslav Kalous, Michal Semín. - Praha : [s. n.].
č. 1/88; č. 2/89
[Stati věnované školské a pedagogické problematice]

Výber / [Ivan Polanský]. - [Dubnica nad Váhom : I van Polanský]. - Titul byl vydáván v letech 1984-1989, celkem vyšlo 26 čísel. - Jednotlivá čísla jsou tematicky zaměřená. - Náklad 80-500 výtisků.
č. 2-4/84; č. 4/85
[Katolický časopis informující o dění v církvi doma i ve světě]

Výběr z čs. čtenářské samoobsluhy - [Prah a : s. n.].
č. 1/82; č. 1,2,3/83; č. 2,čtení na dovolenou/84
[Společensko-politické zprávy a eseje z domova i ze světa]

Vzkříše ní / [Adolf Pintíř, Zdeněk Cikler]. - [Sušice : s. n.]. - Titul vycházel od dubna 1979. - Různé varianty provedení.
č. 2 (Velikonoční),4 (Sv atováclavské)/84; č. 1 (Postní)/85
[Jihočeské katolické periodikum]

Za 2 piva - [Praha : s. n.]. - Známo též pod názvem Zádvojka. - Začíná patrně číslem 66 a je číslován sestupně.
č. 66-64[=1-3]/[88]
[Alternativní hudební scéna]

Ze zásuvky i z bloku / [Olga Šulcová]. - [Praha : Olga Šulcová]. - Známo též pod názvem Zásuvka.
č. 5,6,7/[85]; č. 8/[86]; č. 9/86; č. 10-14/87; č. 15-19/88; č. 20-22 /89
[Politické a společenské komentáře a zpravodajství]

Zpravodaj Demokratické iniciativy. - Praha : Demokratická iniciativa.
č. 4/88; č. 1-3/89
[Informace a dokumenty Demokratické iniciativy]

Zpravodaj Hnutí za občanskou svobodu - [Praha : Hnutí za občanskou svobodu].
č. 1-4,6-7/89
[Bulletin nezávislé iniciativy HOS]

Zprávy - Praha : Kolegium pro podporu nezávislé vědy , umění a vzdělání. - Č. 1 leden-červen 1989. - Vycházely dvakrát ročně.
č. 1/89
[Ekonomické a technické zprávy Kolegia pro podporu nezá vislé vědy, umění a vzdělání]

Zrno : Zrelosť. Nádej. Orientácia / [Ladislav Stromček, Eva Klčovanská, Marián Balázs ; tisk Jozef Roman ; grafická úprava Ivor Tomana]. - [Žilina : Ladislav Stromček]. - V roce 1988 začalo vycházet jako příloha titulu Náboženstvo a súčasnosť, od roku 19 89 samostatně. - Tisk: Bratislava. - Náklad 1500-3000 výtisků.
č. 1-4/89
[Časopis mladých slovenských katolíků]

Zpět na Československé dokumentační středisko


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů