EnglishFacebookTwitterInstagram
Newsletter Mobilní verze

Československé dokumentační středisko 1948-1989

Z historie:

Československé dokumentační středisko nezávislé literatury (ČSDS) bylo založeno v březnu 1986 ve Spolkové republice Německo. Jeho zakládajícími členy byly významné osobnosti tehdejšího československého exilu: Jiří Gruša, František Janouch, Josef Jelínek, Ivo Kunstýř, Ivan Medek, Jiří Pelikán, Vilém Prečan, Karel Jan Schwarzenberg, Pavel Tigrid, Jan Vladislav a Ľubomír Ďurovič. Od listopadu 1986 sídlilo středisko v bavorském Scheinfeldu na zámku Schwarzenberg, kde mělo k dispozici pracovní a studijní prostory. Vedoucím a kurátorem Dokumentačního střediska byl od jeho založení historik Vilém Prečan. Ten byl i hlavním iniciátorem a hybnou silou vzniku střediska. Už od své emigrace v roce 1976 usiloval o vybudování archivu nezávislé české a slovenské literatury a badatelského střediska, které by podněcovalo a organizovalo studia o nezávislých aktivitách v Československu po roce 1968. To se mu po mnoha peripetiích, ve spolupráci se skupinou přátel v exilu, v roce 1986 podařilo. Vznikl tak archiv, který je v dějinách evropských exilů jedinečný, jak se mj. praví v diplomu Ceny Friedricha Bauera za literaturu, udělené Československému dokumentačnímu středisku nezávislé literatury Bavorskou akademií krásných umění v Mnichově 13. října 1993.

Dokumentační středisko od svého vzniku spojovalo funkce literárního archivu, specializované knihovny a badatelského, studijního, informačního a publikačního zařízení. V době nesvobody udržovalo spojení mezi tvorbou a nezávislými aktivitami domova a exilu. Bylo pojítkem mezi českými a slovenskými nezávislými intelektuály a občanskými iniciativami a západním světem, jedním z ohnisek duchovního vzdoru proti komunistické totalitě a součástí československého kulturního a politického exilu. V popředí aktivit střediska stála snaha o všestrannou účinnou pomoc domácímu disentu a občanským iniciativám v Československu a dále péče o uchovávání všeho, co bylo doma neustále ohrožováno zabavením ze strany Státní bezpečnosti.

Systematicky sbíralo svědectví o nezávislém myšlení a tvorbě v Československu po roce 1948, o nezávislých kulturních, politických a náboženských aktivitách. Na prvním místě šlo o budování sbírek české a slovenské samizdatové literatury. Tyto původní samizdatové texty a periodika ČSDS kopírovalo a pravidelně je rozesílalo velkým knihovnám, zejména univerzitním, redakcím exilových časopisů, rozhlasových stanic, organizacím pro lidská práva i jednotlivým badatelům. Takto napomáhalo Středisko tomu, že se díla nezávislé české a slovenské literatury a informace o domácím disentu plynule dostávaly do informačního systému svobodného světa.

ČSDS organizovalo nebo podporovalo výzkumnou práci na dílech dokumentárního, příručkového a bibliografického charakteru a vydávalo také vlastní publikace. Nejvýznamnějším vydavatelským počinem byl časopis Acta, který vycházel v jazykové verzi česko-slovenské a anglické a kde vedle článků literárního charakteru vycházely i bibliografické soupisy samizdatových edic. Několik důležitých publikací vyšlo v knižní edici střediska Acta creationis. Také se podílelo na přípravě a organizaci výstav nezávislé literatury a připravovalo materiály i pro některé konference.

Kromě toho ČSDS vyvíjelo činnost, jež nebyla veřejně deklarována. Zásobovalo nezávislou intelektuální komunitu, občanské iniciativy a opoziční skupiny v Československu knihami a časopisy vydávanými v zahraničí. Pomáhalo při pašování technického zařízení pro vydávání samizdatové literatury, jako byly např. kopírky a později i počítače. Zprostředkovalo styk a korespondenci nezávislých domácích tvůrců a občanských iniciativ s jejich partnery – nakladatelskými, badatelskými a jinými institucemi v tehdejším svobodném světě.

Předností sbírek ČSDS je zejména to, že tu jsou na jednom místě soustředěny prameny umožňující studovat historii duchovního vzdoru jedné středoevropské země proti komunistické totalitě komplexně, v širokém mezinárodním kontextu, z různých aspektů a podle zájmu odborníků mnoha oborů.

Zpět na Československé dokumentační středisko


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Gadgets       Webové stránky: NETservis s.r.o.      Zřizovatel: Zřizovatel Povinně zveřejňované informace
Ochrana osobních údajů